EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΗΚΟΟΥ ΟΤΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΗΤΑΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (15/16/11/205) απ πολτη εναντον του τηλεοπτικο σταθμο Σγμα και προσωπικ εναντον του διευθυντ του Χρσανθου Τσουρολη για μετδοση μη εξακριβωμνων και ανακριβν πληροφοριν.
Ειδικτερα ο παραπονομενος ανφερε τι το ΣΙΓΜΑ «μετδωσε χωρς να προηγηθε διερενηση και εξακρβωση πραγματικν γεγοντων πληροφορα δθεν τι εντοπστηκε Ελληνοκπριος αγνοομενος του 1974,  προκαλντας αχρεαστο πανικ ανμεσα στους συγγενες αγνοουμνων».
Το παρπονο αφοροσε σε εδηση του ΣΙΓΜΑ που μεταδθηκε στις 11 Σεπτεμβρου, 2015 η οποα ανφερε τι:
«Σμφωνα με απλυτα διασταυρωμνες πληροφορες, Τορκος υπκοος, ο οποος διαμνει στην Τουρκα ισχυρζεται τι χει ενδεξεις πως ενδχεται να εναι Ελληνοκπριος που μεταφρθηκε στην Τουρκα απ τα παιδικ του χρνια και συγκεκριμνα κατ την τουρκικ εισβολ στο νησ, το 1974. 
Οι πληροφορες αναφρουν τι ο διος λθε σε επαφ με το κυπριακ ΥΠΕΞ μσω της Ελλδας και τι η Κυπριακ Δημοκρατα βρσκεται σε συνεχ επαφ μαζ του «και χει αναπτυχθε επικοινωνα». Μλιστα, υπρχει αλληλογραφα μεταξ του ιδου και της Δημοκρατας. 
Ο ντρας εξφρασε την επιθυμα να υποβληθε σε  τεστ DNΑ,  στε να εξακριβωθε κατ πσον επιβεβαινονται οι υποψες του τι εναι Ελληνοκπριος απαχθες απ τον τουρκικ στρατ το 1974. 
Οι Αρμδιες Αρχς της Κυπριακς Δημοκρατας επεξεργζονται την περπτωση του Τορκου υπηκου και αναζητον τρπους διεξαγωγς των αναγκαων εξετσεων DNA.»
Στη συνχεια η εδηση αναφερταν σε επιλογς που εξετζει η Κυπριακ Δημοκρατα για διερενηση των ισχυρισμν και παρθετε δλωση αρμδιας πηγς που ανφερε τι «εναι υποχρωση μας… να διερευνσουμε την περπτωση του και κθε λλη περπτωση και ισχυρισμ, ακμα κι αν οι πιθαντητες να εναι αυτς που ισχυρζεται εναι απειροελχιστες».
Στη συνχεια παρθετε επσημη δλωση του Υπουργεου Εξωτερικν που ανφερε τι:
«… ττοιου εδους ειδσεις προκαλον πολλς φορς δικη και αχρεαστη ανασττωση σε συγγενες αγνοουμνων, αφο παρμοιοι ισχυρισμο στο παρελθν αποδεχθηκαν τελικ αβσιμοι.
 Ολες οι υποθσεις και πληροφορες που πτονται του ανθρωπιστικο θματος των αγνοουμνων, περιλαμβανομνων εκενων του σημερινο δημοσιεματος, τυγχνουν χειρισμο με τη δουσα σοβαρτητα και υπευθυντητα απ τις αρμδιες αρχς της Δημοκρατας, χοντας πντα ως γνμονα την αδριτη αναγκαιτητα του τερματισμο του συνεχιζμενου δρματος που βινουν καθημεριν οι οικογνειες των αγνοουμνων.    
 Με πλρη σεβασμ  στις οικογνειες των αγνοουμνων μας, το Υπουργεο Εξωτερικν θα επανλθει επ του θματος εν προκψουν εξελξεις.»
