EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΛΗΘΕΙΑ: ΑΒΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΔΡΕΑ, ΒΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (22/7/6/2016) απ τον Αν. Διευθυντ/Αρχισυντκτη του Κυπριακο Πρακτορεου Ειδσεων Γιργο Πενηνταξ για δημοσευση απ την εφημερδα «Αλθεια» δο αποκλειστικν ειδσεων του Πρακτορεου χωρς αναφορ στην πηγ.
Ειδικτερα παραπονθηκε η εφημερδα δημοσευσε στις 5/52016 αποκλειστικ κλυψη απ δημοσιογρφο και κινηματογραφιστ του ΚΥΠΕ της πορεας των εργασιν αναστλωσης του μοναστηριο του Αποστλου Ανδρα, χωρς αναφορ στην πηγ, κατ παρβαση των σχετικν προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Η εδηση μεταδθηκε απ το ΚΥΠΕ στις 4/5/2016 και περιλμβανε αποκλειστικς δηλσεις στην απεσταλμνη του πρακτορεου Αιμιλα Χριστοφ.
Επσης παραπονθηκε τι δημοσευσε στις 13/5/2013 αποκλειστικς εδησης για την επαναλειτουργα της εκκλησας Αγας Αννας στην Αμμχωστο στερα απ 600 χρνια χωρς αναφορ στην πηγ.
Ο παραπονομενος επισναψε φωτοαντγραφα τσο των ειδσεων του ΚΥΠΕ σο και των προαναφερθντων δημοσιευμτων απ τα οποα προκπτει η ακρβεια των καταγγελιν του.
Ο δημοσιογρφος Αριστεδης Βικτος, που γραψε την εδηση της εφημερδας για τις εργασες αναστλωσης της Μονς Αποστλου Ανδρα πληροφρησε την Επιτροπ γραψε την εδηση στερα απ προσωπικ επσκεψη στον Απστολο Ανδρα αργτερα την δια ημρα κατ την οποα γινε και η επσκεψη της ομδας του ΚΥΠΕ και μλησε με τους δο εργολβους του ργου, που του δωσαν πληροφορες για το τι λχθηκε προηγουμνως. Μλιστα ανφερε πως απ τον Απστολο Ανδρα τον μετφερε στη Λευκωσα ο Τουρκοκπριος εργολβος Γακοπ Τελ. Το γεγονς της επσκεψης του επιβεβαινεται απ φωτογραφες που λαβε της υπ αναστλωση μονς.
Κατ συνπεια το παρπονο ως προς την εδηση που αφορ στον Απστολο Ανδρα δεν ευσταθε και απορρπτεται.
Ωστσο, η Επιτροπ διαπστωσε τι η εδηση για τη λειτουργα στον ιερ να Αγας Αννας στην κατεχμενη Αμμχωστο λφθηκε απ το ΚΥΠΕ και τι υπρξε παρλειψη αναφορς της πηγς.
Αφο εξτασε τα ενπιν της δεδομνα, η Επιτροπ επισμανε τι σε προηγομενες αποφσεις της επ παρμοιας φσεως παραπνων υπδειξε τι η προστασα των δικαιωμτων αυτν διπεται απ τις αρχς οι οποες προκπτουν απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που παραπμπει επσης στην ισχουσα νομοθεσα, καθς και απ τη σχετικ νομολογα.
Θα πρπει να σημειωθε τι δεν υπρχει ενιαα πολιτικ της Ευρωπακς Ενωσης επ του θματος αλλ η Ευρωπακ Επιτροπ επεξεργζεται οδηγα προς τα κρτη-μλη, στε να υπρχει ενιαα ρθμιση στο χρο της Ευρωπακς Ενωσης.
Το ρθρο 7 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας  προβλπει τι:
«Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο σβονται και εφαρμζουν το εκστοτε ισχον Δκαιο και συμβσεις που αφορον στην προστασα της πνευματικς ιδιοκτησας. Εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση απ λλη πηγ γνεται με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ τον ιδιοκττη. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να αναφρουν την προλευση».
Το ρθρο 2 της Διεθνος Σμβασης περ Πνευματικς Ιδιοκτησας του 1968, πνω στην οποα στηρζονται πλεστες εθνικς νομοθεσες, καθορζει τι μεταξ λλων προστατεονται «φιλολογικ, καλλιτεχνικ και επιστημονικ ργα». Στον ορισμ αυτ εμππτουν και τα δημοσιογραφικ κεμενα σε ντυπα και ηλεκτρονικ ΜΜΕ, τα οποα παρουσιζουν γεγοντα ιδες. Η αναπαραγωγ αυτν των πνευματικν δημιουργημτων, ανεξρτητα απ την ποιτητα και το εππεδ τους, δεν επιτρπεται χωρς την δεια του κατχου των πνευματικν δικαιωμτων, εν στις περιπτσεις που πως αναλεται κατωτρω επιτρπεται, η αναπαραγωγ γνεται με αναφορ στην πηγ.
