EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας  επιλφθηκε παραπνου (14/5/6/2014) απ γυνακα για λογοκλοπ αναπαραγωγ ρθρων απ το περιοδικ «Προτσεις για να Σγχρονο Σπτι», το οποο ασχολεται με θματα αρχιτεκτονικς και διακσμησης σπιτιο.
Η παραπονομενη αναφρθηκε σε δο συγκεκριμνες περιπτσεις αναπαραγωγς ρθρων, παραθτοντας και τις πηγς απ τις οποες προλθαν, πως υποστριξε, τα κεμενα και περαιτρω ανφερε τι εξακρβωσε πως η αναπαραγωγ γινε χωρς εξουσιοδτηση απ τους ιδιοκττες των πνευματικν δικαιωμτων.
Το περιοδικ γειρε θμα απκρυψης της πραγματικς ταυττητας της παραπονουμνης αναφροντας τι εμφανζεται με ψετικο προφλ σε σελδες κοινωνικς δικτωσης και διατυπνει διφορους ισχυρισμος εναντον του περιοδικο με σκοπ να το διαβλει.
Η παραπονομενη παραδχθηκε τι το επνυμο που χρησιμοποησε δεν ταν το πραγματικ της και υποστριξε τι δεν θελε να αποκαλψει την ταυττητ της απ φβο τι οι κατ’ ων το παρπονο πιθαν να την βλψουν σον αφορ στην απασχλησ της.
Η Επιτροπ ζτησε απ την παραπονομενη να παραθσει τα στοιχεα της ταυττητς της με βση τη σχετικ πρνοια  των κανονισμν λειτουργας της που καθορζει τι η υποβολ παραπνων πρπει να εναι επνυμη και παρλληλα την πληροφρησε τι θα μποροσε να ζητσει να κρατηθε το νομ της μυστικ εφ’ σον θα εχε σοβαρος λγους να το πρξει. Η παραπονομενη, με την οποα η επικοινωνα γινταν μσω μηνυμτων απ σελδα κοινωνικς δικτωσης, δωσε στην Επιτροπ ηλεκτρονικ διεθυνση και τηλφωνο που δεν ανταποκρνονταν σε κλσεις και επσης παρλειψε να επικοινωνσει δια με την Επιτροπ για να δσει συμπληρωματικς πληροφορες και διευκρινσεις που της ζητθηκαν, παρ’ λο που δια ζτησε και της δθηκε αριθμς τηλεφνου για να το πρξει.
Κατπιν τοτου η Επιτροπ αποφσισε τι δεν μποροσε να εξετσει το παρπονο επειδ δεν ταν επνυμο και δεν συνοδευταν απ τα στοιχεα που καθορζει ο Κδικας και κυρως την πραγματικ ταυττητα της παραπονομενης.
Η Επιτροπ αποφσισε περαιτρω να εξετσει αυτεπγγελτα το θμα, γιατ κρινε πως αφοροσε σε μια σοβαρ πτυχ της δημοσιογραφικς δεοντολογας.
Απ την εξταση του σχετικο δημοσιεματος στο περιοδικ, με την υπογραφ της Κολλας Σιηλου, προκυψε τι το κεμενο, με εξαρεση μια σντομη εισαγωγ, ταν επ λξει αναπαραγωγ κειμνου που αναρτθηκε στις 8/11/2011 στην παλι ιστοσελδα agri.gr και μεταγενστερα σε λλη ιστοσελδα με την επωνυμα bioprasino.gr.
Οσον αφορ στη δετερη περπτωση δημοσιεματος, που αναφερταν στην τριανταφυλλι, η Επιτροπ διαπστωσε τι  δεν υπρχε εμφανς αντιστοιχα των δο κειμνων, γιατ το μεν δημοσευμα ασχολετο με την περιγραφ της τριανταφυλλις και των ποικιλιν και των αναγκν της, εν το κεμενο στο διαδκτυο περιγραφε τον τρπο φτευσης της τριανταφυλλις.
Οι καθ’ ων το παρπονο ανφεραν στην αρχικ απντησ τους τι η συντκτρια του κειμνου εναι ιδιοκττρια και διευθντρια σε εταιρεα Κπων στην Κπρο και κατχει το γνωστικ αντικεμενο της. σον αφορ στο κεμενο, ανφεραν τι οι οδηγες για τα φυτ μπονσι ποικλλουν, αλλ στην ουσα τους παραμνουν οι διες.
