EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΙΛΗΨΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας  εξτασε παρπονο (1/14/1/2014) απ τον Μριο Πολυκρπου τι η εφημερδα Cyprus Mail αρνθηκε επανειλημμνα διγραψε απ την ιστοσελδα της σχλια που κατ καιρος ανρτησε για διφορα θματα.
Ο παραπονομενος υποστριξε τι η εφημερδα, διαγρφοντας τα σχλια επισκεπτν της ιστοσελδας του επβαλλε φμωση σε σους γραφαν ευνοκ σχλια για την Κυπριακ Δημοκρατα, την κυβρνηση, την Αστυνομα την Εθνικ Φρουρ, κατ παρβαση των προνοιν του Κδικα περ αποφυγς διακρσεων και της παροχς του δικαιματος απντησης σε τομα που μμεσα επηρεζονται απ τα σχλια.
Ο παραπονομενος παρθεσε στοιχεα απ τα οποα προκπτει τι σχλια που εχε αποστελει εχαν αφαιρεθε απ τη σειρ των σχολων παρ το γεγονς, πως υποστριξε, τι δεν ταν αντθετα προς το νμο και ειδικτερα δεν συνιστοσαν λβελο δυσφμηση και δεν ταν σεμνα ανατρεπτικ.
Επσης ανφερε τι το Cyprus Mail δεν εχε δικαωμα να αφαιρε σχλια τα οποα δεν παραβιζουν τους νμους αλλ αποτελον απλς κφραση πολιτικς γνμης.
Το Cyprus Mail απντησε τι η δημοσευση σχολων απ επισκπτες της ιστοσελδας του διπεται απ τους ρους και προποθσεις τους οποους οι επισκπτες πρπει να χουν αποδεχθε προτο τους παρασχεθε το δικαωμα δημοσευσης. Ανφερε επσης τι διαθτει δο συστματα αυτματου ελγχου του περιεχομνου των σχολων, εν σχλια των οποων παρεμποδζεται η δημοσευση  σημεινονται απ τρτους υπκεινται σε λεγχο απ εντεταλμνο τομο που εναι συνθως αρχισυντκτης αντερος συντκτης για να διαπιστωθε αν πργματι ταν επιλψιμα. Τα δια πρσωπα ελγχουν και διαγρφουν σχλια με επιλψιμο περιεχμενο, τα οποα ενδεχομνως να διαφγουν απ τα κριτρια των δο συστημτων αυτματου ελγχου.
Η εφημερδα απρριψε τον ισχυρισμ του παραπονομενου τι επιτρπει μνο σχλια που εναι εχθρικ προς την Κυπριακ Δημοκρατα και ανφερε τι ο παραπονομενος, που χρησιμοποιε το ψευδνυμο Nordic, αποστλλει περπου 40 σχλια την ημρα, τα οποα δημοσιεονται.
Σμφωνα με τους ρους χρσης της ιστοσελδας, εφημερδα διατηρε το δικαωμα ελγχου, τροποποησης, διαγραφς ρνησης δημοσευσης σχολων λλου υλικο κατ την απλυτη κρση της και επσης το δικαωμα πλρους παρεμπδισης της χρσης της ιστοσελδας σε περιπτσεις παραβασης των ρων χρσης.
Οι ροι χρσης περιλαμβνουν κατλογο κειμνων τα οποα θεωρονται παρνομα των οποων η ανρτηση απαγορεεται, μεταξ των οποων εναι κεμενα τα οποα εναι επιθετικ, παρενοχλον προγουν το ρατσισμ, την προκατληψη, την εχθρτητα, το μσος την πρκληση φυσικς βλβης σε τομα ομδες,  την παρενχληση, συμπεριφορ που εναι προσβλητικ, απειλητικ, χυδαα δυσφημητικ εγκληματικς δραστηριτητες
Η εφημερδα απστειλε πολλ δεγματα σχολων του παραπονουμνου που διαγρφηκαν. Η Επιτροπ διαπστωσε τι η εφημερδα ορθ αφαρεσε σχλια που περιεχαν εκφρσεις, λξεις και οι χαρακτηρισμος( τα οποα δεν θα μποροσαν να παρατεθον  σ’ αυτ την απφαση) για το λγο τι παραβαζαν τους ρους χρσης της ιστοσελδας της, αλλ και πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Η Επιτροπ, αφο εξτασε τα εκατρωθεν στοιχεα αποφσισε τι οι ιστοσελδες χουν το δικαωμα, για δικ τους προστασα, να θτουν ρους και περιορισμος ως προς τα δημοσιευμενα σχλια, αφ’ ενς για να συνδουν με τις πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας και αφ’ ετρου για να αποφγουν τις νομικς συνπειες, δεδομνης και πρσφατης απφασης  του ΕΔΑΔ τι οι διαχειριστς των ιστοσελδων εναι υπεθυνοι για το περιεχμενο των σχολων που αναρτντα αννυμα.
