EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (12/2/7/2015) απ τον Αντνη Κοντεμενιτη εναντον εφημερδας «Αλθεια» και του δημοσιογρφου Αλκου Κωνσταντινδη για κατ’ ισχυρισμ παραβαση δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας.
Ο παραπονομενος ανφερε τι στις 9/6/2015 παρδωσε για δημοσευση στον Αλκο Κωνσταντινδη κεμεν του που αναφερταν στην κλση της λξης «καζνο», αλλ εκενος αντ να δημοσιεσει το κεμεν του, δημοσευσε δικ του δοκμιο στις 11/6/2015 σχετικ με την κλση ξνων λξεων, «με περιεχμενο και στοιχεα που ελφθησαν απ το κεμενο» που του παρδωσε.
Το κεμενο που δθηκε στον Αλκο Κωνσταντινδη αποτελοσε μεταφορ ενς τηλεφωνικο μηνματος του Αντνη Κοντεμενιτη προς μουσικ παραγωγ του ΡΙΚ, στο οποο του ανφερε τι η χρση του ρου «τα κοντσιρτι» που χρησιμοποησε σε εκφνησ του, ταν τερατδης. Περαιτρω ανφερε πως: «Η ελληνικ χει κλιτικ σστημα! Mutatis mutandis (τηρουμνων των αναλογιν) παπαγλισες τα καζνο! Ορθ εναι: τα κοντσιρτα, τα καζνα, τα μαντολνα, της τρικας».
Ο Αλκος Κωνσταντινδης δημοσευσε στη στλη του «Γλωσσικ Πρεργα» το ακλουθο κεμενο:
«Τρα που θ' αποχτσουμε καζνο καζνα θα ταν χρσιμο ν' αποφα­σσουμε και πς θα γρφουμε την λξη, αν δηλαδ θα την προσαρμ­σουμε στο κλιτικ σστημα της ελληνικς θα αποφασσουμε τι θα μενει κλιτη. Σμφωνα με το «Λεξικ των Δυσκολιν και των Λαθν στη χρση της Ελληνικς» του Γ. Μπαμπινιτη, λξεις που λγουν σε - ο εναι εκολο να ενταχθον στο κλιτικ σστημα της Ελληνικς ως ουδτερα ουσιαστικ σε -ο και να κλνονται πως αυτ. (το ρσκο, του ρσκου, το τρνο, του τρνου κλπ). Στην κατηγορα αυτ ανκει και το καζνο, το οποο κλνεται  κανονικ: το καζνο, του καζνου, τα καζνα, των καζνων. Εναι γεγονς τι ο πληθυντικς καζνα ξενζει πολλος ομιλητς, οι οποοι αποφεγουν να τον χρησιμοποισουν και εκφρουν τη λξη κλιτη: τα καζνο, αλλ και τον ενικ του καζνο, με το σκεπτικ μλιστα τι βσει καννα της γραμματικς ξνες λξεις δεν κλνονται (ibid). Ττε, μως, θα μεναν κλιτες δεκδες ξνες λξεις πως το κονσρτο, το παλτ, το μαντολνο κλπ. Να το κλνετε, λοιπν, το καζνο και μη φοβστε».
Ο Αλκος Κωνσταντινδης, που ενημερθηκε για το παρπονο προκειμνου να υποβλει τις απψεις του, ανφερε τι το θεωροσε απολτως αβσιμο, ανυπστατο και ενοχλητικ, δεδομνου τι γραψε να εντελς δικ του κεμενο με βση τις απψεις του γλωσσολγου καθηγητ Μπαμπινιτη.
Το παρπονο αφορ στην πρνοια  του ρθρου 7 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας περ πνευματικς ιδιοκτησας,  που αναφρει τι:
«Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο σβονται και εφαρμζουν το εκστοτε ισχον Δκαιο και συμβσεις που αφορον στην προστασα της πνευματικς ιδιοκτησας. Εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση απ λλη πηγ γνεται με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ τον ιδιοκττη. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να αναφρουν την προλευση».     
Η προστασα ως προς τα δικαιματα πνευματικς ιδιοκτησας, που παρχει ο Κδικας, ο οποος παραπμπει στο ισχον Δκαιο και συμβσεις, κυρως της Διεθνος Σμβασης περ Πνευματικς Ιδιοκτησας του 1968, αφορ σε «πνευματικ δημιουργματα» «πρωττυπα συγγραφικ ργα». Η προστασα αυτ, με βση προηγομενες αποφσεις της Επιτροπς που στηρζονται στην προαναφερθεσα σμβαση και δικαστικς αποφσεις, δεν παρχεται για τα γεγοντα που περιγρφονται σε μια εδηση για ιδες που αναπτσσονται σε να κεμενο, αλλ στον τρπο με τον οποο παρουσιζονται αναλονται γεγοντα ιδες, δηλαδ στην επιλογ και τοποθτηση συγκεκριμνων λξεων σε να κεμενο, που προσδδουν και το φος (στυλ) του δημιουργο.
πως η Επιτροπ υπδειξε σε προηγομενες αποφσεις της, εναι η πνευματικ δημιουργα, δηλαδ το κεμενο που προκπτει με τη χρση συγκεκριμνων λξεων και με το φος γραφς επ ενς γεγοντος μιας ιδας, η οποα αποτελε το αντικεμενο προστασας και χι το γεγονς η ιδα.
Σε αντθετη περπτωση θα αποκλειταν το δικαωμα της κφρασης για σχεδν οποιοδποτε θμα, γιατ δεν θα ταν λγοι εκενοι που θα ισχυρζονταν τι πρτοι ανακονωσαν να γεγονς ταν οι εμπνευστς μιας ιδας.
Στην προκειμνη περπτωση δεν υπρχουν πρωττυπο πνευματικ δημιοργημα στοιχεα που λφθηκαν απ το κεμενο του παραπονομενο και χρησιμοποιθηκαν στο κεμενο του Αλκου Κωνσταντινδη, πραν της ιδας τι η λξη καζνο πρπει να κλνεται ως ελληνικ. Ο Αλκος Κωνσταντινδης στριξε το δικ το κεμενο σε απψεις που διατυπνονται σε να γκυρο γλωσσικ λεξικ που συνεγρφη απ τον πιο γνωστ γλωσσολγο για την Ελληνικ γλσσα. Η ιδα ποψη για το πς πρπει να τυγχνει χειρισμο η λξη καζνο προπρχε της προτροπς του παραπονουμνου για τον τρπο χειρισμο της. Το κεμενο του Αλκου Κωνσταντινδη αποτελε εντελς δικ του πρωττυπο κεμενο, το οποο μπορε να χαρακτηρισθε «πρωττυπο συγγραφικ ργο», ακμα και αν η αφορμ για να γραφτε δθηκε απ τον παραπονομενο και δεν χει την παραμικρ σχση με το κεμενο του παραπονομενου.

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...