EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΤΑ ΜΜΕ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας ασχολθηκε με παρπονο (4/12/2/2014) απ το Κυπριακ Πρακτορεο Ειδσεων (ΚΥΠΕ) για χρση ειδσεων και κειμνων του απ ΜΜΕ χωρς αναφορ στην πηγ προλευσης.
Το ΚΥΠΕ ανφερε προφορικ σε συνντηση αντιπροσωπεας του με αντιπροσωπεα της Επιτροπς, και στη συνχεια γραπτς, τι τα ΜΜΕ που εναι συμβεβλημνα για να χρησιμοποιον τις ειδσεις του πρακτορεου κατ καννα παραλεπουν να αναφρουν την πηγ της εδησης εν πλειστκις το πρττουν οσκις πρκειται για λλα πρακτορεα ειδσεων.
Το πρακτορεο ανφερε τι χει δη ζητσει απ λα τα ΜΜΕ να αναγρφουν ως πηγ των ειδσεων τους το ΚΥΠΕ οσκις χρησιμοποιον τις ειδσεις του και τι προτθεται να το θσει μελλοντικ ως ρο του συμβολαου μεταξ του και των ΜΜΕ. Επ πλον επεσμανε τι κτω απ κθε εδηση αναγρφεται τι τα πνευματικ δικαιματα ανκουν στο πρακτορεο.

Η Επιτροπ εξτασε ενδελεχς το θμα και κατληξε στην απφαση τι με βση τις πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, της νομοθεσας και της νομολογας, τα ΜΜΕ οφελουν να αναφρουν την πηγ της εδησς τους, οσκις χρησιμοποιον κεμενα τα οποα μεταδδει το πρακτορεο, και ιδιαιτρως ταν μεταφρουν αυτοσιες φρσεις και το φος της αρχικς εδησης.
Η απφαση στηρχθηκε στο σκεπτικ που ακολουθε:

Η προστασα των δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας διπεται απ τις πιο κτω αρχς οι οποες προκπτουν απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που παραπμπει επσης στην ισχουσα νομοθεσα, και επσης απ δικαστικς αποφσεις. Μχρι τρα δεν υπρχει ενιαα πολιτικ της Ευρωπακς Ενωσης επ του θματος αλλ η Ευρωπακ Επιτροπ επεξεργζεται οδηγα προς τα κρτη-μλη.
Το ρθρο 7 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που αποβλπει στην προστασα του δικαιματος πνευματικς ιδιοκτησας, προβλπει τι:
«Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο σβονται και εφαρμζουν το εκστοτε ισχον Δκαιο και συμβσεις που αφορον στην προστασα της πνευματικς ιδιοκτησας. Εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση απ λλη πηγ γνεται με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ τον ιδιοκττη. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να αναφρουν την προλευση».
Το ρθρο 2 της Διεθνος Σμβασης περ Πνευματικς Ιδιοκτησας του 1968, πνω στην οποα στηρζονται πλεστες εθνικς νομοθεσες, καθορζει τι μεταξ λλων προστατεονται «φιλολογικ, καλλιτεχνικ και επιστημονικ ργα». Στον ορισμ αυτ περιλαμβνονται και τα δημοσιογραφικ κεμενα –που παρουσιζουν γεγοντα ιδες- σε ντυπα και ηλεκτρονικ ΜΜΕ, που ορζονται ως πνευματικ δημιουργματα. Η αναπαραγωγ αυτν των πνευματικν δημιουργημτων, ανεξρτητα απ την ποιτητα και το εππεδ τους, δεν επιτρπεται χωρς την δεια του κατχου των πνευματικν δικαιωμτων.
Σε περιπτσεις «πνευματικν δημιουργημτων» πως ορζονται πιο πνω, επιτρπεται η καλ τη πστη αναδημοσευση, πχ η δημοσευση αποσπασμτων απ ρθρα ιδεν για σκοπος κριτικς, κφρασης αντθετων ιδεν, ως μρος εδησης, ως επιχερημα προς υποστριξη συγκεκριμνων θσεων κλπ. Τα κριτρια της καλς πστης στις περιπτσεις αυτς εναι κατ πσο με την αναδημοσευση χει μεταβληθε ουσιωδς το αρχικ ρθρο και η αναδημοσευση δεν αποβλπει στην εξυπηρτηση του ιδου σκοπο με το πρωττυπο, κατ πσο η αναδημοσευση περιορζεται στο απολτως απαρατητο για τους σκοπος της χρσης, κατ πσο με την αναδημοσευση επιδικεται κρδος και κατ πσο με την αναδημοσευση μεινεται η εμπορικ αξα της προστατευμενης πνευματικς ιδιοκτησας. Η καλ τη πστη αναδημοσευση επιτρπεται απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας ("εκε που επιτρπεται η αναδημοσευση"), αλλ υπ τους ρους που θτει ο Κδικας, δηλαδ με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ και με αναφορ στην προλευση.
