EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΤΑ ΜΜΕ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας επιλφθηκε παραπνου
(15/10/5/2017) απ τον Γεργιο Πυργοδη, απ την Πφο, τι οι εφημερδες της πλης αρνονται συστηματικ να φιλοξενσουν επιστολς του στις οποες επισημανει προβλματα που αφορον στην εικνα της πλης.
Ο παραπονομενος ανφερε τι εν οι τσσερις εφημερδες της Πφου –ντυπες ηλεκτρονικς- δεν δημοσευσαν επιστολ του με την οποα κατγγελλε την παρξη προβλημτων σχετικ με πεζοδρμια και την καθαριτητα σε διφορους δημσιους χρους, πως τουαλτες και δημσια πρκα, τη δημοσευσε ο «Φιλελεθερος».
Επσης ανφερε τι με βση την επιστολ του αυτ το Υπουργεο Εσωτερικν ενργησε με συστσεις προς το Δμο για λψη μτρων.
Το παρπονο ανφερε τι οι τοπικς εφημερδες «Επιλογς της Πφου», «Η Φων της Πφου», «Ο Αδσμευτος της Πφου» και «Ο Ταχυδρμος της Πφου»- αρνθηκαν να δημοσιεσουν τσο τη συγκεκριμνη επιστολ σο και λλες επιστολς, που συνοδεονταν απ φωτογραφες διαφρων χρων που παρουσαζαν τα αναφερμενα προβλματα.
Συμπληρωματικ, ο παραπονομενος ανφερε τι μνο «Οι Επιλογς της Πφου», δημοσευσαν επιστολ του στις 7 Μαου, 2016, με φωτογραφες που επισναψε, για την σχημη κατσταση σε δημσια αποχωρητρια και σε πρκο της Πφου.
Η Φων της Πφου, ανταποκρινμενη σε παρκληση της Επιτροπς να παραθσει τις απψεις της, ανφερε τι οι ισχυρισμο του κ. Πυργοδη εναι ανυπστατοι δεδομνου τι η εφημερδα πολλκις δημοσευσε φωτογραφες και σχλια που αποστλλει σχεδν καθημεριν.
Επσης ανφερε τι η εφημερδα χει δικαωμα να αποφασζει πτε και σε ποια κταση θα δημοσιεει κεμενα που αποστλλουν αναγνστες, ανλογα με το χρο που διαθτει και αφο κρνει ποια απ σα αναφρονται ευσταθον χι.
Εξ λλου, ανφερε τι ο παραπονομενος «χει ανοξει μτωπο με το δμο Πφου για καθαρ προσωπικος λγους που σχετζονται με την απλυσ του απ το Δμο».
Ο «Αδσμευτος Πφου» ανφερε τι ο παραπονομενος εδ και μερικ χρνια χει αναλβει εργολαβικ να καταγγλλει τον Δμο Πφου «για κθε πτρα που κινεται απ τη θση της» μετ την απλυσ του για πλημμελ σκηση καθηκντων.
Περαιτρω ανφερε τι η εφημερδα πολλς φορς χει δημοσιεσει και αναδεξει θματα για τα οποα ετε εχαν προηγηθε ετε εχαν ακολουθσει καταγγελες του παραπονομενου και τι απ μρους της σνταξης δεν υπρχει καμα απολτως πρθεση να αγνοηθε ο κ. Πυργοδης, ανεξρτητ απ τα κνητρ του.
Εξ λλου, η εφημερδα ανφερε τι προσπθησε να του εξηγσεις πολλς φορς τι θα πρπει να προβανει σε καταγγελες για πιο σοβαρ θματα και χι με το παραμικρ, πως για παρδειγμα: για να σπασμνο σκυβαλοδοχεο για να χαλασμνο καζανκι, αλλ ο διος εξακολουθε να τη βομβαρδζει με καταγγελες που ο διος πιστεει τι εναι ξιες αναφορς.
Η εφημερδα «Επιλογς της Πφου» ανφερε στην Επιτροπ τι τα κεμενα και οι φωτογραφες του κ.Πυργοδη χουν δημοσιευθε σε πρα πολλς εκδσεις της εφημερδας στη σελδα το βμα του πολτη και τι σε κποιες περιπτσεις ο Δμος Πφου ανταποκρθηκε στα δημοσιεματα.
Περαιτρω ανφερε πς ταν τα δημοσιεματα και οι φωτογραφες ρχισαν να ανακυκλνονται ταν αδνατον να χρησιμοποιεται ο χρος της εφημερδας για τα δια θματα.
Εξ λλου, ανφερε τι κθε εφημερδα και ο/η Αρχισυντκτης της εναι σε θση να γνωρζουν πς να διαθσουν το χρο της εφημερδας χωρς καμι παρμβαση υπδειξη απ τον οποιοδποτε.
Η εφημερδα ανφερε περαιτρω τι σε πολλς περιπτσεις συμπαραστθηκε στον κ. Πυργοδη και υποστριξε τις απψεις του, «αλλ πρπει να αντιληφθε τι τα προβλματα της καθαριτητας του Δμου δεν εναι τα μνα που ταλανζουν την Πφο και τι μια τοπικ εφημερδα χει αμτρητα θματα με τα οποα ασχολεται μσα απ τις λιγοστς σελδες της» και τι πρπει να ικανοποιονται και λλοι πολτες της Πφου που γρφουν επιστολς με παρπονα.
