EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (4/18/1/2013) απ την Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο, στερα απ παραστσεις της τως συζγου του πρσβη Νικλα Αιμιλου, για αποκλυψη προσωπικν στοιχεων του γιου τους απ την εφημερδα «Πολτης».
Ειδικτερα, η κ. Αιμιλου παραπονθηκε τι σε εδηση της εφημερδας στις 19/10/2012 η οποα αναφερταν σε ενργειες του τως συζγου της (ΣΗΜ: αποτελον αντικεμενο του παραπνου 30/19/11/2012 που υπβαλε ο διος για λλο περιεχμεν της) περιλφθηκαν προσωπικ στοιχεα του παιδιο και ειδικτερα η ηλικα του, η πλη διαμονς του σε Ευρωπακ πρωτεουσα, το νομα της ιδιωτικς σχολς στην οποα φοιτ ο ανλικος καθς και το κστος φοτησης στην εν λγω σχολ.
Η μητρα ανφερε τι θεωρε πως τα στοιχεα που δημοσιετηκαν αποκαλπτουν την ταυττητα του **χρονου γιου της και, ειδικτερα, συγκεκριμενοποιον τη σχολ στην οποα φοιτ, με ενδεχμενο ο ανλικος να χει ανεπιθμητες επισκψεις και/ παρεμβσεις στην ιδιωτικ του ζω.
Η Επτροπος αναφρει τι σμφωνα με το ρθρο 3(1) της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, την οποα επικρωσε η Κυπριακ Δημοκρατα το 1991 και, επομνως, τη δεσμεει με αυξημνη ισχ ναντι οποιουδποτε εθνικο νμου επιβλλεται πως: «Σε λες τις αποφσεις που αφορον τα παιδι, ετε αυτς λαμβνονται απ δημσιους ιδιωτικος οργανισμος κοινωνικς ευημερας, ετε απ τα δικαστρια, τις διοικητικς αρχς απ τα νομοθετικ ργανα, πρπει να λαμβνεται πρωτστως υπψη το συμφρον του παιδιο».
Προσθτει τι οι “επαγγελματες των ΜΜΕ θα πρπει να χουν την αρχ του συμφροντος του παιδιο ως να απ τα βασικ κριτρια της διαδικασας λψης αποφσεων που τα θματα αφορον παιδι, εμπλκονται παιδι απευθνονται σε παιδι, ειδικ σον αφορ τη θεματολογα αλλ και τον τρπο παρουσασης ενς θματος”. 
Περαιτρω αναφρει τι ρθρο 16 της Σμβασης επιβλλει τι: «Καννα παιδ δεν θα αποτελε αντικεμενο αυθαρετων παρνομων παρεμβσεων στην ιδιωτικ του ζω, στην οικογνει του, στην κατοικα του στην αλληλογραφα του, οτε παρνομων προσβολν της τιμς και της υπληψς του», με την παρατρηση τι αυτ σημανει τι, οι επαγγελματες των ΜΜΕ υποχρεονται να προστατεουν την ταυττητα των παιδιν στα θματα που παρουσιζουν.
Σμφωνα με την Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο, η προστασα της ταυττητας και της αξιοπρπειας του παιδιο περιλαμβνει, τσο τις περιπτσεις που πρωταγωνιστς του θματος εναι παιδ σε ρλο θματος, θτη μρτυρα, σο και στις περιπτσεις που το θμα αφορ λλα μλη της οικογνεις του.
Η Επτροπος ανφερε τι, δεδομνων των σων ανφερε πιο πνω, και αφο μελτησε το επμαχο κεμενο, κατληξε στο συμπρασμα τι εν ο σκοπς του ταν να αποκαλψει και να ενημερσει για την συμπεριφορ του κ. Νκου Αιμιλου ως δημσιου κρατικο λειτουργο, (σκοπς καθλα θεμιτς) στο δημοσευμα περιλφθηκαν πληροφορες, (η ηλικα, ο τπος διαμονς και το νομα της ιδιωτικς σχολς στην οποα φοιτ το παιδ), οι οποες, απ τη μια, δεν προσθεταν ο,τιδποτε στο σκοπ της αρθρογραφας, δηλαδ της αποκλυψης συμπεριφορς του κ. Νκου Αιμιλου, εν, απ την λλη, πτονται της ιδιωτικς ζως του παιδιο.
Η Επτροπος κατληξε στην εκτμηση τι παραβιστηκε το δικαωμα του παιδιο σε ιδιωτικ ζω και αξιοπρπεια κοινοποησε τη θση της στην Επιτροπ για ενργειες στο πλασιο της δικς της αρμοδιτητας.
Η εφημερδα δημοσευσε στις 24 Ιανουαρου, σε περληψη, την απφαση της Επιτρπου Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο, με το ακλουθο σχλιο, το περιεχμενο του οποου δωσε και ως ουσα της απντησς της στην παρκληση της Επιτροπς να παραθσει τις απψεις της.
