EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ: ΒΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΚΥΠΕ ΓΙΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (23/7/6/2016) απ τον Αν. Διευθυντ/Αρχισυντκτη του Κυπριακο Πρακτορεου Ειδσεων Γιργο Πενηνταξ για δημοσευση απ την εφημερδα «Φιλελεθερος» αποκλειστικς εδησης του Πρακτορεου χωρς αναφορ στην πηγ.
Ειδικτερα παραπονθηκε η εφημερδα δημοσευσε στις 5/52016 αποκλειστικ κλυψη απ δημοσιογρφο και κινηματογραφιστ του ΚΥΠΕ της πορεας των εργασιν αναστλωσης του μοναστηριο του Αποστλου Ανδρα, χωρς αναφορ στην πηγ, κατ παρβαση των σχετικν προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Η εδηση μεταδθηκε απ το ΚΥΠΕ στις 4/5/2016 και περιλμβανε αποκλειστικς δηλσεις στην απεσταλμνη του πρακτορεου Αιμιλα Χριστοφ.
Ο παραπονομενος επισναψε φωτοαντγραφα τσο των ειδσεων του ΚΥΠΕ σο και των προαναφερθντων δημοσιευμτων απ τα οποα προκπτει η ακρβεια των καταγγελιν του.
Η εφημερδα απντησε στο παρπονο αναφροντας τι εναι εκ συμβολαου  συνδρομτρια στις υπηρεσες του ΚΥΠΕ και πρσθεσε τι η μη αναφορ της πηγς της εδησης οφελεται σε παραδρομ και τι δεν αποτελε πολιτικ της εφημερδας η δημοσευση ειδσεων χωρς αναφορ στην πηγ.
Ανφερε ακμη πως «ο σεβασμς και η αναγνριση της εργασας των λλων με την αναφορ της πηγς εναι ο καννας».
Ωστσο ανφερε πως «δεν νομζουμε τι η μεμονωμνη και εκ παραδρομς μη αναφορ στην πηγ συνιστ παρβαση του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας».
Πρσθεσε πως «σε πολλς περιπτσεις εντοπστηκαν, μεταξ λλων και δημοσιεματα του ΚΥΠΕ, τα οποα αντλθηκαν απ δημοσιεματα της εφημερδας ο Φιλελεθερος, χωρς αναφορ στην πηγ».
Η Επιτροπ θερησε θετικ, και εξφρασε την ευαρσκει της γι’ αυτ, τη βεβαωση τι η παρλειψη αναφορς της πηγς οφελεται σε παραδρομ και τι «δεν αποτελε πολιτικ της εφημερδας η δημοσευση ειδσεων χωρς αναφορ στην πηγ».
Ωστσο η Επιτροπ δεν συμμερζεται την ποψη τι η παρλειψη δεν συνιστ παραβαση του Κδικα επειδ οφελεται σε παραδρομ, δεδομνου τι αποτελε ευθνη ενς συντκτη και της εφημερδας να βεβαινονται πως δεν υπρχουν βασικς παραλεψεις, πως εναι η προλευση μιας εδησης, δεδομνου του γεγοντος τι δεν προερχταν απ το συντκτη που την γραψε επιμελθηκε.
Αποτελε βασικ αρχ τι ετε η παρλειψη ετε η γνοια δεν συνιστον λγο απαλλαγς απ την ευθνη παραβασης ενς καννα, στω και αν ενοτε η παραβαση κτω απ αυτς τις συνθκες δυνατ να μην χει το διο βρος με την εκ προθσεως παραβαση.
Η Επιτροπ θεωρε επσης τι το γεγονς πως υπρξαν περιπτσεις στις οποες δημοσιεματα του ΚΥΠΕ αντλθηκαν απ δημοσιεματα της εφημερδας «Φιλελεθερος» χωρς αναφορ της πηγς δεν μεταβλλει το γεγονς της εκ παρλειψης ευθνης. Η παρνομη αντιδεοντολογικ συμπεριφορ κποιου δεν αποτελε λγο απαλλαγς λλου απ την ευθνη, γιατ ττε θα σχυε το αντιδικαικ «οφθαλμν αντ οφθαλμο».
