EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (11/17/3/2016) απ δημοσιογρφο τι διφορες ιστοσελδες δημοσιοποησαν αποκλειστικ προσωπικ και οικογενειακ του υπθεση, χωρς τη δικ του συγκατθεση.
Ειδικτερα, ανφερε τι η ιστοσελδα show-biz  δημοσευσε και η ιστοσελδα celebrity αναδημοσευσε απ την πρτη, εδηση που αναφερταν στο χωρισμ του απ τη σζυγ του.
Οι προαναφερθεσες ιστοσελδες δημοσευσαν επσης φωτογραφες του ζεγους και των δο κατ μνας.
Η Επιτροπ διαπστωσε τι και λλες ιστοσελδες στην Κπρο, πως πως η SigmaLive, Cyprusnews, Reporter, καθς και στην Ελλδα επσης αναδημοσευσαν τις πληροφορες
Ο δημοσιογρφος ανφερε στο παρπον του τι του ταν πραγματικ ακατανητο να γρφει ο συντκτης της εδησης πως ο χωρισμς γινε μακρι απ τα φτα της δημοσιτητας και με κρα διακριτικτητα και απ την λλη να δημοσιεει τις πληροφορες.
Επσης ανφερε: «Θεωρ τι ττοιου εδους παρεμβσεις στη προσωπικ ζω των ανθρπων και δημοσιοποισεις προσωπικν τους στιγμν, χωρς την γκριση των εμπλεκομνων, περιπλκουν την κατσταση και απομακρνουν την ποια θετικ πιθαν εξλιξη».
Στην παρκληση της Επιτροπς προς τις ιστοσελδες να παραθσουν τις απψεις τους επ του παραπνου ανταποκρθηκε μσω νομικο συμβολου μνο η cyprusnews, η οποα ανκει στο διο συγκρτημα με την showbiz.
Στην απντηση παρατθηκαν διφορες αποφσεις του Ευρωπακο Δικαστηρου Ανθρωπνων Δικαιωμτων ως προς το τι εναι δημσιο πρσωπο, με την παρατρηση τι τα πολιτικ πρσωπα πρπει να χουν περισστερη ανεκτικτητα σε δημοσιεματα που αναφρονται σ’ αυτ. Ανφερε επσης τι η αρχ αυτ «επεκτενεται σε κθε πρσωπο το οποο μπορε να χαρακτηρισθε δημσιο πρσωπο, δηλαδ το πρσωπο εκενου που με τις πρξεις του… απ την δια τη θση του … εισρχεται στη σφαρα της ‘δημσιας κονστρας».
Περαιτρω υποστριξε πως ο παραπονομενος, λγω της ιδιτητας του δημοσιογρφου, εναι δημσιο πρσωπο του οποου υπ προποθσεις, η ιδιωτικ ζω μπορε να αποτελσει αντικεμενο συζτησης.
Εξ λλου, ανφερε τι στο δημοσευμα δεν γινταν καμα απολτως κριτικ και πρβαλε τον ισχυρισμ τι αν χει εκδοθε διαζγιο, ττε υπρχει δικαστικ απφαση, που με βση το σνταγμα εκδθηκε δημσια κα επομνως το δημοσευμα ταν απολτως προνομιοχο.

Η Επιτροπ εξτασε το παρπονο υπ το πρσμα του ρθρου 3 περ ιδιωτικς ζως, το οποο προβλπει τι:
«Η υπληψη και η ιδιωτικ ζω κθε προσπου τυγχνουν σεβασμο και δεν αποκαλπτονται στοιχεα προσωπικο χαρακτρα. Παρεμβσεις και ρευνες στην ιδιωτικ ζω προσπων, χωρς τη συγκατθεσ τους, περιλαμβανομνης της λψης φωτογραφιν προσπων χωρς τη γνση συγκατθεσς τους - εκτς εν εμπλκονται σε γεγοντα καταστσεις που συνιστον εδηση γενικτερου ενδιαφροντος- σε ιδιωτικ περιουσα, καθς και η εξασφλιση πληροφοριν με μηχανισμος υποκλοπς μακρς φωτογρφησης εναι γενικ απαρδεκτες, η δε δημοσιοποησ τους μπορε να δικαιολογηθε μνο σε εξαιρετικς περιπτσεις και αποκλειστικ προς το δημσιο συμφρον».
