EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΚ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (15/20/4/2016) απ τον Πρεδρο της ΣΤΟΚ (Συνομοσπονδα Τοπικν Ομοσπονδιν Κπρου) Μαρνο Τιμοθου εναντον της ιστοσελδας TOTHEMAONLINE για δημοσευμα που αναφερταν στον καθορισμ του γηπδου για τη διεξαγωγ αγνα της ημιτελικς φσης του ποδοσφαιρικο πρωταθλματος πρωταθλητριν της Συνομοσπονδας.
Το δημοσευμα αποτελοσε κριτικ του γεγοντος τι το Καλ Χωρι, το γπεδο του οποου ορστηκε για τη διεξαγωγ του αγνα μεταξ ΑΕΚ- Κορκου και Ανρθωσης Μουταγικας για την ημιτελικ φση του πρωταθλματος πρωταθλητριν του αγροτικο ποδοσφαρου ταν το χωρι του παραπονομενου προδρου της ΣΤΟΚ.
Ανφερε τι κποιοι μποροσαν να πουν τι αυτ βλευε την Α.Ε. Μουτταγικας, επειδ το χωρι τους εναι πολ κοντ στο Καλ Χωρι και τι θα ταλαιπωρετο η ομδα της Κορκου που εναι πιο μακρι, αλλ το επιλψιμο στην υπθεση ταν τι ο πρεδρος της ΣΤΟΚ, Μαρνος Τιμοθου, κατγεται απ το Καλ Χωρι.
Περαιτρω ανφερε: «Κποιος κλλιστα μπορε να τον κατηγορσει τι κανονζει παιχνδια στο χωρι του για να χει αυτ σοδα, αδιαφορντας για την ταλαιπωρα και τις ισορροπες, Εμες δεν χουμε στοιχεα για να τον κατηγορσουμε ευθως για κτι ττοιο. Σγουρα μως δεν μπορομε να τον απαλλξουμε με τποτα».
Το σχλιο κατληγε με την παρατρηση τι λα αυτ δεν φανεται να απασχολον ιδιατερα  τον Μαρνο Τιμοθου και τι ταν «ψιλ γρμματα» γι’ αυτν.
Το παρπονο ανφερε τι ο συντκτης του σχολου δεν καμε ενδελεχ ρευνα και δεν ζτησε τη θση και/ την ποψη του παραττονομενου, παραβιζοντας κατ' αυτ τον τρπο τις αρχς που διπουν τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Επσης ανφερε τι με τις αναλθεις του του ρθρο σκοπ εχε να εκθσει και δυσφημσει τον Πρεδρο της ΣΤΟΚ.
Περαιτρω ανφερε τι η γκριτη δημοσιογραφα προποθτει ρευνα και παρουσαση γεγοντων αξιπιστα και αντικειμενικ χοντας κατ νου και τις δο ψεις του νομσματος τσι στε ο αναγνστης να χει σφαιρικ γνμη και να μπορε να βγλει ασφαλ συμπερσματα.
Ανταποκρινμενος σε παρκληση της Επιτροπς για πληροφορες, ανφερε τι οι δο αγνες της ημιτελικς φσης του πρωταθλματος πρωταθλητριν αγροτικο ποδοσφαρου ορστηκαν απ την Εκτελεστικ Επιτροπ της ΣΤΟΚ σε συνεδρα της στις 18/4/2016 και τι κριτριο για τον ορισμ των γηπδων εναι το γπεδο να βρσκεται σε μση απσταση απ την δρα των ομδων που θα αναμετρηθον με σκοπ το μετριασμ της ταλαιπωρας και κορασης στους ποδοσφαιριστς που θα αγωνιστον μετ απ το οδικ ταξδι.
Ο Διευθυντς Σνταξης της ιστοσελδας Φνης Μακρδης, πραν της γραπτς υποβολς των θσεων του γραπτς, ζτησε και κατθεσε προφορικ στην Επιτροπ. Ανφερε τι το δημοσευμα αποτελοσε νμιμη κφραση γνμης και κριτικ για να γεγονς ενδιαφροντος για τις τοπικς κοινωνες. Επσης ανφερε τι δεν παρθεσε οποιαδποτε γεγοντα τα οποα να χρειζονταν επιβεβαωση με επικοινωνα με τον παραπονομενο και  τι δεν διατπωσε κατηγορες αλλ καμε ορισμνες επισημνεις πνω σε μη αμφισβητομενα γεγοντα, δηλαδ τον ορισμ του γηπδου ως ανωτρω, με στχο την επικρτηση διαφνειας.