Εξ λλου, εν υπρξαν οι κατ’ ισχυρισμ περιπτσεις παραβασης της δεοντολογας απ το ΚΥΠΕ η ορθ πρακτικ θα ταν η καταγγελα τους.
Η Επιτροπ περαιτρω εξτασε το παρπονο υπ το πρσμα του ρθρου
7 του Κδικα περ Πνευματικς Ιδιοκτησας, το οποο ορζει τι: «Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο σβονται και εφαρμζουν το εκστοτε ισχον Δκαιο και συμβσεις που αφορον στην προστασα της πνευματικς ιδιοκτησας. Εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση απ λλη πηγ γνεται με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ τον ιδιοκττη. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να αναφρουν την προλευση».
Στην απουσα Ευρωπακς οδηγας το ισχον δκαιο εναι το Κυπριακ, που πως και πολλς λλες εθνικς νομοθεσες στηρζεται στη Διεθν Σμβαση
περ Πνευματικς Ιδιοκτησας του 1968. Το ρθρο 2 της Σμβασης καθορζει τι μεταξ λλων προστατεονται «φιλολογικ, καλλιτεχνικ και επιστημονικ ργα». Στον ορισμ αυτ εμππτουν και τα δημοσιογραφικ κεμενα σε ντυπα και ηλεκτρονικ ΜΜΕ, τα οποα παρουσιζουν γεγοντα ιδες. Η αναπαραγωγ αυτν των πνευματικν δημιουργημτων, ανεξρτητα απ την ποιτητα, το εππεδ και την αξα σημασα τους, δεν επιτρπεται χωρς την δεια του κατχου των πνευματικν δικαιωμτων, εν στις περιπτσεις που πως αναλεται κατωτρω επιτρπεται, η αναπαραγωγ γνεται με αναφορ στην πηγ.
Σε περιπτσεις «πνευματικν δημιουργημτων» πως ορζονται πιο πνω,  επιτρπεται η καλ τη πστη αναδημοσευση, πχ η δημοσευση αποσπασμτων απ ρθρα ιδεν για σκοπος κριτικς, προβολς των ιδεν που περιλαμβνονται στο κεμενο, κφρασης αντθετων ιδεν απψεων, ως μρος εδησης, ως επιχερημα προς υποστριξη συγκεκριμνων θσεων, ως παρωδα, κλπ. Τα κριτρια της καλς πστης στις περιπτσεις αυτς καθορζονται απ το σκοπ της χρσης, κατ πσο η αναδημοσευση περιορζεται στο απολτως απαρατητο για τους σκοπος της χρσης, απ το κατ πσο με την αναδημοσευση χει μεταβληθε ουσιωδς το αρχικ ρθρο, κατ πσο η αναδημοσευση αποβλπει στην εξυπηρτηση του ιδου σκοπο με το πρωττυπο, κατ πσο με την αναδημοσευση επιδικεται εμπορικ κρδος και κατ πσο με την αναδημοσευση μεινεται η εμπορικ αξα της προστατευμενης πνευματικς ιδιοκτησας. Η καλ τη πστη αναδημοσευση επιτρπεται απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας («εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση γνεται...»), αλλ υπ τους ρους που θτει ο Κδικας, δηλαδ με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ, γεγονς που σημανει την αναγνριση της πατρτητας του ργου με αναφορ στην προλευση.
Η προστασα αφορ σε «πρωττυπα συγγραφικ ργα» και με την ννοια αυτ τα γεγοντα στα οποα αναφρεται μια εδηση δεν θεωρονται πρωττυπα. Τα γεγοντα εναι το δημιοργημα κποιου ατμου αιτας και επομνως νας δημοσιογρφος να ΜΜΕ δεν μπορε να τα κατοχυρσει κτω απ το δικαωμα της πνευματικς ιδιοκτησας. Κατ τον διο τρπο δεν μπορον να κατοχυρωθον ευρματα που αποκαλπτονται μσα απ δημοσιογραφικ ρευνα εφ’ σον αυτ  δεν εναι το δημιοργημα του ερευνητ, (μως ο τρπος παρουσασς τους, π.χ. να γραφικ που αποτυπνει το αποτλεσμα της ρευνας μπορε να εναι πρωττυπο δημιοργημα) οτε και οι ιδες, π.χ. απψεις επ ενς συγκεκριμνου θματος ο τρπος για την κατασκευ δημιουργα ενς αντικειμνου, π.χ. την παρασκευ ενς συγκεκριμνου πιτου φαγητο.
