EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας  εξτασε παρπονο (21/26/11/2013) απ την Κνηση Ιστητα, Στριξη, Αντιρατσισμς (ΚΙΣΑ) για προσβλητικ και ξενοφοβικ σχλια που δημοσιεθηκαν στην ειδησεογραφικ ιστοσελδα SIGMALIVE σε σχση με τομο που κρυξε απεργα πενας ξω απ το Υπουργεο Εσωτερικν προκειμνου να υποστηρξει ατημ του να του δοθε η Κυπριακ υπηκοτητα.
Η ιστοσελδα http://www.sigmalive.com/news/local/77855 ανρτησε στις 21 Νοεμβρου, 2013 ρθρο του δημοσιογρφου Μριου Δημητρου, που εχε δημοσιευθε στην εφημερδα «Σημεριν», στο οποο παρουσαζε την περπτωση του ατμου αυτο, που εχε ζητσει την Κυπριακ υπηκοτητα στερα απ παραμον πραν των 10 ετν στην Κπρο.
Το ρθρο παρουσαζε κατ τρπο αντικειμενικ το θμα, αλλ κτω απ την ανρτησ του στην ιστοσελδα δημοσιεθηκαν πολλς δεκδες σχλια αρκετ απ τα οποα εξφραζαν κατανηση, συμπθεια και υποστριξη, αλλ τα πλεστα ταν σαφς εχθρικ.
Η ΚΙΣΑ επισμανε τι προσβλητικ, σεμνα, αισχρ και απειλητικ, ξενοφοβικ και ρατσιστικ σχλια δεν εχαν διαγραφε απ τους διαχειριστς του διαδικτυακο μσου ενημρωσης και η Επιτροπ διαπστωσε τι παρμειναν ανηρτημνα για να περπου μνα.

Απ την εξταση των σχολων η Επιτροπ κατληξε στο συμπρασμα τι πολλ απ αυτ ταν δεοντολογικ επιλψιμα, δεδομνου τι  ταν προσβλητικ, χυδαα, αισχρ και απειλητικ και υποδαλιζαν τη ξενοφοβα και το μσος εναντον των αλλοδαπν. Μερικ προτρεπαν ακμη και σε φυσικ εξντωσ του αλλοδαπο.
Ωστσο, δεδομνου τι δεν υπρξε παρμοιο προηγομενο και τι το θμα της ευθνης των ιστοσελδων πληροφρησης και αυτν που χουν επιφορτισθε με τη διαχερισ τους για το περιεχμενο σχολων επισκεπτν αποτελε νο δαφος, η Επιτροπ θερησε τι θα εναι πιο πρσφορο και αποδοτικ  αντ απφασης να εκδσει ανακονωση σχετικ με την ισχουσα κατσταση ως προς την ευθνη για τα σχλια επισκεπτν ιστοσελδων πληροφρησης.

Ακολουθντας την πρακτικ και λλων Ευρωπακν Συμβουλων Τπου και πρσφατη απφαση του Ευρωπακο Δικαστηρου Ανθρωπνων Δικαιωμτων επ παρμοιων γεγοντων, η Επιτροπ θεωρε τι οι ιστοσελδες πληροφρησης και οι υπεθυνοι γι’ αυτς φρουν την ευθνη τσο για δημοσιογραφικ κεμενα –ειδσεις και απψεις- σο και για σχλια που αναρτον επισκπτες, ανεξρτητα απ οποιαδποτε προειδοποηση τι αυτ αντανακλον τις απψεις των αποστολων.
Η ευθνη πηγζει κατ κριο λγο απ το γεγονς τι οι ιστοσελδες προσφρουν το χρο και προσκαλον τους επισκπτες να εκφρουν απψεις επ των θεμτων η των πληροφοριν που δημοσιεουν, παρχοντς τους την  ευχρεια και τον τρπο να το πρξουν. Η ευθνη τους εναι ανλογη προς την ευθνη εντπων για το περιεχμενο επιστολν συνεργασιν που φιλοξενον στις εκδσεις τους ηλεκτρονικν ΜΜΕ που μεταδδουν απψεις φιλοξενουμνων τους. Η απλ σημεωση τι τα σχλια αντανακλον τις απψεις των επισκεπτν δεν απαλλσσει της ευθνης αν το περιεχμεν τους αντιβανει σε πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, για παρδειγμα αν περιχουν αισχρς χυδαες εκφρσεις προσωπικς επιθσεις αν χουν ξενοφοβικ περιεχμενο.