Επσης ανφερε πως δεν καταλγισε στον παραπονομενο σκοπιμτητα και τι το πνεμα του σχολου του ταν τι ο κ. Τιμοθου θα πρεπε να προστατεσει τον εαυτ του. Καταλγοντας ανφερε τι αυτ που θελε να πει εναι τι «η γυνακα του Κασαρα πρπει και να φανεται τι εναι τμια».
Εξ λλου, ανφερε πως επανειλημμνα προσπθησε να πρει τις απψεις του παραπονουμνου, με τον οποο συνομλησε σε δο περιπτσεις σε φιλικ εππεδο μετ το δημοσευμα, αλλ εκενος δεν θλησε να τις αναφρει. Σμφωνα με τον κ. Μακρδη, ο κ. Τιμοθου συμφνησε να διαβιβσει απφαση του Δ.Σ. της ΣΤΟΚ που θα λαμβανταν στην επμενη συνεδρα της, η οποα θα αναφερταν στη διαδικασα ορισμο των χρων διεξαγωγς των αγνων της ΣΤΟΚ.
Απ την εξταση λων των δεδομνων της υπθεσης η Επιτροπ κατληξε στην απφαση πως το επμαχο δημοσευμα αποτελοσε κφραση γνμης και χι παρθεση γεγοντων, στε να παρσταται ανγκη εξακρβωσς τους. Το δημοσευμα σχολαζε το γεγονς του καθορισμο ενς γηπδου για τη διεξαγωγ εν αγνα, ανεξρτητα απ τη διαδικασα λψης της απφασης και επομνως, ως κφραση γνμης, στω και δεικτικ, αποτελοσε δικαωμα που κατοχυρνεται απ την ελευθερα της κφρασης. Το ρθρο δεν καταλγισε οτιδποτε μεμπτ στον κ. Τιμοθου αλλ διατπωνε την ποψη τι ο πρεδρος της ΣΤΟΚ θα ταν δυνατ να επικριθε πως θλησε να ευνοσει το χωρι του με τον ορισμ του γηπδου του για τη διεξαγωγ ενς ποδοσφαιρικο αγνα.
Παρ’ λο που κποιος θα μποροσε να οδηγηθε στο συμπρασμα τι συνιστοσε κατηγορα για τον κ. Τιμοθου που τον φηνε εκτεθειμνο σε υποθσεις, η Επιτροπ επισημανει πως τα τομα που κατχουν κποιο αξωμα που τους τοποθετε στη δημσια σφαρα πρπει πντα να εναι τοιμα να δεχθον κριτικ, στω και αν εναι σκληρ και δικη, ως προς ενργεις τους στα πλασια των αρμοδιοττων τους.
Πρπει να σημειωθε τι κτω απ το ρθρο δημοσιεθηκαν 12 σχλια επισκεπτν, απ τα οποα τα 11 επικριτικ για το δημοσευμα τα οποα δεν αφαιρθηκαν απ την ιστοσελδα, γεγονς που αποκλεει την παρξη κακς διθεσης ναντι του παραπονουμνου.
Κατ συνπεια, η Επιτροπ αποφσισε τι δεν υπρξε παραβαση οτε της πρνοιας περ ακρβειας των πληροφοριν, η οποα επιβλλει διασταρωσης και εξακρβωση των πληροφοριν οτε της πρνοιας περ δυσμενν διακρσεων, η οποα απαγορεει το διασυρμ.
Απ τις θσεις που παρθεσε ο κ. Μακρδης, η Επιτροπ εναι ικανοποιημνη τι προσπθησε να πρει στω και εκ των υστρων τις απψεις του παραπονουμνου επ των σχολων του, με σκοπ τη δημοσευσ τους, ικανοποιντας τσι το ατημα του Κδικα για παροχ του δικαιματος απντησης.
Ο παραπονομενος επιφυλχθηκε να αποστελει επσημη ανακονωση της ΣΤΟΚ.
Η Επιτροπ τον παροτρνει να το πρξει με λλο τρπο να παραθσει τις απψεις του για δημοσευση, επισημανοντας τι σε ανλογες περιπτσεις στις οποες το επμαχο αντικεμενο εναι η κφραση γνμης, η διαφορ λνεται πντα με την σκηση του δικαιματος απντησης, δεδομνου τι η Επιτροπ δεν εναι δυνατ να τοποθετηθε επ απψεων τις οποες ο καθνας εναι ελεθερος να εκφρζει.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...