EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΦΑ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (27/25/7/2016) απ πολτη, το οποο υποβλθηκε μσω της Επιτρπου για την Προστασα των Δικαιωμτων του Παιδιο, για ρεπορτζ του τηλεοπτικο σταθμο Αλφα Κπρου που αφοροσε παιδ, το οποο υπρξε θμα εκφοβισμο.
Ο πολτης εξφρασε την επιθυμα να παραμενει αννυμος.
Σμφωνα με το παρπονο, η πληροφρηση που δθηκε στο ρεπορτζ αποκαλπτει την ταυττητα και προσωπικ δεδομνα του εμπλεκμενου στην υπθεση παιδιο, πως το πρσωπο και το μικρ νομα του πατρα και εκτενες πληροφορες σχετικ με την ψυχικ υγεα του παιδιο.
Στο ρεπορτζ του Αλφα, απ την Ερικα Καβζη, πως προκπτει απ την οπτικογρφηση της εδησης, αναφρθηκε πως ο πατρας εξομολογθηκε τι η δωδεκχρονη κρη του προσπθησε να θσει τρμα στη ζω της, με αποτλεσμα να μεταφερθε για νοσηλεα στο Μακρειο Νοσοκομεο.
Το ρεπορτζ παρουσασε σκηνς σκησης βας, προφανς απ αρχεο, εν στη συνχεια εμφανστηκε ο πατρας, του οποου αναφρθηκε το μικρ νομα και χωρς καμι προσπθεια κλυψης της ταυττητς του του προσπου του.
Ο πατρας ανφερε τι απ την αρχ της σχολικς χρονις η κρη του τον ενημρωσε τι αντιμετπιζε μια απαρδεκτη συμπεριφορ απ κποιο συμμαθητ της. Της επε να καταγγελει το θμα, και πως ανφερε, απ την ημρα που κατγγειλε το συμμαθητ της «ρχισε νας Γολγοθς απ συγκεκριμνους μαθητς» τους οποους κατγγειλε ο διος προσωπικ στο σχολεο.
Ανφερε πως οι καθηγητς κατλαβαν για ποια ομδα μαθητν επρκειτο. Εχαν υποσχεθε τι δεν θα ξαναγινταν τποτε, αλλ πριν απ το Πσχα του 2016 η κρη του δχθηκε τρα κτυπματα στο λαιμ. Μετ απ αυτ το περιστατικ το Υπουργεο Παιδεας ενκρινε μεταγραφ της μαθτριας σε λλο σχολεο.
Ανφερε επσης τι ακμα και μετ τη μεταγραφ οι διοι μαθητς ταν συναντοσαν την κρη του στο λεωφορεο την κοροδεαν και την βριζαν, με αποτλεσμα η μικρ να πηγανει απ το κακ στο χειρτερο.
Ο πατρας ανφερε τι η κρη του νοσηλευταν κατ την περοδο εκενη στο Μακρειο Νοσοκομεο και τι πως πληροφορθηκε απ τους γιατρος εχε εκδορς στα χρια, απ τις οποες κατλαβε τι η κρη του προσπθησε να δσει τλος στη ζω της.
Ο Γενικς Διευθυντς Ενημρωσης του Αλφα, Γιργος Τσαλακς, παραθτοντας τις θσεις στου σταθμο ανφερε πως ο διος ο πατρας του κοριτσιο θελε να βγλει το θμα στη δημοσιτητα αφο επανειλημμνα διαβματα του προς το σχολεο και το Υπουργεο Παιδεας εχαν αποβε καρπα και δεν εχαν καννα αποτλεσμα. Ανφερε πως το ατημα του πατρα ταν να μετατεθε το παιδ του σε λλο σχολεο οτως στε να αποφγει τον σχολικ εκφοβισμ που υφστατο.
Ο κ. Τσαλακς ανφερε περαιτρω τι το ρεπορτζ γινε με καλ πστη και με κνητρο την καλς νοομενη δημοσιογραφικ λειτουργα που αποσκοποσε στην παρακνηση των αρμοδων να προστατεσουν να παιδ ανλικο, το οποο υφστατο σχολικ εκφοβισμ με αποτλεσμα να βρσκεται σε κακ ψυχολογικ κατσταση.