Σε νετερη απντησ τους μσω δικηγορικο γραφεου, οι καθ’ ων το παρπονο υποστριξαν τι εφ’ σο το καταγγλλον πρσωπο «εναι ανπαρκτο» το παρπονο θα πρεπε να απορριφθε εξ ολοκλρου και για τον πρσθετο λγο τι παρλθε μεγλο χρονικ διστημα απ τη δημοσευση.
Επσης υποστριξαν τι απ την εξταση του κειμνου στην ιστοσελδα απ την οποα δυνατ να λφθηκε το κεμενο δεν υπρχε αναφορ προλευσης των πληροφοριν με βση τις οποες εγρφη το κεμενο.
Περαιτρω η απντηση ανφερε τι στους συνεργτες του περιοδικο δδονται οδηγες να τηρον τους καννες δεοντολογας και τι το περιοδικ πντοτε ενργησε με καλ πρθεση και καλ πστη.
Επ του διαδικαστικο θματος που γειρε το περιοδικ, η Επιτροπ αποφσισε τι η παρλευση χρνου απ να δημοσευμα δεν αποτελε λγο για να μην εξετασθε η υπθεση, εφ' σον το παρπονο υποβλθηκε εντς της καθορισμνης προθεσμας των 30 ημερν, γιατ διαφορετικ θα ταν δυνατ για διφορους λγους να παραταθε ο χρνος εξτασης, με συνπεια να ακυρνεται η αποστολ της Επιτροπς. Το μνο χρονικ κριτριο απ το οποο η Επιτροπ δεσμεεται απ τον Κδικα εναι η εμπρθεσμη υποβολ παραπνου και χι ο χρνος ολοκλρωσης της εξτασς του.
Κατ συνπεια η Επιτροπ προχρησε στην εξταση της του θματος, στηριζμενη σε προηγομενες αποφσεις της ως προς την υποχρωση των ΜΜΕ να σβονται τα δικαιματα πνευματικς ιδιοκτησας.
Οπως η Επιτροπ υπδειξε και σε προηγομενες αποφσεις της, η προστασα των δικαιωμτων αυτν διπεται απ τις αρχς οι οποες προκπτουν απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που παραπμπει επσης στην ισχουσα νομοθεσα, και επσης απ δικαστικς αποφσεις.
Το ρθρο 7 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας  προβλπει τι:
«Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο σβονται και εφαρμζουν το εκστοτε ισχον Δκαιο και συμβσεις που αφορον στην προστασα της πνευματικς ιδιοκτησας. Εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση απ λλη πηγ γνεται με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ τον ιδιοκττη. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να αναφρουν την προλευση».
Το ρθρο 2 της Διεθνος Σμβασης περ Πνευματικς Ιδιοκτησας του 1968, πνω στην οποα στηρζονται πλεστες εθνικς νομοθεσες, καθορζει τι μεταξ λλων προστατεονται «φιλολογικ, καλλιτεχνικ και επιστημονικ ργα». Στον ορισμ αυτ περιλαμβνονται και τα δημοσιογραφικ κεμενα, παρουσιζουν γεγοντα ιδες σε ντυπα και ηλεκτρονικ ΜΜΕ, τα οποα θεωρονται ως πνευματικ δημιουργματα. Η αναπαραγωγ αυτν των πνευματικν δημιουργημτων, ανεξρτητα απ την ποιτητα και το εππεδ τους, δεν επιτρπεται χωρς την δεια του κατχου των πνευματικν δικαιωμτων, στις περιπτσεις που η αναπαραγωγ εναι δυνατ, πως αναλεται πιο κτω, η αναπαραγωγ γνεται με αναφορ στην πηγ.
Σε περιπτσεις «πνευματικν δημιουργημτων» πως ορζονται πιο πνω,  επιτρπεται η καλ τη πστη αναδημοσευση, πχ η δημοσευση αποσπασμτων απ ρθρα ιδεν για σκοπος κριτικς, προβολς των ιδεν που περιλαμβνονται στο κεμενο, κφρασης αντθετων ιδεν, ως μρος εδησης, ως επιχερημα προς υποστριξη συγκεκριμνων θσεων κλπ. Τα κριτρια της καλς πστης στις περιπτσεις αυτς εναι κατ πσο με την αναδημοσευση χει μεταβληθε ουσιωδς το αρχικ ρθρο και η αναδημοσευση δεν αποβλπει στην εξυπηρτηση του ιδου σκοπο με το πρωττυπο, κατ πσο η αναδημοσευση περιορζεται στο απολτως απαρατητο για τους σκοπος της χρσης, κατ πσο με την αναδημοσευση επιδικεται κρδος και κατ πσο με την αναδημοσευση μεινεται η εμπορικ αξα της προστατευμενης πνευματικς ιδιοκτησας. Η καλ τη πστη αναδημοσευση επιτρπεται απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας («εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση γνετα...»), αλλ υπ τους ρους που θτει ο Κδικας, δηλαδ με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ, γεγονς που σημανει την αναγνριση της πατρτητας του ργου με αναφορ στην προλευση.