Σε περιπτσεις «πνευματικν δημιουργημτων» πως ορζονται πιο πνω,  επιτρπεται η καλ τη πστη αναδημοσευση, πχ η δημοσευση αποσπασμτων απ ρθρα ιδεν για σκοπος κριτικς, προβολς των ιδεν που περιλαμβνονται στο κεμενο, κφρασης αντθετων ιδεν απψεων, ως μρος εδησης, ως επιχερημα προς υποστριξη συγκεκριμνων θσεων, ως παρωδα, κλπ. Τα κριτρια της καλς πστης στις περιπτσεις αυτς καθορζονται απ το σκοπ της χρσης, κατ πσο η αναδημοσευση περιορζεται στο απολτως απαρατητο για τους σκοπος της χρσης, απ το κατ πσο με την αναδημοσευση χει μεταβληθε ουσιωδς το αρχικ ρθρο, κατ πσο η αναδημοσευση αποβλπει στην εξυπηρτηση του ιδου σκοπο με το πρωττυπο, κατ πσο με την αναδημοσευση επιδικεται εμπορικ κρδος και κατ πσο με την αναδημοσευση μεινεται η εμπορικ αξα της προστατευμενης πνευματικς ιδιοκτησας. Η καλ τη πστη αναδημοσευση επιτρπεται απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας («εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση γνεται...»), αλλ υπ τους ρους που θτει ο Κδικας, δηλαδ με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ, γεγονς που σημανει την αναγνριση της πατρτητας του ργου με αναφορ στην προλευση.
Η προστασα αφορ σε «πρωττυπα συγγραφικ ργα» και με την ννοια αυτ τα γεγοντα στα οποα αναφρεται μια εδηση δεν θεωρονται πρωττυπα. Τα γεγοντα εναι το δημιοργημα κποιου ατμου αιτας και επομνως νας δημοσιογρφος να ΜΜΕ δεν μπορε να τα κατοχυρσει κτω απ το δικαωμα της πνευματικς ιδιοκτησας. Κατ τον διο τρπο δεν μπορον να κατοχυρωθον ευρματα που αποκαλπτονται μσα απ δημοσιογραφικ ρευνα εφ’ σον αυτ  δεν εναι το δημιοργημα του ερευνητ, (μως ο τρπος παρουσασς τους, π.χ. να γραφικ που αποτυπνει το αποτλεσμα της ρευνας μπορε να εναι πρωττυπο δημιοργημα) οτε και οι ιδες, π.χ. απψεις επ ενς συγκεκριμνου θματος ο τρπος για την κατασκευ δημιουργα ενς αντικειμνου, π.χ. την παρασκευ ενς συγκεκριμνου πιτου φαγητο.
μως ο τρπος με τον οποο παρουσιζονται ιδες, γεγοντα προπρχοντα δεδομνα σε να δημοσιογραφικ κεμενο, δηλαδ η επιλογ και η σειρ τοποθτησης των λξεων σε να κεμενο και εν τλει το φος (στυλ), αποτελε πνευματικ δημιουργα και προστατεεται απ το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας.
Με βση τα πιο πνω, να ΜΜΕ μπορε να δημοσιεσει να μεταδσει γεγοντα που δημοσευσε μετδωσε προηγουμνως  να λλο ΜΜΕ, ετε στερα απ δικ του επιβεβαωση των γεγοντων ετε και χωρς επιβεβαωση. Πρκειται για επιτρεπμενη αναδημοσευση, η οποα, μως, δεν μπορε να γνει με τη χρση του ιδου λεξιλογου, της διας φρασεολογας και του ιδου φους.
Νοεται τι το προν μιας δημοσιογραφικς ρευνας επ γεγοντων που δημοσιετηκαν δεν θεωρεται αναδημοσευση αν η εδηση που προκυψε απ μια ττοια ρευνα υπερακοντζει ουσιωδς την αρχικ εναι μια εντελς διαφορετικ εδηση.
πως προκπτει απ τα ανωτρω, και με την επιφλαξη για τους ρους του συμβολαου μεταξ παρχου  και συνδρομητ, τα ΜΜΕ χουν υποχρωση να σβονται το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας των πρακτορεων ειδσεων απ τα οποα λαμβνουν την πληροφρησ τους, ιδιατερα οσκις διατηρον τη φρασεολογα και το φος της αρχικς εδησης και στις περιπτσεις που τα δια τα πρακτορεα δημοσιεουν ειδοποηση τι διατηρον τα πνευματικ δικαιματα επ των ειδσεν τους.
Κατ συνπεια, και λαμβνοντας υπψη τις πιο πνω αρχς, η Επιτροπ αποφσισε τι η δημοσευση του κειμνου για τη λειτουργα στον ιερ να Αγας Αννας συνιστ παραβαση των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Η Επιτροπ θεωρε χρσιμο να υποδεξει τι ανεξρτητα απ το σεβασμ των κατοχυρωμνων δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας ως ανωτρω, λγοι στοιχειδους αβροφροσνης μεταξ των δημοσιογρφων και των ΜΜΕ σε να μικρ χρο πως η Κπρος συνηγορον υπρ του σεβασμο και της αναγνρισης της εργασας των λλων με την αναφορ της πηγς σε κθε περπτωση.
Επσης θεωρε τι οι δημοσιογρφοι και τα ΜΜΕ θα πρπει να αναφρουν, στις περιπτσεις και στο βαθμ που αυτ εναι δυνατ, με σο πιο συγκεκριμνο τρπο γνεται την πηγ προλευσης της πληροφρησς τους, γεγονς που βοηθ το κοιν να εκτιμσει την αξιοπιστα των πληροφοριν. Απ την λλη, η αναφορ της πηγς προλευσης αποτελε σε κποιο βαθμ ασπδα προστασας, χοντας μως πντα υπψη τι η επκληση της αναδημοσευσης δεν αποτελε υπερσπιση για οποιαδποτε παραβαση ετε δεοντολογικν ετε νομικν καννων.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...