EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΜΕ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς δεοντολογας εξτασε ατημα της Επιτρπου για την Προστασα των Δικαιωμτων του Παιδιο Λδας Κουρσουμπ (υπθεση 1/21/1/2015) να προβε στις ενργειες που θα θεωροσε κατλληλες κατ την κρση της σε σχση με τη δημοσευση διαφημσεων για την παροχ σεξουαλικν υπηρεσιν φωτογραφικο υλικο και θεματολογας που απροκλυπτα παρουσιζει τη γυνακα και το γυναικεο σμα ως σεξουαλικ αντικεμενο στα αθλητικ τμματα διαφρων ντυπων και διαδικτυακν ΜΜΕ.
Η Επτροπος επισμανε τι το υλικ αυτ δημοσιεεται κυρως σε αθλητικς σελδες που διαβζονται κατ’ εξοχν απ παιδι και νους και τνισε την υποχρωση των ΜΜΕ, με βση τη Σμβαση των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, να συμβλλουν με θετικ τρπο στη διαπαιδαγγηση του παιδιο. Η δια σμβαση επιβλλει την προθηση της ιστητας μεταξ των δο φλων και ζητε την εξλειψη των ταπεινωτικν εικνων εκμετλλευσης των κοριτσιν και των γυναικν στα ΜΜΕ.
Η Επτροπος ανφερε τι η δημοσευση ανρτηση διαφημσεων και φωτογραφιν γυμνν ημγυμνων γυναικν που παρουσιζουν τη γυνακα ως σεξουαλικ αντικεμενο καλλιεργε στερετυπα και λανθασμνα πρτυπα στα παιδι, ως προς τους ρλους των φλων στην κοινωνα, παρουσιζει τη γυνακα ως εξαγορσιμο αντικεμενο για παροχ σεξουαλικς ικανοποησης και δημιουργε συνειρμος που διασυνδουν την λξη απ το γυναικεο φλο και τον αθλητισμ.
Περαιτρω επισμανε τι χει διαπιστωθε απ ρευνες πως η καλλιργεια στερετυπων για τους νδρες και τις γυνακες αυξνει την πιθαντητα σκησης, ανοχς και αποδοχς της μφυλης βας.
Η Επτροπος ανφερε τι εναι σημαντικ να επισημανθε τι οι εφημερδες, ως ντυπα ειδησεογραφικο, πολιτικο, οικονομικο και κοινωνικο περιεχομνου, δεν χουν ηλιακ σμανση ταξινμηση, εν το τμμα της αθλητικς ενημρωσης ενδεχομνως να εναι αυτ που ενδιαφρει περισστερο απ λλα και να διαβζεται απ σημαντικ αριθμ παιδιν. Επομνως, τα ΜΜΕ χουν αυξημνη ευθνη και υποχρωση να διασφαλζουν τι το υλικ που δημοσιεεται στα αθλητικ τους τμματα χι μνο δεν παραβιζει τα δικαιματα των παιδιν, αλλ τα σβεται και τα προωθε.
Περαιτρω επισμανε τι δημοσιεσεις διαφημσεων για επ πληρωμ τηλεφωνικς σεξουαλικς υπηρεσες, εντοπζοντα και σε λλα τμματα των ΜΜΕ που απευθνονται στο ευρ κοιν και εναι προσβσιμα σε παιδι.
Η Επτροπος πρσθεσε πως η δημοσευση των εν λγω διαφημσεων, εκτς του τι ως περιεχμενο εναι ακατλληλο για παιδι, επιπρσθετα δημιουργε τις συνθκες στε παιδι να κνουν χρση των συγκεκριμνων υπηρεσιν, με απρβλεπτες επιπτσεις και πιθανος κινδνους.
Τλος ανφερε πως η πρακτικ της δημοσευσης ττοιου υλικο σε ΜΜΕ που απευθνονται σε να διευρυμνο ηλικιακ κοιν πρπει να επανεξετασθε προκειμνου να τερματισθε.