Στην προαναφερθεσα απφασ του (DELFI AS v ESTONIA, Οκτβριος 2013) επ σχεδν παρμοιων γεγοντων, δηλαδ επιλψιμων σχολων κτω απ εδηση, το ΕΔΑΔ κατστησε τους διαχειριστς  ιστοσελδας υπεθυνους για σχλια επισκεπτν, αναφροντας τι, λαμβανομνης υπψη της εδησης που δημοσευσαν, θα πρεπε να αναμνουν επιλψιμα σχλια και θα πρεπε να εχαν επιδεξει επ πλον μριμνα στε να μη θεωρηθον υπεθυνοι, τι η προειδοποηση πως η ιστοσελδα δεν φερε ευθνη δεν απτρεψε τη δημοσευσ τους και τι  το θιγμενο μρος δεν εχε τη δυναττητα να στραφε εναντον των σχολιογρφων, δεδομνου τι πολλο χρησιμοποιοσαν ψευδνυμο.
Το ΕΔΑΔ αποφσισε επσης τι η αρχικ καταδκη της ιστοσελδας απ τα Εσθονικ δικαστρια δεν συνιστοσε δικαιολογημνο και ανλογο περιορισμ του δικαιματος της ελευθερας κφρασης, εν ψει του γεγοντος τι τα σχλια ταν εξαιρετικ προσβλητικ, η ιστοσελδα παρλειψε να παρεμποδσει τη δημοσιοποησ τους, επτρεψε στους συγγραφες τους να παραμενουν αννυμοι και ωφελθηκε οικονομικ απ αυτ.
Εναι σαφς τι η απφαση αυτ καθιστ τους διαχειριστς των ιστοσελδων απλυτα υπεθυνους για τα σχλια επισκεπτν και επομνως οι διαχειριστς χουν το δικαωμα, αλλ και την υποχρωση, να λαμβνουν μτρα αυτοπροστασας και τρησης του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, παρεμποδζοντας διαγρφοντας σχλια που αντιβανουν στους ρους χρσης και κατ την κρση τους δυνατ να εναι επιλψιμα.
Περαιτρω η Επιτροπ λαβε υπψη της καθοδηγητικς αρχς του Διεθνος Κντρου Τπου που εδρεει στις Βρυξλλες , οι οποες αφ’ ενς επιβλλουν στα διαδικτυακ ΜΜΕ τον προληπτικ και κατασταλτικ λεγχο των σχολων απ μλη του κοινο για αποφυγ δημοσευσης μηνυμτων με ρατσιστικ, προσβλητικ που οδηγε στη βα περιεχμενο και αφ’ ετρου δδουν σ’ αυτ το δικαωμα αποκλεισμο συζητσεων που ξεπερνον τα ρια του επιτρεπτο.
Δεδομνου του γεγοντος τι μερικ απ τα σχλια του παραπονομενου που αναφρθηκαν πιο πνω περιεχαν φρσεις που θγουν τομα ομδες συνιστοσαν προσωπικ επθεση, ταν ξενοφοβικ συνιστοσαν δυσμεν δικριση λγω φυλετικς εθνικς καταγωγς, περιεχαν λξεις που δεν εναι αποδεκτς απ την ευρτερη κοινωνα, η Επιτροπ κρινε πως η εφημερδα δικαιολογημνα πρε μτρα πλρους παρεμπδισης σχολων του παραπονομενου αφαρεσς τους και απρριψε το παρπον του.
Η Επιτροπ επισημανει συναφς τι το δικαωμα της επκλησης της δικαιματος της ελευθερας κφρασης απντησης εναι ρρηκτα συνυφασμνο με το σεβασμ των προνοιν του Κδικα που αποσκοπον στην προστασα της τιμς, της υπληψης και του κρους λλων ατμων και ομδων στην αποτροπ της χρσης εκφρσεων που στην αντληψη της ευρτερης κοινωνας εναι ανεπτρεπτες.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...