Η Επιτροπ δεν πρε απντηση απ τον «Ταχυδρμο» στο ατημ της να παραθσει τις απψεις της.
Η Επιτροπ δεν ασχολθηκε με το γενικ παρπονο τι οι εφημερδες της Πφου αρνονται να δημοσιεσουν επιστολς του, δεδομνου τι εξετζει μνο συγκεκριμνα παρπονα στα οποα παρατθενται συγκεκριμνα γεγοντα.
Η Επιτροπ εξτασε το παρπονο υπ το πρσμα της βασικς αρχς του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας τι τα ΜΜΕ και οι δημοσιογρφοι χουν υποχρωση να ενεργον χωρς προκατληψη και να προγουν τον πλουραλισμ και τα ανθρπινα δικαιματα -μεταξ των οποων εναι και το δικαωμα της ελευθερας κφρασης- καθς και των προνοιν του ρθρου 11 που επιβλλει να αποφεγουν «οποιαδποτε απ’ ευθεας λλη αναφορ ενργεια εναντον προσπου η οποα περιχει στοιχεα προκατληψης με βση τη φυλ, το χρμα,  τη γλσσα, τη θρησκεα, τις πολιτικς λλες πεποιθσεις, την εθνικ κοινωνικ προλευση, την περιουσα, την καταγωγ, την ηλικα, το φλο και το προσωπικ καθεστς, περιλαμβανομνης της φυσικς διανοητικς ασθνειας αναπηρας».
Η Επιτροπ λαβε επσης υπψη την καθιερωμνη απ την πολχρονη πρακτικ αρχ πως οι εφημερδες λγω χρου δεν εναι δυνατ να δημοσιεουν λα τα κεμενα που λαμβνουν και τι εναι υποχρεωμνες να επιλγουν ανμεσα σε εκατοντδες κποτε και χιλιδες επιστολς εκενες που θεωρον κατ την κρση τους πιο σημαντικς ενδιαφρουσες.
Με βση τα ανωτρω, η Επιτροπ αποφσισε τι κθε εφημερδα χει το δικαωμα να επιλγει τις επιστολς και τα κεμενα που θα δημοσιεει, δεδομνου τι πρακτικ δεν εναι δυνατ να φιλοξενσει λο τον γκο των κειμνων που λαμβνει απ τους αναγνστες της, με κριτριο το ενδιαφρον που παρουσιζουν τα θιγμενα θματα και την κταση στην οποα ενδιαφρουν επηρεζουν το ευρτερο κοιν.
Ωστσο, η Επιτροπ  τνισε πως αυτ θα πρπει να γνεται στη βση της σης μεταχερισης, σμφωνα με την προαναφερθεσα πρνοια του Κδικα περ αποφυγς δυσμενν προκατληψης για τους λγους που αναφρονται στο ρθρο 11 του Κδικα.
Κατ συνπεια, η Επιτροπ αποφσισε τι η μη δημοσευση επιστολν απ δο εφημερδες, τη Φων της Πφου και τον Αδσμευτο της Πφου  για λγους που αναφρονται στην προσωπικτητα του παραπονομενου σε λλους λγους που δεν χουν σχση με το περιεχμενο της επιστολς του, πως εναι η φερμενη διαμχη του με το Δμο Πφου, στην οποα αναφρθηκαν οι δο εφημερδες, πσχει λγω προκατληψης.
Στην προκειμνη περπτωση ο επιστολογρφος εχε θξει να σοβαρ θμα, που δημοσιεθηκε σε εφημερδα παγκπριας κυκλοφορας, και προκλεσε την παρμβαση του Υπουργεου Εσωτερικν. Αυτ θα πρεπε να εναι το κριτριο και χι η φερμενη διαμχη το γεγονς τι ο παραπονομενος «βομβαρδζει» τις εφημερδες με κεμεν του.
Παρλληλα η Επιτροπ θερησε αναγκαο να υποδεξει τι οι συστηματικο επιστολογρφοι που γρφουν περ παντς επιστητο και για μικροπργματα δυσκολεουν το ργο των δημοσιογρφων.
Στην περπτωση του «Ταχυδρμου της Πφου» η Επιτροπ ταν υποχρεωμνη να δεχθε τη θση του παραπονομενου τι η εφημερδα αρνθηκε να δημοσιεσει την επιστολ του . Αποφσισε επσης τι με την ρνησ της να παραθσει τις απψεις της, παραβασε επσης τη γενικ πρνοια του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που επιβλλει στα ΜΜΕ και στους δημοσιογρφους την υποχρωση να συνεργζονται με την Επιτροπ στη διερενηση παραπνων.

 

Πσω στην περληψη της απφασης

Πσω στον κατλογο των αποφσεων

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...