EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασ παρπονο (9/30/3/2017)  απ την Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο τι εδηση που δημοσιεθηκε στο «Φιλελεθερο» στις 27/3/2017 αποκαλπτει την ταυττητα παιδιο, κατ παρβαση των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Το δημοσευμα, που αφοροσε στις κακς συνθκες διαβωσης οικογνειας και στις οικονομικς δυσκολες που αντιμετπιζε, συνοδευταν απ φωτογραφα της οικογνειας κτω απ τον ττλο «Οικογνεια στα ρια της φτχειας».
Σμφωνα με την Επτροπο, το δημοσευμα στχευε στην ευαισθητοποηση της κοινωνας και των αρμδιων Αρχν προκειμνου η οικογνεια να βοηθηθε οικονομικ και στην επλυση των προβλημτων που αντιμετπιζε. Ωστσο, η Επτροπος ανφερε τι παρλο που ο σκοπς του δημοσιεματος εναι καθλα θεμιτς, εντοτοις, ο τρπος παρουσας ταν προβληματικς δεδομνου τι δημοσιεθηκαν τσσερις συνολικ φωτογραφες, που σε συνδυασμ με τα προσωπικ δεδομνα που αναφρθηκαν, πτονται της ιδιωτικς και προσωπικς τους ζως, δηλαδ των συνθηκν διαβωσης και των προβλημτων υγεας που τα παιδι της οικογνειας αντιμετωπζουν.
Επσης ανφερε τι η προβολ των παιδιν γνεται ακμα πιο προβληματικ λγω των μεγλου αριθμο και του μεγθους  των φωτογραφιν που συνοδεουν το δημοσευμα και που καλπτουν τη μισ κταση του, στις οποες επκεντρο εναι τα πρσωπα των παιδιν.
Η Επτροπος επισημανει στο παρπον της τι σμφωνα με το ρθρο 3(1) της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, την οποα επικρωσε η Κυπριακ Δημοκρατα το 1991 (μετ τη ψφιση του Νμου 243/1990) και, επομνως, τη δεσμεει με αυξημνη ισχ ναντι οποιουδποτε εθνικο νμου), επιβλλεται πως: «Σε λες τις αποφσεις που αφορον τα παιδι, ετε αυτς λαμβνονται απ δημσιους ιδιωτικος οργανισμος κοινωνικς ευημερας, ετε απ τα δικαστρια, τις διοικητικς αρχς απ τα νομοθετικ ργανα, πρπει να λαμβνεται πρωτστως υπψη το συμφρον του παιδιο».
Αυτ την αρχ, τονζει η Επτροπος, πρπει να χουν πντα υπψη οι επαγγελματες των ΜΜΕ οσκις χειρζονται θματα που αφορον παιδι, στα οποα εμπλκονται παιδι απευθνονται σε παιδι, σε σχση με τον τρπο παρουσασης ενς θματος.
Επσης ανφερε τι η εξασφλιση της, εκ των πρτερων, συνανεσης των γονιν του παιδιο για δημοσευση των φωτογραφιν του, δε σημανει, κατ’ ανγκη, τι αυτ εξυπηρετε το συμφρον του διου του παιδιο.
Επισημανει πως η Σμβαση θεμελινεται στην θερηση του παιδιο ως διακριτς απ τους γονες του προσωπικτητας και φορα αναπαλλοτρωτων ανθρωπνων δικαιωμτων και επομνως ως προς το τι κθε απφαση η οποα λαμβνεται αναφορικ με το παιδ -συμπεριλαμβανομνων των γονιν- θα πρπει πρωτστως να εξυπηρετε το δικ του συμφρον.
Εξ λλου, ανφερε πως, το ρθρο 16 της Σμβασης επιβλλει τι: «Καννα παιδ δεν θα αποτελε αντικεμενο αυθαρετων παρνομων παρεμβσεων στην ιδιωτικ του ζω, στην οικογνει του, στην κατοικα του στην αλληλογραφα του, οτε παρνομων προσβολν της τιμς και της υπληψς του».
