EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ "ΚΟΠΗ-ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ"

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (25/19/9/2017). απ την εφημερδα Cyprus Mail εναντον της ιστοσελδας localnetnews.com για οικειοποηση ειδσεων απ την εφημερδα και απ λλα ντυπα.
Σμφωνα με το παρπονο, η ιστοσελδα αντιγρφει  ειδσεις με τη μθοδο της «αντιγραφς-επικλλησης», τις οποες παρουσιζει ως δικς της, και μλιστα κτω απ τον υπτιτλο: «Γραμμνο απ τον Μριο Αντωνου» (Written by Marios Antoniou) κποιο λλο νομα.
Ειδικτερα, ταν νας επισκπτης κνει κλικ για να ανοξει μια εδηση, ανογει το παρθυρο της ιστοσελδας locanetnews.com στην οποα δημοσιεεται η πλρης εδηση κτω απ το νομα κποιου προσπου που παρουσιζεται ως ο συντκτης.
Η πηγ της εδησης φανεται μνο ταν κποιος φθσει στο τλος της εδησης και κνει κλικ στο σνδεσμο SOURCE LINK, οπτε ο επισκπτης φθνει στην πραγματικ πηγ της εδησης.
Η Επιτροπ διαπστωσε τι η πρακτικ αυτ διαφρει απ την πρακτικ των λεγμενων “aggregator sites” τα οποα συλλγουν και παρουσιζουν ειδσεις απ λλα ντυπα ιστοσελδες. Στις περιπτσεις των “aggregator sites”, ταν ο επισκπτης κνει κλικ για να ανοξει την εδηση, συνθως απ στον ττλο σε μια φωτογραφα, οδηγεται αμσως στην ιστοσελδα, που εναι η πρωταρχικ πηγ της εδησης.
Ζητθηκαν οι απψεις της ιστοσελδας μσω του συνδσμου επικοινωνας χωρς να υπρξει καμι ανταπκριση.
Επσης, παρ τις προσπθειες τσο της Επιτροπς σο και της Διαδικτυακς Οργνωσης Εκδοτν Κπρου δεν κατστη δυνατ να εντοπισθε ο ιδιοκττης της ιστοσελδας.
Η Επιτροπ, με βση τα ενπιον της δεδομνα, αποφσισε τι η πρακτικ που ακολουθε η ιστοσελδα συνιστ παραβαση του δικαιματος πνευματικς ιδιοκτησας, κατ παρβασ της πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που προβλπει τι:
«Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο σβονται και εφαρμζουν το εκστοτε ισχον Δκαιο και συμβσεις που αφορον στην προστασα της πνευματικς ιδιοκτησας. Εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση απ λλη πηγ γνεται με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ τον ιδιοκττη και αναφρεται η προλευση».
Στην προκειμνη περπτωση, το ισχον Κυπριακ δκαιο, στηρζεται, πως και πολλς λλες εθνικς νομοθεσες επ των δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας, στη Διεθν Σμβαση περ Πνευματικς Ιδιοκτησας του 1968. Το ρθρο 2 της Σμβασης καθορζει τι μεταξ λλων προστατεονται «φιλολογικ, καλλιτεχνικ και επιστημονικ ργα». Στον ορισμ αυτ εμππτουν και τα δημοσιογραφικ κεμενα σε ντυπα και ηλεκτρονικ ΜΜΕ, τα οποα παρουσιζουν γεγοντα ιδες. Η αναπαραγωγ αυτν των πνευματικν δημιουργημτων, ανεξρτητα απ την ποιτητα, το εππεδ και την αξα σημασα τους, δεν επιτρπεται χωρς την δεια του κατχου των πνευματικν δικαιωμτων, εν στις περιπτσεις που πως αναλεται κατωτρω επιτρπεται, η αναπαραγωγ γνεται με αναφορ στην πηγ.
Σε περιπτσεις «πνευματικν δημιουργημτων» πως ορζονται πιο πνω,  επιτρπεται η καλ τη πστη αναδημοσευση, πχ η δημοσευση αποσπασμτων απ ρθρα ιδεν για σκοπος κριτικς, προβολς των ιδεν που περιλαμβνονται στο κεμενο, κφρασης αντθετων ιδεν απψεων, ως μρος εδησης, ως επιχερημα προς υποστριξη συγκεκριμνων θσεων, ως παρωδα, κλπ. Τα κριτρια της καλς πστης στις περιπτσεις αυτς καθορζονται απ το σκοπ της χρσης, κατ πσο η αναδημοσευση περιορζεται στο απολτως απαρατητο για τους σκοπος της χρσης, απ το κατ πσο με την αναδημοσευση χει μεταβληθε ουσιωδς το αρχικ ρθρο, κατ πσο η αναδημοσευση