Εξ λλου, ανφερε πς ο σταθμς κα η δημοσιογρφος που κανε το ρεπορτζ επδειξαν την μεγαλτερη δυνατ φροντδα στε να μην εκθσουν στην ευρτερη κοιν γνμη να ανλικο παιδ. Για τον λγο αυτ δεν αναφρθηκε στο ρεπορτζ το πλρες νομα του πατρα παρ μνο το μικρ του νομα, οτε προβλθηκε οποιαδποτε εικνα του ανλικου κοριτσιο και δεν αναφρθηκε το νομα του σχολεου στο οποο η ανλικη φοιτοσε, εν δεν δθηκε καννα στοιχεο που να φωτογραφζει το σχολεο.
Επσης ανφερε πως τελικς και για την προστασα του το ανλικο παιδ μετατθηκε σε λλο σχολεο με αποτλεσμα να αποφγει τον εκφοβισμ που του ασκοσαν συμμαθητς.
Ο κ. Τσαλακς επικαλστηκε την πρνοια του ρθρου 11 του Κδικα που διαλαμβνει τι «..οι λειτουργο κατ καννα δεν παρνουν συνεντεξεις απ και δεν φωτογραφζουν παιδι κτω των 16 ετν σε σχση με θματα που αφορον την προσωπικ τους κατσταση ευημερα χωρς την συγκατθεση ενς γονως του λλου ενλικου που χει την ευθνη γι' αυτ...», προσθτοντας πως στην προκειμνη περπτωση το ρεπορτζ γινε με παρτρυνση του διου του πατρα.
Κατ’ αρχν, η Επιτροπ ασχολθηκε με την τυπικ πτυχ του θματος που αφοροσε στην  πιθαντητα αποκλυψης της ταυττητας του ανλικου κοριτσιο και αποφσισε τι αυτ θα ταν δυνατ να γνει μσω της προβολς του προσπου του πατρα και την αναφορ του ονματς του, γεγονς που καθιστοσε δυνατ σε οποιοδποτε τον γνριζε να οδηγηθε στην ταυττητα της μικρς κρης του.
Θα πρπει να επισημανθε τι εναι αρκετ η αναγνριση να εναι δυνατ να γνει στω και απ να τομο, στε να συντελεσθε η παραβαση της πρνοιας για την αποκλυψη της ταυττητας οποιουδποτε.
Εχοντας αποφασσει τι υπρξε αποκλυψη της ταυττητας της ανλικης, η Επιτροπ εξτασε κατ πσο στην προκειμνη περπτωση ισχει η πρνοια του ρθρου 11 και ειδικτερα κατ πσο το γεγονς τι το ρεπορτζ γινε με προτροπ του πατρα υπερκαλπτει την απαγρευση λψης συνεντεξεων αναφορς σε θματα που αφορον στην προσωπικ κατσταση ευημερα ανηλκου.
Προς τοτο η Επιτροπ σημεινει τι το ρθρο 11 που προαναφρθηκε εξεικεεται περαιτρω απ την πρνοια τι "τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεοντα να τηρον τις πρνοιες της σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο".

Το ρθρο 3 της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, το οποο ορζει τι «σε λες τις αποφσεις που αφορον στα παιδι, ετε αυτς λαμβνονται απ δημοσους ιδιωτικος οργανισμος κοινωνικς προστασας, ετε απ τα δικαστρια, τις διοικητικς αρχς απ τα νομοθετικ ργανα, πρπεινα λαμβνεται πρωτστως υπψη το συμφρον του παιδιο".
Η Επιτροπ διαπστωσε τι καννα συμφρον του παιδιο δεν θα ταν δυνατ να εξυπηρετηθε απ την εμφνιση του πατρα απ τηλεορσεως για να αποκαλψει τι το παιδ του ταν θμα εκφοβισμο, τι εχε ψυχολογικ προβλματα και πνω απ’ λα τι εχε κμει αππειρα αυτοκτονας.
