EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (4/17/3/2015) απ την Ελενα Μακρδης σε σχση με τη δημοσευση καταλγου ονομτων εταιρειν παροχς συμβουλευτικν υπηρεσιν στην εφημερδα «Πολτης», η οποα τον παρουσασε στον ττλο της ως «Λστα Λαγκρντ».
Η Επιτροπ αποδχθηκε το παρπονο ως κατ’ αρχ βσιμο και προχρησε στην ουσιαστικ εξτασ του.
Η παραπονομενη εναι διευθνουσα σμβουλος της εταιρεας Sinirma Limited, με γραφεα στη Λεμεσ, της οποας η επωνυμα περιλαμβνεται στον κατλογο που δημοσευσε η εφημερδα.
Το δημοσευμα του «Πολτη», ημερομηνας 12ης Φεβρουαρου, 2015, ανφερε τι παρουσαζε την «περφημη λστα Λαγκρντ», με την παρατρηση τι εχε ντονο ρωμα Καραβικς. Επσης ανφερε τι η εφημερδα «απκτησε πρσβαση στο σνολο της λστας, οπ την οποα προκπτει τι 1.343 εγγραφς χουν σχση με την Κπρο».
Περαιτρω, η εδηση ανφερε τι απ μια πρτη επεξεργασα των δεδομνων των κυπριακν εγγραφν στη λστα, προκπτει τι μνο δο αφορον φυσικ πρσωπα, εν η συντριπτικ πλειοντητα των εγγραφν στον κατλογο εναι εταιρεες υπ δικαιοδοσα των Βρετανικν Παρθνων Νσων και η σχση με την Κπρο προκπτει οπ το γεγονς τι εμφανζουν Κυπριακς διευθνσεις αλληλογραφας, οι οποες στη συντριπτικ τους πλειοντητα ανκουν σε δικηγορικ και λογιστικ γραφεα και εταιρεες.
Η εφημερδα δημοσευσε στην ντυπη κδοσ της 40 επωνυμες και ονματα με τη διευκρνιση τι ο πλρης κατλογος ταν δημοσιευμνος στην ηλεκτρονικ της κδοση.
Μεταξ των ονομτων που δημοσιεθηκαν στην ντυπη κδοση της εφημερδας ταν και εκενο της Sinirma Limited.
Σμφωνα με το δημοσευμα της εφημερδας, «τα πρωττυπα δεδομνα της λστας Λαγκρντ, με τις καταθσεις, αποσπστηκαν απ τους υπολογιστς της HSBC απ ναν πρην υπλληλο της τρπεζας που μετατρπηκε σε πληροφοριοδτη, τον Ερβ Φαλσιαν, και παραδθηκαν στις γαλλικς αρχς το 2008… Απ τα απρρητα στοιχεα που διρρευσαν φωτζεται ο ρλος της τρπεζας στους μηχανισμος των εταιρειν offshore που προσφρουν ανωνυμα και φορολογικ καταφγιο. Ακαδημακο αναφρουν τι σχεδν 7 τρισεκατομμριο ευρ βρσκονται «παρκαρισμνα» σε φορολογικος παραδεσους εν οι διαφυγντες φροι για τις χρες ανρχονται σε 175 δισεκατομμρια».
Η παραπονομενη υποστριξε τι το δημοσευμα παραβασε διφορες πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, μεταξ των οποων τις γενικς διατξεις περ υποχρωσης των ΜΜΕ και των δημοσιογρφων για σεβασμ του δικαιματος του πολτη για αντικειμενικ, ολοκληρωμνη και γκυρη πληροφρηση, περ θους, εντιμτητας, διαγωγς, συμπεριφορς και επαγγελματικο επιπδου της υψηλτερης δυνατς στθμης και περ επδειξης καλς πστης και συμμρφωσης με το γρμμα και το πνεμα του Κδικα.
Επσης ανφερε τι παραβασε τις ειδικς διατξεις περ ακρβειας των πληροφοριν που προνοον τι «τα Μ.Μ.Ε. μεριμνον στε να μη δημοσιεονται ανακριβες, παραπλανητικς, φανταστικς διαστρεβλωτικς της αλθειας ειδσεις, πληροφορες σχλια» και επσης τη διταξη περ τεκμηρου της αθωτητας.