αποβλπει στην εξυπηρτηση του ιδου σκοπο με το πρωττυπο, κατ πσο με την αναδημοσευση επιδικεται εμπορικ κρδος και κατ πσο με την αναδημοσευση μεινεται η εμπορικ αξα της προστατευμενης πνευματικς ιδιοκτησας. Η καλ τη πστη αναδημοσευση επιτρπεται απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας («εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση γνεται...»), αλλ υπ τους ρους που αναγρφονται, δηλαδ με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ, γεγονς που σημανει την αναγνριση της πατρτητας του ργου με αναφορ στην προλευση.
Θα πρπει να σημειωθε τι η προστασα αφορ σε «πρωττυπα συγγραφικ ργα» και με την ννοια αυτ τα γεγοντα στα οποα αναφρεται μια εδηση δεν θεωρονται πρωττυπα. Τα γεγοντα εναι το δημιοργημα κποιου ατμου αιτας και επομνως νας δημοσιογρφος να ΜΜΕ δεν μπορε να τα κατοχυρσει κτω απ το δικαωμα της πνευματικς ιδιοκτησας. Κατ τον διο τρπο δεν μπορον να κατοχυρωθον ευρματα που αποκαλπτονται μσα απ δημοσιογραφικ ρευνα εφ’ σον αυτ  δεν εναι το δημιοργημα του ερευνητ, (μως ο τρπος παρουσασς τους, π.χ. να γραφικ που αποτυπνει το αποτλεσμα της ρευνας μπορε να εναι πρωττυπο δημιοργημα) οτε και οι ιδες, π.χ. απψεις επ ενς συγκεκριμνου θματος ο τρπος για την κατασκευ δημιουργα ενς αντικειμνου, π.χ. την παρασκευ ενς συγκεκριμνου πιτου φαγητο.
μως ο τρπος με τον οποο παρουσιζονται ιδες, γεγοντα προπρχοντα δεδομνα σε να δημοσιογραφικ κεμενο, δηλαδ η επιλογ και η σειρ τοποθτησης των λξεων σε να κεμενο και εν τλει το φος (στυλ), αποτελε πνευματικ δημιουργα και προστατεεται απ το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας.
Με βση τα πιο πνω, να ΜΜΕ μπορε να δημοσιεσει να μεταδσει γεγοντα που δημοσευσε μετδωσε προηγουμνως  να λλο ΜΜΕ, ετε στερα απ δικ του επιβεβαωση των γεγοντων ετε και χωρς επιβεβαωση. Πρκειται για επιτρεπμενη αναδημοσευση, η οποα, μως, δεν μπορε να γνει με τη χρση του ιδου λεξιλογου, της διας φρασεολογας και του ιδου φους.
Νοεται τι το προν μιας δημοσιογραφικς ρευνας επ γεγοντων που δημοσιετηκαν δεν θεωρεται αναδημοσευση αν η εδηση που προκυψε απ μια ττοια ρευνα υπερακοντζει ουσιωδς την αρχικ εναι μια εντελς διαφορετικ εδηση.
πως προκπτει απ τα ανωτρω, τα ΜΜΕ χουν υποχρωση να σβονται το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας των λλων, ιδιατερα οσκις διατηρον τη φρασεολογα και το φος της αρχικς εδησης και στις περιπτσεις.
Στην προκειμνη περπτωση δεν πρκειται για καλ τη πστη δημοσευση ως αναλεται ανωτρω, δεδομνου τι οι ειδσεις που προβλλει η ιστοσελδα localnetnews.com παρουσιζονται αυτοσιες ως ειδσεις που γραψαν τομα που εργζονται στην ιστοσελδα, εν ο τρπος που παρουσιζεται η πηγ εναι συγκαλυμμνος και αποσκοπε μλλον σε να επ πλον κλκ για αξηση της επισκεψιμτητας της ιστοσελδας.
Λαμβνοντας υπψη της πιο πνω αρχς, η Επιτροπ αποφσισε τι η δημοσευση των ειδσεων με το συγκαλυμμνο ως προς την πηγ τρπο που χρησιμοποιε η ιστοσελδα συνιστ ιδιοποηση των δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας λλων.
Η Επιτροπ τονζει τι οι δημοσιογρφοι και τα ΜΜΕ θα πρπει να αναφρουν εμφανς την πηγ προλευσης της εδησης.
Απ την λλη, η αναφορ της πηγς προλευσης αποτελε σε κποιο βαθμ ασπδα προστασας, χοντας μως πντα υπψη τι η επκληση της αναδημοσευσης δεν αποτελε υπερσπιση για οποιαδποτε παραβαση ετε δεοντολογικν ετε νομικν καννων.

 

Πσω στην περληψη της απφασης

Πσω στον κατλογο των αποφσεων

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...