Η προστασα αφορ σε «πρωττυπα συγγραφικ ργα» και με την ννοια αυτ τα γεγοντα στα οποα αναφρεται μια εδηση δεν θεωρονται πρωττυπα. Τα γεγοντα εναι το δημιοργημα κποιου ατμου αιτας και επομνως νας δημοσιογρφος να ΜΜΕ δεν μπορε να τα κατοχυρσει κτω απ το δικαωμα της πνευματικς ιδιοκτησας. Κατ τον διο τρπο δεν μπορον ν κατοχυρωθον ευρματα που αποκαλπτονται μσα απ δημοσιογραφικ ρευνα εφ’ σον αυτ  δεν εναι το δημιοργημα του ερευνητ, οτε και οι ιδες, πχ απψεις επ ενς συγκεκριμνου θματος ο τρπος για την κατασκευ δημιουργα ενς αντικειμνου, πως στην προκειμνη περπτωση ενς φυτο μπονσ.
μως ο τρπος με τον οποο παρουσιζονται ιδες, γεγοντα προπρχοντα δεδομνα σε να δημοσιογραφικ κεμενο, δηλαδ η επιλογ και η τοποθτηση των λξεων σε να κεμενο και εν τλει το φος (στυλ), αποτελε πνευματικ δημιουργα και προστατεεται απ το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας.
Με βση τα πιο πνω, η Επιτροπ αποφσισε τι ο τρπος κατασκευς ενς φυτο μπονσι δεν μπορε να αποτελσει αντικεμενο κατοχυρωμνου πνευματικο δικαιματος. Επομνως, οποιοσδποτε εναι γνστης του αντικειμνου της κατασκευς φυτν μπονσι μπορε να συγγρψει να κεμενο με οδηγες με το δικ του τρπο. Το κθε να απ αυτ τα κεμενα αποτελε πνευματικ δημιουργα που εναι νομικ κατοχυρωμνη.
Κατ συνπεια το κεμενο στο οποο στηρχθηκε το επμαχο δημοσευμα εναι νομικ κατοχυρωμνο πνευματικ δημιοργημα του συγγραφα του μσου στο οποο δημοσιεθηκε. Το γεγονς τι στην υπ εξταση περπτωση στο κεμενο απ το οποο προλθε το δημοσευμα δεν αναγραφταν πηγ προλευσης δεν μεταβλλει την κατσταση ως προς την παρξη προτρων πνευματικν δικαιωμτων.
Εναι γεγονς πως το διο κεμενο εμφανστηκε σε δο διαφορετικς ιστοσελδες, την agri.gr και bioprasino.gr, αλλ δεν εμππτει στη δικαιοδοσα της Επιτροπς να δσει εξγηση, αν και υπρχουν μερικς ενδεξεις τι πρκειται για ιστοσελδες που ανκουν στον διο οργανισμ σε συνεργαζμενους οργανισμος. Η παρξη μεγλης πληθρας ιστοσελδων μεταξ των οποων μεταφρονται διφορα κεμενα εν πολλος κατ τρπο ανεξλεγκτο, δημιουργε προβλματα εξακρβωσης του δικαιοχου, αλλ αυτ δεν αρει την υποχρωση των ΜΜΕ να τηρον τις πρνοιες του Κδικα.
Η αναπαραγωγ κειμνων γνεται πντοτε με αναφορ στην πηγ, ανεξρτητα απ το αν αυτ η πρακτικ κατοχυρνει χι αυτν που αναπαργει να κεμενο ναντι ενδεχμενων αξισεων αμοιβς αποζημωσης απ τον αρχικ συγγραφα.
Στην προκειμνη περπτωση το κεμενο στο περιοδικ αναπαρχθηκε αυτοσιο και παρουσιστηκε ως πρωττυπο κεμενο της συντκτριας, γεγονς που η Επιτροπ κρινε ως παραβαση της σχετικς πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.


 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...