Ως προς την παραβαση της πρνοιας περ ακρβειας των πληροφοριν, η παραπονομενη ανφερε πως το γεγονς τι ο «Πολτης» αναπαργαγε πληροφορες απ ξνο τπο πως και λστα που περιλαμβνει, μεταξ λλων, διφορες εταιρεες παροχς συμβουλευτικν υπηρεσιν μεταξ των οποων και η Sinirma Limited και δημοσευσε την εν λγω λστα ως “Λστα Λαγκρντ” χωρς προηγουμνως να επαληθεσει πληροφορες και να διασταυρσει τις πηγς σων δημοσευσε, υποδεικνει τι η εφημερδα δεν συμπεριφρθηκε επαγγελματικ αφο δεν ικανοποησε τα κριτρια της υπεθυνης δημοσιογραφας. Ανφερε επσης τι η αντιγραφ πληροφοριν απ τον ξνο τπο δεν δικαιολογε την μη εξακρβωση του αληθος μη των πληροφοριν.
Η παραπονομενη ανφερε περαιτρω τι ο «Πολτης» δεν προσγγισε την δια κποιο λλο πρσωπο για οποιαδποτε βασικ στω εξακρβωση των πληροφοριν του και πρσθεσε πως θα πρεπε να εχε ελγξει την ακρβει τους προσφεγοντας στην πηγ των αναφερμενων γεγοντων και θα πρεπε να παρσχει στην εταιρεα το δικαωμα αντκρουσης αμφισβτησης.
Επσης απρριψε ως ανακριβ τον ισχυρισμ (που προκπτει ως συμπρασμα απ τα γραφμενα της εφημερδας) τι η εταιρεα της χει δθεν ανμειξη σε  διαφυγντες φρους που ανρχονται σε δισεκατομμρια ευρ απ εταιρεες υπ τη δικαιοδοσα των Βρετανικν Παρθνων Νσων.
Η παραπονομενη ανφερε τι οι διφοροι ισχυρισμο που διατυπνει στην εδησ του ο «Πολτης» εναι ανακριβες και παραπλανητικο, γιατ αυτ που δημοσευσε δεν χει καμα σχση με την πραγματικ Λστα Λαγκρντ, η οποα αποτελε μρος μιας ευρτερης λστας (Falciani list) που εναι προν υποκλοπς απ τον Herve Falciani, προγραμματιστ ηλεκτρονικν υπολογιστν που εργαζταν στην τρπεζα HSBC της Γενεης κατ την χρονικ περοδο 2006 με 2007. Παρατηρε επσης τι με μια απλ ρευνα στην ιστοσελδα του Εφρου Εταιρειν και Επσημου Παραλπτη, η εφημερδα θα μθαινε τι η εταιρεα Sinirma Limited εχε συσταθε το 2009, δο χρνια δηλαδ μετ την υποκλοπ, η οποα αφορ συγκεκριμνο τραπεζικ αρχεο καταθετν.
Σμφωνα με το παρπονο, αυτ που δημοσευσε ο «Πολτης εναι μια λστα την οποα δημοσευσε στην ηλεκτρονικ της σελδα η ICIJ Offshore Leaks Database (http://offshoreleaks.icij.org) που περιλαμβνει δικηγορικ και λογιστικ γραφεα καθς και εταιρεες οι οποες παρχουν συμβουλευτικς υπηρεσες χουν διασυνδσεις με υπερκτιες εταιρεες οι οποες δραστηριοποιονται στο εξωτερικ και συγκεκριμνα στις Βρετανικς Παρθνους Νσους. 
Επσης ανφερε πως εν η εφημερδα δημοσευσε την εν λγω λστα απφυγε να δημοσιεσει απ την δια πηγ την προειδοποηση την οποα κθε επισκπτης πρπει να βεβαισει τι διβασε προτο εισλθει στην ιστοσελδα και η οποα αναφρει πως: “Therearelegitimateusersforoffshorecompaniesandtrusts. We do not intend to suggest or imply that any person, companies or other entities included in the ICIJ Offshore Leaks Database have broken the law or otherwise acted improperly”. Σε μετφραση: “Υπρχουν νμιμοι χρστες για υπερκτιες εταιρεες και εμπιστεματα. Δεν σκοπεουμε να εισηγηθομε υπονοσουμε τι κθε πρσωπο, εταιρεες λλες ονττητες που περιλαμβνονται στην ηλεκτρονικ σελδα της ICIJOffshoreLeaksDatabase χει παραβε το νμο με λλο τρπο ενργησε αντικανονικ”.
Η παραπονομενη υποστηρζει πως αυτ η παρλειψη υποδεικνει τι η λλειψη μριμνας ταν εσκεμμνη και κακπιστη.