Η Επιτροπ εξτασε παραδεγματα ττοιων δημοσιεσεων που υπβαλε δειγματοληπτικ η Επτροπος για το Παιδ και διαπστωσε τι στις πλεστες περιπτσεις οι λεγμενες ροζ διαφημσεις δημοσιεονται χι απλς στα αθλητικ τμματα των ΜΜΕ, αλλ ως σφνα μεταξ αθλητικν ειδσεων προκειμνου να προσεχθον περισστερο, εν οι φωτογραφες γυμνν γυναικν που περιλαμβνονται ως λη των αθλητικν σελδων δεν χουν καμι σχση συνφεια με το θμα που αναφρεται στη λεζντα με το οποο μορφολογικ συνδονται, αλλ δημοσιεονται απλς για ηδονοβλεψα.Στην κυριολεξα, η πρακτικ αυτ καθιστ τις αθλητικς σελδες Δορειο Ιππο ετε για να περνον τα μηνματα των διαφημσεων αυτν πιο αποτελεσματικ ετε για να δημιουργονται συνειρμο σχετοι με την αποστολ και το ρλο του αθλητισμο.
Η Επιτροπ, λαμβνοντας υπψη τις τεκμηριωμνες θσεις της Επιτρπου για το Παιδ, αποφσισε πως η πρακτικ της δημοσευσης ττοιου υλικο δεν εναι συμβατ με τις πρνοιες του Κδικα για επαγγελματικ εππεδο της υψηλτερης δυνατς στθμης, καθς και με την υποχρωσης των ΜΜΕ και των λειτουργν τους να προγουν τις πανανθρπινες αξες, τα ανθρπινα δικαιματα και ιδιατερα το δικαωμα των παιδιν με βση τη σχετικ Σμβαση των Ηνωμνων Εθνν να τυγχνουν προστασας και ορθς διαπαιδαγγησης.
Η Επιτροπ, χοντας υπψη προηγομενες αποφσεις της σε παρμοια παρπονα για δημοσευση λεγμενων ροζ αγγελιν,  επαναβεβαωσε τη θση της τι η δημοσευση αγγελιν για παροχ σεξουαλικν υπηρεσιν σε ντυπα στα οποα χουν πρσβαση τα παιδι παραβιζει τα δικαιματα τους και βρσκεται σε δισταση με τις σχετικς πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας. 
Επσης αποφσισε πως οι εμβλιμες φωτογραφες γυμνν ημγυμνων γυναικν σε κεμενα αθλητικο ενδιαφροντος με τα οποα δεν χουν καμι ουσιδη συνφεια σχση αποτελε κακ δημοσιογραφικ πρακτικ, που απλς αποσκοπε στην ικανοποηση ηδονοβλεπτικν ενστκτων προς γραν αναγνωστν. Η πρακτικ αυτ απ ΜΜΕ που απευθνονται στο σνολο του πληθυσμο και χι σε συγκεκριμνες ομδες εναι σαφς αντθετη προς τις πρνοιες του Κδικα, που ορζουν τι το θος, η συμπεριφορ και το επαγγελματικ εππεδο των ΜΜΕ και των λειτουργν τους πρπει να εναι της υψηλτερης δυνατς στθμης και επιβλλουν σεβασμ των πανανθρπινων αξιν και των δικαιωμτων και των βασικν ελευθεριν λων.
Υπ το φως των ανωτρω, η Επιτροπ θεωρε υποχρωσ της να υποδεξει στα ΜΜΜ και τους λειτουργος τους πως η επδειξη ευαισθησας και υπευθυντητας ως προς τη δημοσευση απροκλυπτα ερωτικο υλικο σε ντυπα ειδησεογραφικο, πολιτικο, οικονομικο και κοινωνικο περιεχομνου εναι συμφυς με την κοινωνικ αποστολ τους, την οποα πρπει να σβονται.
Τλος, η Επιτροπ θερησε χρος της να προτρψει τα ΜΜΕ και τους λειτουργος τους να αναθεωρσουν αυτ την πρακτικ με σκοπ τον τερματισμ της.

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...