Η προστασα αφορ σε «πρωττυπα συγγραφικ ργα» και με την ννοια αυτ τα γεγοντα στα οποα αναφρεται μια εδηση δεν θεωρονται πρωττυπα. Τα γεγοντα εναι το δημιοργημα κποιου ατμου αιτας και επομνως νας δημοσιογρφος να ΜΜΕ δεν μπορε να τα κατοχυρσει κτω απ το δικαωμα της πνευματικς ιδιοκτησας. Κατ τον διο τρπο δεν μπορον ν κατοχυρωθον ευρματα που αποκαλπτονται μσα απ δημοσιογραφικ ρευνα εφ’ σον αυτ  δεν εναι το δημιοργημα του ερευνητ.
μως ο τρπος με τον οποο παρουσιζονται τα γεγοντα προπρχοντα δεδομνα σε να δημοσιογραφικ κεμενο, δηλαδ η επιλογ και η τοποθτηση των λξεων σε να κεμενο και εν τλει το φος (στυλ), αποτελον πνευματικ δημιουργα και προστατεονται απ το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας.
Με βση τα πιο πνω, να ΜΜΕ μπορε να δημοσιεσει να μεταδσει γεγοντα που δημοσευσε μετδωσε προηγουμνως  να λλο ΜΜΕ, ετε στερα απ δικ του επιβεβαωση των γεγοντων ετε και χωρς επιβεβαωση. Πρκειται για επιτρεπμενη αναδημοσευση, η οποα, μως, δεν μπορε να γνει με τη χρση του ιδου λεξιλογου, της διας φρασεολογας και του ιδου φους.
Επσης πρπει να γνεται υπ τους ρους του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που προβλπει τι  «εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση απ λλη πηγ γνεται με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ τον ιδιοκττη». Στις περιπτσεις επιτρεπμενης αναδημοσευσης «τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να αναφρουν την προλευση».
Νοεται τι το προν δημοσιογραφικς ρευνας επ γεγοντων που δημοσιετηκαν δεν θεωρεται αναδημοσευση αν η εδηση που προκυψε απ μια ττοια ρευνα υπερακοντζει ουσιωδς την αρχικ εναι μια εντελς διαφορετικ εδηση.
Με βση τα ανωτρω, και με τη επιφλαξη για τους ρους του συμβολαου μεταξ παρχου  και συνδρομητ, τα ΜΜΕ χουν υποχρωση να σβονται το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας των πρακτορεων ειδσεων απ τα οποα λαμβνουν την πληροφρησ τους, ιδιατερα οσκις διατηρον τη φρασεολογα και το φος της αρχικς εδησης και στις περιπτσεις που τα δια τα πρακτορεα δημοσιεουν ειδοποηση τι διατηρον τα πνευματικ δικαιματα επ των ειδσεν τους.
Η Επιτροπ θεωρε τι ανεξρτητα απ το σεβασμ των κατοχυρωμνων δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας ως ανωτρω, λγοι στοιχειδους αβροφροσνης μεταξ των δημοσιογρφων και των ΜΜΕ σε να μικρ χρο πως η Κπρος συνηγορον υπρ του σεβασμο και της αναγνρισης της εργασας των λλων με την αναφορ της πηγς σε κθε περπτωση.
Επσης θεωρε τι οι δημοσιογρφοι και τα ΜΜΕ θα πρπει να αναφρουν, στις περιπτσεις και στο βαθμ που αυτ εναι δυνατ, με σο πιο συγκεκριμνο τρπο γνεται την πηγ προλευσης της πληροφρησς τους, γεγονς που βοηθ το κοιν να εκτιμσει την αξιοπιστα της πηγς και των πληροφοριν. Απ την λλη, η αναφορ της πηγς προλευσης αποτελε σε κποιο βαθμ ασπδα προστασας, χοντας μως πντα υπψη τι η επκληση της αναδημοσευσης δεν αποτελε υπερσπιση για οποιαδποτε παραβαση.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...