Τλος ανφερε πως θεωρεται αναμφισβτητο γεγονς το δεδομνο τι ακμα δεν υπρχουν οποιαδποτε επσημα στοιχεα γκυρες πηγς βσει των οποων αποκαλπτονται τα ονματα που περιλαμβνονται στη Λστα Λαγκρντ.
Ως προς την παραβαση της πρνοιας για το τεκμριο της αθωτητας, η παραπονομενη ανφερε τι η δημοσευση ανακριβν και αβσιμων πληροφοριν δδει την εντπωση τι η εταιρεα της εναι μια εκ των εταιρειν που εμπλκονται σε φοροδιαφυγ, ξπλυμα βρμικου ρματος και λλες παρνομες οικονομικς ενργειες που συνιστον ποινικ αδκημα, κατ τρπο που συνιστ διασυρμ και διαπμπευση.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Στην απντησ του στο παρπονο, ο αρχισυντκτης της εφημερδας Σωτρης Παροτης ανφερε πως «υπρξε ντως ανακρβεια» στο δημοσευμα.
πως ανφερε, το συνημμνο αρχεο που εντοπστηκε αργ την προηγομενη του δημοσιεματος σε ανρτηση της Διεθνος Σμπραξης Ερευνητν Δημοσιογρφων «ντως δεν ταν η καθαυτ επμαχη λστα Λαγκρντ, που εχε να κνει με την Κπρο», αλλ αποτελοσε «παρπλευρη ρευνα» που αφοροσε σε αριθμ υπερκτιων εταιρειν με δρα τις Βρετανικς Παρθνους Νσους, των οποων η διαχεριση γινταν απ την Κπρο, μσω δικηγορικν και λογιστικν/ελεγκτικν γραφεων.
Ανφερε επσης τι το γεγονς αυτ εχε επισημανθε στο εκτενς ρεπορτζ της σελδας 8 και τι «αυτ που ενδεχομνως να ταν κπως παραπλανητικ ταν ο ττλος της πρτης σελδας.
Περαιτρω ανφερε τι ο μεγλος αριθμς των εμπλεκομνων γραφεων και ο πολ μεγαλτερος αριθμς εταιρειν, χωρς διεθυνση και λοιπ στοιχεα επικοινωνας δεν επτρεπε στην εφημερδα να επικοινωνσει για να επιβεβαισει την ορθτητα του αρχεου.
Εξ λλου ανφερε τι την επομνη του δημοσιεματος παρατθηκαν οι θσεις σων εμπλεκομνων επικοιννησαν με την εφημερδα, κυρως λογιστς και δικηγροι.
Μεταξ αυτν που επικοιννησαν δεν ταν η παραπονομενη, η οποα, πως ανφερε στο παρπον της, λαβε γνση του δημοσιεματος πολ αργτερα.
Ο συντκτης της εδησης Γιννης Σετανδης κλθηκε σε συνεδρα υποεπιτροπς στην οποα παρδωσε γραπτ υπμνημα και παρθεσε πρσθετες διευκρινσεις και απψεις.
Ειδικτερα, ανφερε τι στην εισαγωγ της εδησης που φρει την υπογραφ του περιλαβε την επισμανση τι «η παρουσα στη λστα δεν σημανει υποχρεωτικ τι υποκρπτει φοροδιαφυγ».
Υποστριξε τι «η ννοια ‘λστα Λαγκρντ’ καλπτει ο,τιδποτε σχετζεται με πιθαν φοροαποφυγ και καταθσεις στην Ελβετα» και ανφερε τι η εφημερδα δεν κατβασε τον κατλογο που δημοσευσε απ την ηλεκτρονικ της σελδα ICIJ Offshore Leaks Database http://offshoreleaks.icij.org ,αλλ τον εξασφλισε υπ μορφ ηλεκτρονικο αρχεου υπ τον ττλο Swiss Leaks List, απ το οποο απομνωσε ,τι εχε σχση με την Κπρο.
Επσης παραδχθηκε τι η αναφορ σε «λστα Λαγκρντ» στον ττλο ταν εν μρει παραπλανητικ αλλ ανφερε πως δεν εχε ο διος τον λεγχο της τιτλοφρησης της εδησης.
Περαιτρω ανφερε πως η ενημρωσ που εχε απ αξιπιστη πηγ ταν τι το υλικ που περιεχαν τα ηλεκτρονικ δεδομνα αποτελοσε τμμα των αρχεων της «λστας Λαγκρντ» της «λστας Φαλσινι» και κατ τον ουσιδη χρνο εχε «τη ββαιη εκτμηση τι η λστα εναι μρος της λεγμενη λστας Λαγκρντ της λστας με στοιχεα καταθετν της HSBC στην Ελβετα».
