EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας  εξτασε παρπονο (9/17/3/2014) απ τον Αρη Θεοφλου, Πολιτικ Μηχανικ, τι το περιοδικ «Πολιτικς Μηχανικς» αρνθηκε να δημοσιεσει επιστολ του επ θματος που αφοροσε το δρυμα Προθησης ρευνας.
Το περιοδικ αποτελε εκφραστικ ργανο του Συλλγου Πολιτικν Μηχανικν Κπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) και εναι εγγεγραμμνο με βση το νμο. Δημοσιεει αποκλειστικ θματα επιστημονικς-τεχνικς φσης και ρθρα που ενδιαφρουν τα μλη του συλλγου.
Ο παραπονομενος Αρης Θεοφλου ανφερε στο παρπον του τι, στερα απ δικ του καταγγελα για ασυμββαστο μεταξ των ιδιοττων μερικν μελν του Διοικητικο Συμβουλου του Ιδρματος Προθησης Ερευνας (ΙΠΕ) (πχ ο Πρτανης του Πανεπιστημου Κπρου εναι μλος εν το Πανεπιστμιο λαμβνει χρηματοδτηση απ το ΙΠΕ) η Επιτροπ Ελγχου της Βουλς εξτασε το θμα και προβη τον Ιανουριο του 2012 σε συστσεις για λψη διορθωτικν μτρων.
Μετ την εξλιξη αυτ, ο παραπονομενος κλεσε το Διοικητικ Συμβολιο του ΣΠΟΛΜΗΚ να λβει θση και να προβε σε παραστσεις προς το ΙΠΕ για την υλοποηση των εισηγσεων της κοινοβουλευτικς επιτροπς προς λψη διορθωτικν μτρων.
Ο πρεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ και υπεθυνος κδοσης του περιοδικο Νκος Νεοκλους γειρε το θμα προς το ΙΠΕ, τον Απρλιο του 2012 θτοντας αριθμ ερωτημτων κατ πσο το ΙΠΕ προτθετο να προβε στη λψη διορθωτικν μτρων, εν γινε και συνντηση αντιπροσωπεας του ΣΠΟΛΜΗΚ με τον πρεδρο και το διευθυντ του ΙΠΕ
Ο Πρεδρος του ΙΠΕ απηθυνε επιστολ στο ΣΠΟΛΜΗΚ ημερομηνας 30/7/2012 στην οποα ανφερε τι δεν θα λλαζε ο τρπος λειτουργας του ιδρματος αναφροντας τι δεν υπρχε τποτε το μεμπτ και παραθτοντας την επιχειρηματολογα του.
Κατ τον παραπονομενο, η επιστολ του προδρου του ΙΠΕ περιεχε διφορα σημεα τα οποα διαστρεβλνουν την αλθεια, πως για παρδειγμα το τι ο Διευθυντς του Γενικο Χημεου εναι μλος του Δ.Σ. ως τομο, εν στο καταστατικ αναφρεται τι εναι μλος ex officio.
Η επιστολ δημοσιεθηκε στην κδοση του περιοδικο το Σεπτμβριο του 2012.
Ο παραπονομενος ανφερε τι ως εισηγητς του θματος γραψε απαντητικ επιστολ ημερομηνας 31/1/2013 και ζτησε να δημοσιευθε στο επμενο τεχος, που εκδθηκε το Σεπτμβριο του 2013 και λαβε διαβεβαωση προς τοτο απ το μλος της συντακτικς επιτροπς Ανδρα Θεοδτου. μως η επιστολ δεν δημοσιεθηκε και ο κ. Θεοδτου του δωσε την εξγηση τι η επιστολ ξεχστηκε.
Περαιτρω ανφερε τι εν ο ΣΠΟΛΜΗΚ εχε τη δυναττητα να δημοσιεσει την επιστολ στην ιστοσελδα του να την περιλβει στο ενημερωτικ δελτο που αποστλλει στα μλη του δεν το πραξε. Επσης ανφερε τι πληροφορθηκε πως η επιστολ του δεν περιλαμβνεται στην λη του προκαταρκτικο τεχους της επμενης κδοσης του περιοδικο.
Τλος ανφερε τι δεν πρε ποτ καμι επσημη απντηση για την τχη της επιστολς του και τι η λη συμπεριφορ των υπευθνων του περιοδικο «Πολιτικς Μηχανικς» συνιστ παραβαση της διταξης του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας περ παροχς του δικαιματος απντησης.
Επεξηγηματικ ανφερε τι στην επιστολ του αφιρωνε μικρ μρος σε ανασκευ των θσεων του ΙΠΕ, εν το υπλοιπο ταν κριτικ για τον τρπο λειτουργας του ιδρματος, με αναφορς στη λειτουργα παρμοιων οργανισμν χρηματοδτησης ρευνας σε λλες χρες.