μως ο τρπος με τον οποο παρουσιζονται ιδες, γεγοντα προπρχοντα δεδομνα σε να δημοσιογραφικ κεμενο, δηλαδ η επιλογ και η σειρ τοποθτησης των λξεων σε να κεμενο και εν τλει το φος (στυλ), αποτελε πνευματικ δημιουργα και προστατεεται απ το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας.
Με βση τα πιο πνω, να ΜΜΕ μπορε να δημοσιεσει να μεταδσει γεγοντα που δημοσευσε μετδωσε προηγουμνως  να λλο ΜΜΕ, ετε στερα απ δικ του επιβεβαωση των γεγοντων ετε και χωρς επιβεβαωση. Πρκειται για επιτρεπμενη αναδημοσευση, η οποα, μως, δεν μπορε να γνει με τη χρση του ιδου λεξιλογου, της διας φρασεολογας και του ιδου φους.
Νοεται τι το προν μιας δημοσιογραφικς ρευνας επ γεγοντων που δημοσιετηκαν δεν θεωρεται αναδημοσευση αν η εδηση που προκυψε απ μια ττοια ρευνα υπερακοντζει ουσιωδς την αρχικ εναι μια εντελς διαφορετικ εδηση.
πως προκπτει απ τα ανωτρω, και με την επιφλαξη για τους ρους του συμβολαου μεταξ παρχου  και συνδρομητ, τα ΜΜΕ χουν υποχρωση να σβονται το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας των πρακτορεων ειδσεων απ τα οποα λαμβνουν την πληροφρησ τους, ιδιατερα οσκις διατηρον τη φρασεολογα και το φος της αρχικς εδησης και στις περιπτσεις που τα δια τα πρακτορεα δημοσιεουν ειδοποηση τι διατηρον τα πνευματικ δικαιματα επ των ειδσεν τους.
Στην προκειμνη περπτωση δεν πρκειται για καλ τη πστη δημοσευση ως αναλεται ανωτρω, για σνταξη νας εδησης επ των ιδων γεγοντων. Απ τη σγκριση της εδησης του ΚΥΠΕ και της εδηση του «Φιλελεθερου» κδηλα προκπτει πως πρκειται για εδηση, η οποα γινε με απλ αντιγραφ της πρωττυπης και τη χρση του ιδου λεξιλογου και φους.
Κατ συνπεια, και λαμβνοντας υπψη της πιο πνω αρχς, η Επιτροπ αποφσισε τι η δημοσευση του κειμνου για την πορεα των εργασιν αναστλωσης της Μονς Αποστλου Ανδρα εφημερδα «Φιλελεθερος» χωρς αναφορ στην πηγ συνιστ παραβαση των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας περ των δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας..
Η Επιτροπ θεωρε χρσιμο να υποδεξει τι ανεξρτητα απ το σεβασμ των κατοχυρωμνων δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας ως ανωτρω, λγοι στοιχειδους αβροφροσνης μεταξ των δημοσιογρφων και των ΜΜΕ σε να μικρ χρο πως η Κπρος συνηγορον υπρ του σεβασμο και της αναγνρισης της εργασας των λλων με την αναφορ της πηγς σε κθε περπτωση.
Επσης θεωρε τι οι δημοσιογρφοι και τα ΜΜΕ θα πρπει να αναφρουν, στις περιπτσεις και στο βαθμ που αυτ εναι δυνατ, με σο πιο συγκεκριμνο τρπο γνεται την πηγ προλευσης της πληροφρησς τους, γεγονς που βοηθ το κοιν να εκτιμσει την αξιοπιστα των πληροφοριν. Απ την λλη, η αναφορ της πηγς προλευσης αποτελε σε κποιο βαθμ ασπδα προστασας, χοντας μως πντα υπψη τι η επκληση της αναδημοσευσης δεν αποτελε υπερσπιση για οποιαδποτε παραβαση ετε δεοντολογικν ετε νομικν καννων.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...