Στις 9/11/2015 Το Υπουργεο Εξωτερικν εξδωσε ανακονωση σμφωνα με την οποα οι αρμδιες αρχς εξτασαν γενετικ υλικ που λφθηκε απ τον Τορκο υπκοο και ανφερε:
«Απ τα αποτελσματα λων των προαναφερθεισν συγκρσεων δεν παρατηρθηκε οποιαδποτε συσχτιση των γενετικν προφλ του εν λγω προσπου με οποιοδποτε γενετικ προφλ που εναι καταχωρημνο μχρι σμερα στην ηλεκτρονικ Βση Δεδομνων Γενετικν Προφλ συγγενν αγνοουμνων/πεσντων της Κυπριακς Δημοκρατας.
Το Υπουργεο Εξωτερικν επαναλαμβνει τι το ανθρωπιστικ θμα των αγνοουμνων αποτελε ζτημα ψιστης προτεραιτητας της Κυπριακς Δημοκρατας και τι τυγχνει χειρισμο με τη δουσα σοβαρτητα και υπευθυντητα απ τις αρμδιες αρχς της Δημοκρατας, χοντας πντα ως γνμονα την αδριτη αναγκαιτητα του τερματισμο του συνεχιζμενου δρματος που βινουν καθημεριν οι οικογνειες των αγνοουμνων.»
Απαντντας στην καταγγελα τι δεν γινε διερενηση της εδησης, ο αναπληρωτς διευθυντς ειδσεων του ΣΙΓΜΑ Νικτας Κυρικου ανφερε στην Επιτροπ τι προτο μεταδοθε η εδηση οι πληροφορες διασταυρθηκαν με το Υπουργεο Εξωτερικν και επιβεβαιθηκε πως ταν ακριβες.
Η Επιτροπ, αφο μελτησε τις εκατρωθεν θσεις και λο το υλικ που τθηκε ενπιον της διαπστωσε τι η εδηση που μετδωσε το ΣΙΓΜΑ ταν απλυτα ακριβς και βασιζταν σε πραγματικ γεγοντα, τα οποα ταν τι νας Τορκος υπκοος διατπωσε τον ισχυρισμ τι δυνατ να ταν Ελληνοκπριος αγνοομενος της Τουρκικς εισβολς του 1974 και τι το Υπουργεο Εξωτερικν ταν ενμερο του ισχυρισμο αυτο και το διερευνοσε.
Τα γεγοντα αυτ αναφρθηκαν σαφς στην εδηση και δεν αφθηκε η παραμικρ υποψα τι ο ισχυρισμς ταν ακριβς. Αντθετα, η εδηση καμε σαφς τι το Υπουργεο Εξωτερικν διερευνοσε τον ισχυρισμ αν και θεωροσε τι η πιθαντητα να ταν ακριβς ταν απειροελχιστη.
Περαιτρω, ο τηλεοπτικς σταθμς παρακολοθησε την εξλιξη της εδησης και στις 9/11/2015 μετδωσε εδηση δο λεπτν σχετικ με την ανακονωση του Υπουργεου Εξωτερικν για τα αποτελσματα των εξετσεων γενετικο υλικο που κατρριπταν τον ισχυρισμ του Τορκου υπηκου.
Η Επιτροπ θεωρε πως το κριτριο στην υπθεση αυτ δεν ταν κατ πσον ο ισχυρισμος που πρβαλε ο Τορκος υπκοος ταν ακριβς, αλλ κατ πσον τα γεγοντα που αναφρονταν στην εδηση ταν πραγματικ.
Απ την εξταση λων των στοιχεων προκπτει τι η εδηση του ΣΙΓΜΑ παρθετα πραγματικ γεγοντα, τα οποα τυχαν επιβεβαωσης και απ το Υπουργεο Εξωτερικν.
Κατ συνπεια αποφσισε τι δεν υπρξε παραβαση της πρνοιας για την ακρβεια των πληροφοριν παραπλνηση και τι ο τηλεοπτικς σταθμς προβη στις επιβαλλμενες ενργειες για επιβεβαωση της ακρβειας των πληροφοριν.
Συνακλουθα, η Επιτροπ απρριψε το παρπονο.

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...