Η Επιτροπ διαπστωσε απ τα αναφερθντα γεγοντα πως το πρβλημα ταν δη γνωστ στους αρμοδους και τι λφθηκαν δη μτρα, π.χ. γινε μεταγραφ σε λλο σχολεο πριν απ την εμφνιση του πατρα στην τηλεραση και συνεπς το επιχερημα της κινητοποησης των αρμοδων σε δρση δεν μποροσε να ευσταθσει.
Κατ συνπεια η Επιτροπ, χοντας ως κριτριο προηγομενες αποφσεις επ παρομοων παραπνων (8//3/2014, 21/7/204, 22/7/2014) σο και της Επιτρπου για την Προστασα των Δικαιωμτων του Παιδιο, κρινε πως το γεγονς τι οι δηλσεις γιναν απ τον πατρα της μαθτριας δεν εξυπηρετοσαν το συμφρον του παιδιο, αλλ αντθετα επιβρυναν τη θση του με την αναφορ ευασθητων προσωπικν στοιχεων, πως η ψυχολογικ του κατσταση.
Το νομα, η πατρτητα, η οικογενειακ και ψυχολογικ κατσταση και οι συνθκες διαβωσης ενς παιδιο εναι μεταξ των προσωπικν στοιχεων των οποων η αποκλυψη συνιστ παρμβαση στην ιδιωτικ του ζω, η οποα ρητ απαγορεεται απ το ρθρο 16 της Σμβασης.
Κατ συνπεια η Επιτροπ κατληξε στην απφαση πως το ρεπορτζ στο σνολ του συνιστοσε παραβαση της πρνοιας του Κδικα για τα παιδι.
Η προφανς ενδεχομνως ανγκη του πατρα να πει τον πνο του δεν δικαιολογε την αποκλυψη των προσωπικν στοιχεων της ανλικης κρης του, που αντκειται χι μνο στην πρνοια του ρθρου 3 του Κδικα περ μη αποκλυψης στοιχεων προσωπικο χαρακτρα, αλλ και στις προαναφερθεσες πρνοιες της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για το Παιδ, που χουν αυξημνη τυπικ ισχ και υπερχουν κθε λλης εσωτερικς νομοθετικς ρθμισης.
Η Επιτροπ αποφσισε πως και στην προκειμνη περπτωση ισχει η υπδειξ της στην υπθεση 21/7/2014  τι «ακμη και αν οι προθσεις εναι αγαθς, τα ΜΜΕ ενημρωσης οφελουν να σβονται τις πρνοιες της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για το Παιδ και να αποφεγουν επιμελς να δημοσιεουν προσωπικ τους δεδομνα, ακμη και αν χουν τη συγκατθεση εκενων που εναι επιφορτισμνοι με τη μριμν τους, χοντας υπψη τι το υπρτατο κριτριο εναι το συμφρον του παιδιο».
Τλος, η Επιτροπ αποφσισε τι με βση το ρθρο 5 του Κδικα, που απαγορεει τη δημοσευση πληροφοριν που αναφρονται σε αυτοκτονα, η αναφορ σε φερμενη αππειρα αυτοκτονας του κοριτσιο ταν αντιδεοντολογικ και παντελς ανεπτρεπτη.
Αυτ και μνο θα πρεπε να εχε αποτρψει τον καθνα, αρχζοντας απ τον πατρα, απ του να αναφρει κτι ττοιο για να δωδεκχρονο παιδ. Η Επιτροπ επανειλημμνα υπδειξε τι σοβαρο λγοι που χουν αναφερθε σε γκυρες επιστημονικς μελτες, επιβλλουν να μη δημοσιεονται ειδσεις του εδους αυτο, ταν μλιστα αναφρονται σε ανλικους και οι οποες εναι δυνατ να οδηγσουν σε μιμητισμ απ τομα με ανλογα προβλματα χαμηλς ψυχολογικς αντιστσεις.

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...