Η Επιτροπ μελτησε προσεκτικ τη θση τι αποφσεις του Ευρωπακο Δικαστηρου Ανθρωπνων Δικαιωμτων επιτρπουν την παρμβαση στην προσωπικ και οικογενειακ κατσταση προσπων που βρσκονται στη λεγμενη δημσια κονστρα.
Ανεξρτητα απ τις νομικς τοποθετσεις, ο καννας που ισχει εναι τι τα ΜΜΕ μπορον να ασχολονται με την προσωπικ οικογενειακ ζω δημοσων προσπων μνον ταν αυτ χει μεση σχση με το αξωμα, το λειτοργημα τις θσεις που δημοσως υποστηρζουν.
Καθοδηγητικς καννας για την Επιτροπ εναι η απφαση του ΕΔΑΔ στην υπθεση της Πριγκπισσας Καρολνας του Μονακ, στην οποα κρινε τι και τα δημσια πρσωπα χουν δικαωμα στην ιδιωτικ ζω, πως για παρδειγμα να μη δημοσιεονται φωτογραφες σε ιδιωτικς οικογενειακς στιγμς.
Στην δια υπθεση το Δικαστριο θεσε ως κριτριο για το επιτρεπτ της δημοσευσης μη φωτογραφιν κειμνων σε σχση με δημσια πρσωπα το κατ πσο η δημοσιοποηση χει σκοπ να συμβλει στη δημσια συζτηση επ θματος δημοσου ενδιαφροντος. Το δικαστριο θερησε τι οι ιδιωτικς στιγμς της Καρολνας του Μονακ δεν ανκαν στις περιπτσεις στις οποες η δημοσιοποησ τους θα συνβαλλε στη συζτηση θματος δημοσου ενδιαφροντος.
(Λεπτομρειες: http://www.cmcc.org.cy/Cyprus_AIPCE.html#More_Carolina_Case )
Η Επιτροπ αποφσισε τι κθε πρσωπο που εναι γνωστ ευρτερα στο κοιν δεν καθσταται αυτομτως δημσιο πρσωπο στε να δικαιολογεται οποιοσδποτε να ασχολεται με την ιδιωτικ του ζω.
Δημσιο πρσωπο, με βση τις ισχουσες αντιλψεις, εναι το πρσωπο του οποου η ζω, οι πρξεις και η συμπεριφορ αποτελον το επκεντρο ντονου δημσιου ενδιαφροντος, δηλαδ το πρσωπο που εναι αρκοντως γνωστ δισημο, πως κυβερνητικο επσημοι, πολιτικο, διασημτητες, ηθοποιο, αθλητς με φμη, το πρσωπο το διο προβλλεται δημοσως με την κφραση γνμης για θματα δημοσου ενδιαφροντος απλς εσκεμμνα και φορτικ προβλλει τον εαυτ του δημοσως, χριν της προβολς.
Η Επιτροπ δεν θεωρε τι νας επαγγελματας δημοσιογρφος εναι δημσιο πρσωπο επειδ το επγγελμ του του επιβλλει να εμφανζεται δημσια, στε να δικαιολογεται αναφορ στην ιδιωτικ και οικογενειακ του κατσταση, οτε και η οικογενειακ του κατσταση βρσκεται σε συνφεια σχση με την εργασα του.
Αν σχυε κτι ττοιο, ττε κατ’ αναλογα και λλοι γνωστο επαγγελματες, για παρδειγμα γνωστο δικηγροι, γιατρο, αρχιτκτονες η επιχειρηματες θα μποροσαν να καταταγον μεταξ των δημοσων προσπων και η ιδιωτικς τους ζω θα μποροσε να αποτελε αντικεμενο δημσιας περιργειας συζτησης.