Επσης επε τι ο διος προχρησε σε δειγματοληπτικ λεγχο επικοινωνντας με 5 6 δικηγορικ και λογιστικ γραφεα κμνοντας αναφορ στη λστα Λαγκρντ και ζτησε τα σχλι τους, αλλ ανταποκρθηκε μνο μια εταιρεα Ρσων που δεν διψευσαν την παρουσα της στη λστα, αλλ διευκρνισαν τι η μνη σχση που εχαν με τις εταιρεες με τις οποες φρονταν να συνδονται ταν τι ανλαβαν τη σστασ τους και τποτα περισστερο.
Οι υπλοιποι, πως ανφερε, δεν ανταποκρθηκαν με αποτλεσμα η στση τους να ενισχσει την εκτμηση τι η λστα χει βση. Την επμενη ημρα υπρξαν παρπονα και οργισμνα τηλεφωνματα απ δικηγορικ γραφεα που περιλαμβνονται στη λστα, αλλ στο τλος κανες δεν προχρησε σε διψευση.
Η θση του ταν πως θερησε τον λεγχο που καμε αρκετ και εξλαβε το γεγονς πως δεν υπρξε διψευση απ τις εταιρεες με τις οποες επικοιννησε ως επιβεβαωση της εδησης.
Επσης ανφερε τι ο λεγχος που καμε καταρρπτει τη θση της παραπονομενης πως ενργησε κακβουλα, λγοντας και τι το ρεπορτζ δεν εχε στχο να θξει πρσωπα και τι δεν υπρξε σκπιμη και δλια προσπθεια να εκτεθε η παραπονομενη (πως και οποιοσδποτε λλος) οτε να παραπλανηθε η κοιν γνμη.
Τλος υπδειξε τι η θση της παραπονομενης πως το δημοσευμα δυνατ να χει δυσμενες επιπτσεις για την εταιρεα της δεν ευσταθε, δεδομνου τι και η δια παραδχθηκε πως το νομ περιλαμβανταν στον κατλογο ICIJ offshore Leaks Database , που προπρχε του δημοσιεματος.
Η Επιτροπ εξτασε το θμα διεξοδικ υπ το φως λων των στοιχεων που εχε ενπιον της και υπ το πρσμα  της κοινς αντληψης ως προς την ννοια του ρου «λστα Λαγκρντ», λαμβνοντας υπψη απ τη μια τη δημοσιογραφικ αποστολ που περιλαμβνει και τη δημοσευση πληροφοριν ενδιαφροντος που επηρεζουν σοβαρ την κοινωνα και απ την λλη την υποχρωση για παροχ γκυρης, ακριβος και μη παραπλανητικς ενημρωσης.
Η Επιτροπ αποφσισε τι το δημοσευμα, με βση και την παραδοχ της εφημερδας, ταν ανακριβς και παραπλανητικ, ιδιατερα ως προς τον ττλο που υποστριζε τι η εφημερδα παρουσασε τη λστα μρος της λστας Λαγκρντ.
Στη θση αυτ κατληξε λαμβνοντας υπψη τσο τα γεγοντα σο και τη γενικ γνση ως προς τη λστα Λαγκρντ, πως επσης και τον ουσιδη χρνο εμφνισης του δημοσιεματος. Η λστα Λαγκρντ γινε γνωστ στο ευρ κοιν μετ την παρδοση στις Ελληνικς αρχς καταλγου φυσικν και νομικν προσπων που εχαν καταθσεις στην Ελβετα, και ειδικτερα στην πολυεθνικ τρπεζα  HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) για σκοπος απκρυψης εσδων και αποφυγς καταβολς φρου στο ελληνικ δημσιο. Στην πρξη και στην αντληψη του κοινο, η λστα Λαγκρντ αποτελε κατλογο καταθετν στην τρπεζα HSBC Ελβετας στον οποο παρατθενται και τα ποσ των καταθσεων.
Κατ τον ουσιδη χρνο της δημοσευσης της εδησης στην εφημερδα το θμα βρισκταν στην επικαιρτητα λγω σχετικς συζτησης στην Επιτροπ Θεσμν της Βουλς και της απατησης απ πολλς πολιτικς πλευρς προς την κυβρνηση να ζητσει επσημα και να εξασφαλσει τον κατλογο ονομτων Κυπρων καταθετν στην Ελβετικ HSBC.