«Διευκρινζοντας τι νας επαγγελματας των ΜΜΕ μπορε να εναι και κποιος πρκτορας δημοσων σχσεων, και χι απαρατητα δημοσιογρφος που επιτελε το λειτοργημα της ενημρωσης της κοινς γνμης για ατασθαλες της δημσιας διοκησης, ο «Π» οφελει να σχολισει τι στον ορισμ της ιδιωτικς ζως του παιδιο, πως περιγρφεται απ τις Συμβσεις του ΟΗΕ, τις οποες παραθτει η κ. Κουρσουμπ, δεν περιλαμβνεται το σχολεο, το οποο εναι μλλον δημσιος χρος. Επιπλον, ο «Π» ουδποτε αναφρθηκε στον τπο διαμονς του **χρονου υιο του κ. Αιμιλου, εκτς εν με τπο διαμονς εννοεται η πλη η επαρχα, που ζει κποιο παιδ».
Η Επιτροπ εξτασε το παρπονο απ την ποψη των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας και ειδικτερα των ρθρων 3 περ ιδιωτικς ζως και 11 περ των παιδιν, καθς και του δικαιματος της ελευθερας κφρασης που επιτρπει στους δημοσιογρφους να ασχολονται με τη συμπεριφορ δημοσων λειτουργν.
Το ρθρο 3 ορζει τι «η υπληψη και η ιδιωτικ ζω κθε προσπου τυγχνουν σεβασμο και δεν αποκαλπτονται στοιχεα προσωπικο χαρακτρα» και τι παρεμβσεις στην ιδιωτικ ζω προσπων επιτρπονται μνο αν εμπλκονται σε γεγοντα καταστσεις που συνιστον εδηση γενικτερου ενδιαφροντος.
Το ρθρο 11 προνοε τι οι δημοσιογρφοι δεν παρεμβανουν στη ζω παιδιν κτω των 16 χωρς τη συγκατθεση των ενηλκων που χουν την ευθνη γι’ αυτ και τι οι λειτουργο των ΜΜΕ υποχρεονται να τηρον τις πρνοιες της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, οι οποες αναφρθηκαν ανωτρω απ την Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο.
Υπ το πρσμα του δικαιματος της ελευθερας της κφρασης η Επιτροπ θερησε πως η εφημερδα εχε καθ’ λα θεμιτ δικαωμα να ασχοληθε με τη συμπεριφορ του κ. Αιμιλου και με το ειδικτερο θμα δημοσου ενδιαφροντος της παραχρησης εκπαιδευτικο επιδματος στο γι του απ το δημσιο, τσο ως προς το νομτυπο της παραχρησης σο και το ψος του. Επσης εξτασε κατ πσο ορισμνες λεπτομρειες που παρατθηκαν χρειζονταν για τους σκοπος ελγχου της συμπεριφορς του κ. Αιμιλου.
Ττοιες λεπτομρειες που παρθεσε η εφημερδα και που μπορον να θεωρηθον ως στοιχεα προσωπικο χαρακτρα, σμφωνα με την πρνοια του νμου περ προσωπικν δεδομνων -που ορζει ως δεδομνα προσωπικο χαρακτρα «κθε πληροφορα που αναφρεται σε υποκεμενο των δεδομνων που βρσκεται εν ζω»- εναι η ηλικα, η πλη διαμονς και το νομα του σχολεου.
Η Επιτροπ κατληξε στο συμπρασμα τι τα στοιχεα αυτ δεν χρειζονταν για τους σκοπος της εδησης, που ταν ο λεγχος ενεργειν και συμπεριφορν του κ. Αιμιλου. Κατ συνπεια, αποφσισε τι η παρθεση των στοιχεων αυτν αντιβανει προς την πρνοια του ρθρου 3 του Κδικα περ μη παρμβασης στην ιδιωτικ ζω, καθς και προς το ρθρο 11 περ παιδιν, που υιοθετε τη σμβαση των Ηνωμνων Εθνν για το Παιδ και δεν εξυπηρετοσαν το συμφρον του. Η παραχρηση επιδματος σπουδν στο γιο του κ. Αιμιλου συνιστοσε υπ τις δεδομνες περιστσεις θμα δημοσου ενδιαφροντος αλλ το διο το παιδ δεν εμπλεκταν προσωπικ με καννα τρπο στην εξασφλισ του. Για τους σκοπος της επμαχης εδησης θα ταν αρκετ να αναφερθε η παραχρηση επιδματος στο γιο του κ. Αιμιλου χωρς λλες λεπτομρειες, δεδομνου τι δεν πρσθεταν στην τεκμηρωση της εδησης και δεν χρειζονταν για να προσδσουν μεγαλτερη σημασα στο γεγονς της παραχρησης του επιδματος.
Η Επιτροπ επιθυμε να επισημνει τι τα ΜΜΕ, οσκις ασχολονται με τομα, με τα οποα μπορον να ασχολονται στο πλασιο της αποστολς τους και του δικαιματος της ελευθερας κφρασης, οφελουν να το πρττουν με σεβασμ προς τρτα τομα που ενδεχομνως να εμπλκονται χωρς τη θλησ τους χωρς να διαδραματζουν ουσιδη ρλο και να επιδεικνουν τη δουσα μριμνα στε να μην αναφρονται σ’ αυτ σε προσωπικ τους στοιχεα.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...