Ο παραπονομενος, ως δημοσιογρφος της τηλερασης δεν διαφρει καθλου απ να δημοσιογρφο του γραπτο λγου του ραδιοφνου, πραν του τι για να κμει τη δουλει του εναι υποχρεωμνο να εμφανζεται απ την τηλεραση.
Αυτ μως δεν τον καθιστ δημσιο πρσωπο, στε η ιδιωτικ του ζω να μπορε να εναι αντικεμενο δημσιας περιργειας και σχολιασμο το κοιν να χει συμφρον δικαωμα  να γνωρζει για την ιδιωτικ του ζω.
Η Επιτροπ θεωρε και τονζει τι λλο εναι το συμφρον των πολιτν να γνωρζουν τι κνουν και πως συμπεριφρονται δημσια τομα ταν η συμπεριφορ αυτ χει μεση συνφεια με τη θση, το λειτοργημα τα αξωμα που κατχουν και λλο η δημσια περιργεια που πηγζει απ κουτσομπολστικη διθεση.
Ακμα και αν γινταν δεκτ τι ο παραπονομενος εναι δημσιο πρσωπο με την ννοια που αναφρθηκε πιο πνω, που δεν εναι, ο χωρισμς απ τη σζυγο του δεν χει καμι σχση με το επγγελμ του και πς το ασκε και επομνως το κοιν δεν χει ννομο δικαωμα να γνωρζει την οικογενειακ του κατσταση.
Εξ λλου, η Επιτροπ αποφσισε τι η μη σκηση κριτικς για το χωρισμ του παραπονομενου, την οποα επικαλστηκε η cyprusnews δεν μεταβλλει την κατσταση σον αφορ στην παρμβαση στην ιδιωτικ και οικογενειακ του ζω και κατσταση.
Οτε μπορον να ληφθον υπψη υποθσεις εικασες κατ πσο εκδθηκε δικαστικ διαζγιο χι και αν γιναν δημσιες ακροσεις και επομνως δεν μπορε να ευσταθσει η επκληση της δημοσιοποησης δικαστικς απφασης.
Ακμα και αν υπρχε δικαστικ διαδικασα, δεν δικαιολογεται η παρμβαση στην ιδιωτικ ζω του παραπονουμνου. Και σε λλες περιπτσεις γνονται δημσιες δικαστικς ακροσεις για θματα με τα οποα κατ καννα εναι ανεπτρεπτο να ασχολονται οι δημοσιογρφοι και τα ΜΜΕ, πως για παρδειγμα η δημοσιοποηση αυτοκτονιν.
Η Επιτροπ επσης αποφσισε τι, εν ψει τον στοιχεων που κατχει, εναι ανακριβς ο ισχυρισμ τι η ιστοσελδα cyprusnews δε δημοσευσε την εδηση, αλλ μνο συνδσμους ως μηχαν αναζτησης. Στις 16 Μαρτου, 2013, δημοσιεθηκε ο ττλος «Χρισαν ***-***»  και σνδεσμος που παρπεμπε σε τουλχιστο δο ιστοσελδες που εχαν δημοσιεσει την εδηση.
Η αναδημοσευση παραπομπ στην εδηση συνιστ παραβαση της ιδιωτικς ζως, και εναι περισστερο σοβαρ απ την πρτη δημοσευση, γιατ καθιστ να γεγονς ευρτερα γνωστ.
Με βση τα ανωτρω, η Επιτροπ κατληξε στην απφαση τι η δημοσευση εδησης για το χωρισμ του παραπονουμνου απ τη σζυγ του συνιστοσε παραβαση των προνοιν του ρθρου 11 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας που καθιστ ανεπτρεπτη την παρμβαση στην ιδιωτικ ζω και την αποκλυψη προσωπικν δεδομνων.
Περαιτρω, η Επιτροπ αποφσισε τι η αναφορ στο χωρισμ του ζεγους αντανακλ στα παιδι, αποκαλπτοντας δεδομνα που αφορον στην ιδιωτικ τους ζω και κατ συνπεια παραβαση του διου ρθρου του Κδικα σε σχση και με τα παιδι.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...