Με βση τα δεδομνα και τα ενπιν της στοιχεα, η Επιτροπ κατληξε στην απφαση τι ο κατλογος που δημοσευσε η εφημερδα, και ανεξρτητα απ την οποιαδποτε διασνδεση των οργανισμν και ατμων συνδεδεμνων με αυτος φυσικν νομικν προσπων που περιλαμβνονται σ’ αυτν, δεν μποροσε να θεωρηθε τι αποτελοσε το κυπριακ μρος της Λστας Λαγκρντ. πως γινε παραδεκτ και απ την εφημερδα, επρκειτο για κατλογο με τα ονματα μερικν χιλιδων νομικν προσπων, δικηγορικν και λογιστικν γραφεων και μερικν φυσικν προσπων, απ τον οποο η εφημερδα απομνωσε 1.343 περιπτσεις που αναφρονταν στην Κπρο, με την ννοια τι χουν διευθνσεις αλληλογραφας στην Κπρο, αλλ τελον υπ τη νομικ δικαιοδοσα των Βρετανικν Παρθνων Νσων για σκοπος φορολογας.
πως επεξηγθηκε, και πως φανεται και απ τις διευκρινσεις που δθηκαν στην εφημερδα, αρκετ νομικ πρσωπα που αναφρονται στον κατλογο ενργησαν για την εγγραφ εταιρειν στις Βρετανικς Παρθνες Νσους και διαθτουν τη διεθυνση τους για σκοπος αλληλογραφας, χωρς τα νομικ αυτ πρσωπα να χουν καμι νομικ λλη σχση με τα νησι αυτ.
Η Επιτροπ θερησε επσης ως απλυτα ανακριβ και παραπλανητικ την συμπερληψη της εταιρεας Sinirma στην «περφημη λστα Λαγκρντ» δεδομνου του γεγοντος τι η εταιρεα αυτ συστθηκε δο χρνια μετ την εμφνιση της λστας αυτς.
Υπ το φως των πληροφοριν που δωσε ο συντκτης της εδησης, η Επιτροπ αποδχθηκε εν μρει το παρπονο τι η εφημερδα ο δημοσιογρφος ενργησαν αντιεπαγγελματικ γιατ δεν μερμνησαν να επαληθεσουν να διασταυρσουν τις πληροφορες τους και τι δεν προσγγισαν την παραπονομενη εταιρεα.
Ο κ. Σετανδης παρουσασε στοιχεα που φανερνουν τι προσπθησε και λθε σε επαφ με  5 6 απ τις αναφερμενες εταιρεες, τις οποες επλεξε κυρως με κριτριο τον αριθμ των εταιρειν που ενγραψαν και εκπροσωποσαν, με σκοπ να διασταυρσει τις πληροφορες και να πρει τις απψεις τους.
Η Επιτροπ θερησε πως το γεγονς αυτ καταρρπτει τον ισχυρισμ τι εδηση δημοσιεθηκε με κακβουλη πρθεση.
Ο δημοσιογρφος ανφερε πως θερησε ως επιβεβαωση επαλθευση των πληροφοριν του το γεγονς πως οι περισστερες εταιρεες στις οποες αποτθηκε δεν θλησαν να μιλσουν και μνο μα απ αυτς ανταποκρθηκε στην προσπθει του, χωρς και πλι να παρσχει ουσιαστικς πληροφορες.
μως η Επιτροπ κρινε πως η προσπθεια που γινε απ μρους του δεν ταν επαρκς. Εναι αντιληπτς ο γκος της εργασας που χρειαζταν για να γνει λεγχος και επαλθευση των πληροφοριν που αφοροσαν σε πολλς εκατοντδες ονματα, αλλ η Επιτροπ θερησε πως ο δειγματοληπτικς λεγχος δεν αποτελε επαρκς υποκατστατο. Επ του προκειμνου επισημανει τι σε περιπτσεις στις οποες κατονομζονται πολλ τομα, ανεξρτητα απ τον αριθμ τους και τον γκο εργασας που διαλαμβνει ο λεγχος, κθε να απ τα κατονομαζμενα τομα πρπει να προσεγγισθε ξεχωριστ προκειμνου να σχολισει να αντικροσει τα αναφερμενα σ’ αυτ.