Στο παρπονο απντησε ο ΣΠΟΛΜΗΚ με επιστολ του Προδρου και του Γενικο Γραμματα στην οποα ο Σλλογος ανφερε τι το περιοδικ αποτελοσε το εκφραστικ του ργανο «με αποκλειστικ σκοπ την ενημρωση των μελν... σε επαγγελματικ και επιστημονικ θματα του κλδου...».
Ανφερε τι αποφσισε να παραθσει τις απψεις του παρ’ λο που θερησε πως «στην περπτωση αυτ δεν εφαρμζονται οι πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Ως προς το θμα της επμαχης επιστολς, ανφερε τι το ΚΔΣ του Συλλγου αποφσισε να μη δημοσιεσει την επιστολ του παραπονουμνου γιατ κρινε τι «το θμα εχε εξαντληθε αφο πλον υπρξε η κατλληλη ενημρωση και δεν υπρχε λγος να δημοσιεσει την επιστολ του κ. Θεοφλου που επαναλμβανε τα δια πργματα».
Επσης ανφερε τι αν ο κ. Θεοφλου επιθυμοσε, μποροσε να δημοσιοποισει τις απψεις του στα ΜΜΕ, πως εχε πρξει και στο παρελθν.
Τλος ανφερε τι το Κ.Δ.Σ. του Συλλγου εξτασε το παρπονο του κ. Θεοφλου για μη δημοσευση της επιστολς του και κρινε σωστ να συναντηθε μαζ του για να του δσει τις απαρατητες εξηγσεις, αλλ ο κ. Θεοφλου αρνθηκε να συναντηθε με τριμελ επιτροπ που διορστηκε για το σκοπ αυτ.
Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας διαπστωσε τι το περιοδικ, ως καθαρ ργανο ενς επαγγελματικο συλλγου με αποκλειστικ αποστολ την ενημρωση των μελν του ΣΠΟΛΜΗΚ για τις δραστηριτητς του και τη δημοσευση επιστημονικν ρθρων, αλλ και λγω του γεγοντος τι δεν εκδδεται σε σντομα και τακτ χρονικ διαστματα, δεν αποτελε Μσο Μαζικς Ενημρωσης με την καθιερωμνη ννοια του ρου. Διαπστωσε επσης τι ο σλλογος που το εκδδει δεν αποτελε μλος του Συνδσμου Εκδοτν Εφημερδων και Περιοδικν Κπρου, που χει προσυπογρψει τον Κδικα. Για τους ανωτρω λγους η Επιτροπ αποφσισε τι το περιοδικ δεν υπγεται στην αρμοδιτητ του και επομνως δεν μπορε να ζητσει τη δημοσευση της απφασς της απ το περιοδικ με βση τη σχετικ πρνοια του Κδικα.
Ωστσο η Επιτροπ αποφσισε δεν θα μποροσε να τηρσει σιγ επ του θματος ουσας στο οποο αφοροσε το παρπονο, δηλαδ την σκηση του συνταγματικ κατοχυρωμνου δικαιματος της ελευθερας κφρασης. Επ του προκειμνου, η Επιτροπ θεωρε τι το δικαωμα της ελευθερας κφρασης πρπει να τυγχνει σεβασμο και να μην παρακωλεται με την επκληση τυπικν λγων. Ακμα και αν γνει δεκτ τι η επιστολ του παραπονουμνου «επαναλμβανε τα δια πργματα» θα ταν προτιμτερο να ακουσθον τα δια πργματα παρ να παρεμποδισθε το δικαωμα της ελευθερας της κφρασης, το οποο αποτελε συστατικ στοιχεο της δημοκρατας. Και αυτ πολ περισστερο γιατ ο παραπονομενος εχε ανακινσει να σοβαρ θμα για το οποο δικαιθηκε απ την Επιτροπ Ελγχου της Βουλς, η οποα εισηγθηκε και τη λψη κποιων διορθωτικν μτρων. Η Επιτροπ πιστεει τι η φμωση απψεων δεν αποτελε νδειξη υγιος δημοκρατας και τι ακμη και ο πλεονασμς απψεων μλλον προγει τη δημοκρατα παρ την πλττει.
Ο παραπονομενος θα μποροσε να δημοσιοποισει τις απψεις του στα ΜΜΕ αλλ σημασα εχε να τις πληροφορηθον τα τομα που εχαν λβει γνση του περιεχομνου της επιστολς του ΙΠΕ που δημοσιεθηκε στο περιοδικ.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...