Αυτ, σμφωνα με την Επτροπο, σημανει τι οι δημοσιογρφοι εναι υποχρεωμνοι να να προστατεουν την ταυττητα και αξιοπρπεια του παιδιο, ακμα και αν οι γονες ενεργον διαφορετικ, στε να γνονται σεβαστ τα δικαιματα του παιδιο και να αποφεγεται ο στιγματισμς του με οποιοδποτε τρπο.
Η Επτροπος επισημανει πως η ταυττητα ενς παιδιο δεν προστατεεται μνο με το να μην παρουσιζεται το πρσωπ του αλλ με το να μην αποκαλπτονται τα στοιχεα της ταυττητας, του ιδου /και λλων προσπων της οικογνεις του, /και δεδομνων της ιδιωτικς και οικογενειακς του ζως, τα οποα ουσιαστικ να «φωτογραφζουν» να προσβλλουν το εμπλεκμενο παιδ.
Η Επτροπος αναφρει τι στω κι αν ο σκοπς του υπ αναφορ δημοσιεματος εναι καθλα θεμιτς και συνδει με το ρλο των ΜΜΕ στην ενημρωση, ευαισθητοποηση και αντιμετπιση των κοινωνικν ζητημτων, εντοτοις, η κλυψη ττοιων θεμτων δεν νομιμοποιεται να γνεται με τρπο που να συνιστ παραβαση λλων δικαιωμτων του διου του παιδιο.
Τλος αναφρει τι υπ το φως των ανωτρω, εκτιμ πως ο τρπος παρουσασης των συγκεκριμνων παιδιν, στο υπ αναφορ δημοσευμα, παραβασε το δικαωμ τους, σε ιδιωτικ ζω και αξιοπρπεια.
Ο «Φιλελεθερος» ανταποκρινμενος στην παρκληση να παραθσει τις απψεις του, ανφερε τι το δημοσευμα γινε για καλ σκοπ, δηλαδ να βοηθηθε η οικογνεια και τι σε ττοιες περιπτσεις θα πρπει να υπρχει κατανηση για τα κνητρα των εφημερδων.
Η Επιτροπ υιοθτησε στο σνολ της την ανλυση της Επιτρπου για την Προστασα του Παιδιο σον αφορ τα δικαιματα του Παιδιο με βση τη Σμβαση των Ηνωμνων Εθνν, η οποα και συνδει με σειρ αποφσεων της Επιτροπς σε προηγομενες ανλογες περιπτσεις.
Η Επιτροπ αναγνρισε τι το δημοσευμα γινε με αγαθ πρθεση, δηλαδ να βοηθηθε η οικογνεια του παιδιο, αλλ παρλληλα αποφσισε τι αυτ θα μποροσε να γνει χωρς τη δημοσευση φωτογραφιν λλων στοιχεων που αποκαλπτουν την ταυττητ του παιδιο, δεδομνης της απαγρευσης του ρθρου 3 της Σμβασης για το Παιδ, που αποτελε μρος του Κδικα και εναι νμος αυξημνης τυπικς ισχος, που υπερχει οποιασδποτε λλης ρθμισης, συνιστοσε παραβαση της Σμβασης και κατ’ ακολουθα των σχετικν προνοιν του Κδικα.
Η Επιτροπ επισημανει πως η ευθνη για τη δημοσευση φωτογραφιν στοιχεων της ταυττητας παιδιν, σε τελευταα ανλυση, βαρνει χι την οικογνεια οποιοδποτε λλο χει ευθνη για τα παιδι, αλλ τα ΜΜΕ και τους δημοσιογρφους, που οφελουν να τηρον τη δεοντολογα και να σβονται τα δικαιματα στην ιδιωτικ ζω, ιδιατερα των παιδιν λγω της ευλωτης θσης τους.
Η Επιτροπ προτρπει λους τους δημοσιογρφους, οσκις ασχολονται με παιδι, για οποιοδποτε λγο, να λαμβνουν πρνοια αποφυγς δημοσευσης φωτογραφιν στοιχεων που μεσα μμεσα αποκαλπτουν την ταυττητ τους  και εκε που εναι αναγκαο να δημοσιεσουν φωτογραφες, να φροντζουν να αποκρβουν αλλοινουν τα πρσωπ τους στε να διασφαλζεται η μη αναγνρισ τους..
Η Επιτροπ προτρπει λους τους δημοσιογρφους να μελετσουν την ανλυση της Επιτρπου για την Προστασα του Παιδιο των προνοιν της Σμβασης για το Παιδ και να ενεργον σμφωνα με αυτ.

 

 

Πσω στην περληψη της απφασης

Πσω στον κατλογο των αποφσεων

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...