Η εγκυρτητα της θσης αυτς επαληθεεται και απ το γεγονς τι η παραπονομενη εταιρεα Sinirma παρουσιστηκε ως μρος της λστας Λαγκρντ, παρλο που δεν υπρχε ως νομικ προσωπικτητα κατ την περοδο στην οποα αφοροσε η λστα δηλαδ μεταξ του 2006 και 2007. Το γεγονς αυτ θα μποροσε να εξακριβωθε αν γινταν επαφ με την εταιρεα.
Η Επιτροπ επανλαβε την πγια θση της τι τα ΜΜΕ και οι δημοσιογρφοι οφελουν σε περιπτσεις στις οποες κατονομζονται τομα οργανισμο να δσουν την ευκαιρα στον καθνα ξεχωριστ να αντικροσουν ισχυρισμος που τους επηρεζουν και να παραθτουν τις απψεις τους, για ταυτχρονη δημοσευση. Η εκ των υστρων δημοσευση απαντσεων σε πληροφορες ισχυρισμος που εναι δυνατ να δημιουργσουν εντυπσεις να χουν σοβαρς επιπτσεις πνω σε φυσικ νομικ πρσωπα δεν θεωρεται τι ικανοποιε την πρνοια του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Ο Κδικας ρητ ορζει πως «τα Μ.Μ.Ε. παρχουν στους επηρεαζομνους, στην κατλληλη περπτωση και ιδιαιτρως ταν χουν υποστε επθεση, την ευκαιρα να απαντσουν…» Πγια θση της Επιτροπς εναι τι «κατλληλη περπτωση», σε περιπτσεις πως η παροσα, εναι ταυτχρονα με τη δημοσευσ τους.
Η Επιτροπ δεν τοποθετθηκε επ του ισχυρισμο τι ο δημοσιογρφος η εφημερδα πραν τις πληροφορες απ την ιστοσελδα http://offshoreleaks.icij.org. Και αυτ επειδ με  βση τα στοιχεα που τθηκαν ενπιον της και απ το αποτλεσμα ελγχου στον οποο προβη η Επιτροπ, δεν μπορε να υπρξει απλυτη βεβαιτητα τι ο δημοσιογρφος εξασφλισε τις πληροφορες του απ την ιστοσελδα, δεδομνου τι ο διος υποστηρξει τι της πρε απ λλη πηγ υπ τη μορφ ηλεκτρονικο αρχεου.
Ο κατλογος που δημοσιεεται στην ιστοσελδα εναι πολ πιο εκτενς, δηλαδ περιλαμβνει 2.761 εγγραφς και παρχεται ξεχωριστ για κθε χρα και υπ λλη μορφ, απ αυτν που εχε στην κατοχ της η εφημερδα. Ο κατλογος που παρουσασε ο συντκτης της εδησης υπ τον ττλο «Κυπριακ λστα» σε μορφ Excel περιλαμβνει 1.343 εγγραφς.
Το επμαχο σημεο εναι τι η εφημερδα δεν δημοσευσε και την προειδοποηση που υπρχει στην ιστοσελδα. Ανεξρτητα απ το αν ο κατλογος λφθηκε χι απ την ιστοσελδα, το ουσιαστικ εναι πως η εφημερδα δημοσευσε ανλογη προειδοποηση στην εδησ της αναφροντας τι η δημοσευση της εδησης γινε «με την επισμανση τι η παρουσα στη λστα δεν σημανει υποχρεωτικ τι υποκρπτεται φοροδιαφυγ».
Υπ το πρσμα της προειδοποησης αυτς και λαμβνοντας υπψη το γρμμα και το πνεμα της πρνοιας του Κδικα περ του τεκμηρου της αθωτητας και το γεγονς πως δεν διατυπθηκε ισχυρισμς υποψα περ διπραξης οποιουδποτε αδικματος η Επιτροπ δεν αποδχθηκε το παρπονο περ παραβασης του τεκμηρου αθωτητας της παραπονομενης εταιρεας.
Το σχετικ ρθρο του Κδικα, που αναφρει τι «οι λειτουργο σβονται πλρως την αρχ τι ο ποπτος κατηγορομενος για διπραξη αδικματος εναι αθος μχρις αποδεξεως του αντιθτου, σμφωνα με τη νμιμη διαδικασα και συνεπς αποφεγουν να δημοσιοποισουν ο,τιδποτε το οποο να οδηγε σε συμπερσματα ως προς την ενοχ αθωτητα του υππτου /και κατηγορουμνου τενει να τον διασρει διαπομπεσει», αφορ κατ κριο λγο σε ποινικς υποθσεις δικαστικ διαδικασα και μνο κατ’ αναλογα σε λλες περιπτσεις.

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...