Η θση αυτ συμβαδζει με πρσφατη απφαση του Ευρωπακο Δικαστηρου Ανθρωπνων Δικαιωμτων (υπθεση Delfi AS v Estonia, Οκτβριος 2013) επ σχεδν παρμοιων γεγοντων, δηλαδ επιλψιμων σχολων κτω απ εδηση. Το ΕΔΑΔ στριξε την απφασ του ιδιατερα σε τρα σημεα:
Πρτον, η φση του ρθρου που προκλεσε τα σχλια ταν ττοια, στε οι υπεθυνοι της ιστοσελδας θα πρεπε να αναμνουν επιλψιμα σχλια και θα πρεπε να εχαν επιδεξει επ πλον μριμνα στε να μη θεωρηθον υπεθυνοι. Δετερον, η προειδοποηση τι οι σχολιαστς θα ταν υπεθυνοι για το περιεχμενο τους και τι η ιστοσελδα δεν φερε ευθνη δεν παρεμπδισε τη δημοσευσ των σχολων, τα οποα  και παρμειναν δημοσιευμνα για αρκετ διστημα. Τρτον, το θιγμενο μρος δεν εχε τη δυναττητα να στραφε εναντον των σχολιογρφων, δεδομνου τι πολλο χρησιμοποιοσαν ψευδνυμο.
Το ΕΔΑΔ αποφσισε επσης τι η αρχικ καταδκη της ιστοσελδας και η επιβολ προστμου σ’ αυτ απ τα Εσθονικ εθνικ δικαστρια δεν συνιστοσε περιορισμ του δικαιματος της ελευθερας κφρασης, εν ψει του γεγοντος τι τα σχλια ταν εξαιρετικ προσβλητικ, η ιστοσελδα παρλειψε να παρεμποδσει τη δημοσιοποησ τους, επτρεψε στους συγγραφες τους να παραμενουν αννυμοι και ωφελθηκε οικονομικ απ αυτ.
Περαιτρω η Επιτροπ λαβε υπψη τις καθοδηγητικς αρχς του Διεθνος Κντρου Τπου που εδρεει στις Βρυξλλες, , οι οποες αφ’ ενς επιβλλουν στα διαδικτυακ ΜΜΕ τον προληπτικ και κατασταλτικ λεγχο των σχολων απ μλη του κοινο για αποφυγ δημοσευσης μηνυμτων με ρατσιστικ, προσβλητικ που οδηγε στη βα περιεχμενο και αφ’ ετρου δδουν σ’ αυτ το δικαωμα αποκλεισμο συζητσεων που ξεπερνον τα ρια του επιτρεπτο.
Με βση τα πιο πνω, η Επιτροπ θεωρε πως οι διαχειριστς των ιστοσελδων χουν την ευθνη παρακολοθησης των σχολων και οφελουν απ τη μια να λαμβνουν προληπτικ μτρα αποτροπς της ανρτηση σων σχολων περιχουν απαρδεκτες λξεις, αξιοποιντας προς τοτο τις δυναττητες που παρχει η τεχνολογα και να αφαιρον το ταχτερο δυνατ σα απ αυτ λγω περιεχομνου συνιστον παραβαση προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Προς τοτο προτρπονται να αξιοποιον τις δυναττητες προγραμμτων τα οποα φιλτρρουν κεμενα με χυδαες, αισχρς απειλητικς εκφρσεις προρχονται απ  ηλεκτρονικς διευθνσεις απ τις οποες χει διαπιστωθε τι αποστλλονται επιλψιμα κεμενα.
Τλος η Επιτροπ σημεινει τι το θμα αφορ σε νεοεμφανισθντα τομα των ΜΜΕ, στον οποο η κατσταση εναι ρευστ και δεν χει αποκρυσταλλωθε πλρως, γι’ αυτ και προτθεται να παρακολουθε συνεχς τις εξελξεις.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...