EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΓΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (27/16/10/2012) για δημοσευμα της «Αλθειας» στις 12 Οκτωβρου, 2012, σχετικ με φερμενη αυτοκτονα επιχειρηματα λγω οικονομικν προβλημτων, που υποβλθηκε απ τον πατρα του φερμενου ως αυτχειρα.
Η ειδησεογραφα της εφημερδας, κτω απ ολοσλιδο ττλο στην πρτη σελδα με παραπομπ σε εσωτερικ της σελδα, ανφερε πως η οικονομικ κρση και οι οικονομικς δυσκολες οδγησαν τον επιχειρηματα στην αυτοκτονα. Η εφημερδα δημοσευσε την ηλικα του, την πλη και τον τομα επιχειρηματικς δραστηριτητας του και επσης γραψε τι επρκειτο για τη δετερη παρμοια αυτοχειρα σε μερικος μνες για τους διους λγους.
Η εφημερδα επικαλστηκε δηλσεις του αδελφο του φερμενου ως αυτχειρα τι  δεχταν πισεις απ την τρπεζα με την οποα συνεργαζταν να καταβλει τη δση του δανεου του. Επσης επικαλστηκε πληροφορες απ μη προσδιοριζμενη πηγ σμφωνα με τις οποες η γυνακα υπλληλος της τρπεζας συνδεσε την αυτοκτονα με τις πισεις που ασκοσε η δια για τις οικονομικς του εκκρεμτητες και αυτ την επηρασε ψυχολογικ.
Η εφημερδα δημοσευσε λεπτομρειες του τρπου αυτοκτονας, που πως ανφερε, ταν ο διος με εκενο της προηγομενης αυτοχειρας.
Εξ λλου, παρθεσε απψεις ψυχολγου, ο οποος συμβολευσε τι δεν πρπει να τονζονται ιδιατερα ττοιες περιπτσεις, γιατ υπρχουν πρσωπα που μπορον εκολα να ταυτιστον και να φθσουν στην απονενοημνη πρξη.
Παραθτοντας τις θσεις της επ του θματος, η εφημερδα ανφερε τι τα οικονομικ προβλματα που αντιμετπιζε ο επιχειρηματας δεν ταν σχετα με τη γενικτερη οικονομικ κρση, πως και οι πισεις της τρπεζας.
Περαιτρω ανφερε τι η εφημερδα δημοσιεει ειδσεις για αυτοκτονες σε εξαιρετικς περιπτσεις και πως στην προκειμνη περπτωση δεν αποκλυψε το νομα του επιχειρηματα.
Η εφημερδα γραψε τι περιπτσεις αυτοκτονιν λγω της οικονομικς κρσης αποτελον πολ μεγλο κοινωνικ γεγονς με σοβαρτατες επιπτσεις και ως εκ τοτου να αξιπιστο μσο ενημρωσης που σβεται τον εαυτ του και τους αναγνστες του δεν μπορε να το αγνοσει. Επσης διατπωσε τη θση πως το ενδεχμενο η οικονομικ κρση να οδηγε συμπατριτες μας σε απονενοημνες πρξεις εναι θμα που πρπει να εξεταστε, με σκοπ να ληφθον μτρα αποτροπς.
Η Επιτροπ, αφο εξτασε το περιεχμενο του δημοσιεματος και τις θσεις της εφημερδας αποφσισε τι οι περιπτσεις αυτοκτονας ανθρπων λγω της οικονομικς κρσης μπορον να υπαχθον στις εξαιρετικς περιπτσεις, για τις οποες ο Κδικας Δημοσιογραφικς Δεοντολογας προβλπει τι τα ΜΜΕ μπορον να δημοσιεσουν ειδσεις.
Πραν τοτου, μως, η Επιτροπ τονζει πως ταν τα ΜΜΕ ασχολονται με θματα αυτοκτονας, θα πρπει να λαμβνουν υπψη το σνολο των συναφν προνοιν του εδαφου 3 του ρθρου 5, του Κδικα, το οποο ορζει πως πρπει να επιδεικνεται ευαισθησα και ιδιατερη προσοχ για αποφυγ λεπτομερειν για τη μθοδο, ακμα και ταν οι πληροφορες προρχονται απ προνομιοχο διαδικασα, που περιλαμβνει και τη δικαστικ ακραση.
Στην προκειμνη περπτωση, η εφημερδα δημοσευσε στοιχεα που θα μποροσαν να οδηγσουν στην ταυττητα του φερμενου ως αυτχειρα, καθς και πληροφορες για τον τρπο αυτοκτονας χι μνο του επιχειρηματα, αλλ και λλου ατμου που φρεται επσης να αυτοκτνησε μερικος μνες προηγουμνως με τον διο τρπο.
Η Επιτροπ κρινε πως η δημοσευση πληροφοριν για τον τρπο αυτοκτονας αντιβανει στη ρητ διταξη του ρθρου 5 του Κδικα.
Περαιτρω, η Επιτροπ, χοντας πρει πρσθετες πληροφορες για τους πιθανος λγους της φερμενης αυτοκτονας και λαμβνοντας υπψη την πρνοια του ρθρου 1 του Κδικα, που ορζει τι «τα Μ.Μ.Ε. μεριμνον στε να μη δημοσιεονται ανακριβες, παραπλανητικς, φανταστικς διαστρεβλωτικς της αλθειας ειδσεις, πληροφορες σχλια», προβληματστηκε σοβαρ γρω απ το θμα της ακρβειας των πληροφοριν της εφημερδας τι τα οικονομικ προβλματα λγω της κρσης και οι πιθανς πισεις απ την Τρπεζα ταν οι αποκλειστικο λγοι για την πρξη. Δεν αμφισβητεται πως συγγενικ τομο του επιχειρηματα δυνατ να ανφερε τι ο φερμενος ως αυτχειρας αντιμετπιζε οικονομικ προβλματα  λγω της κρσης, μως λλα συγγενικ τομα καμαν αναφορ στην παρξη λλων πρσθετων λγων, πραν των οικονομικν δυσκολιν και της πεσης της Τρπεζας, που ενδεχομνως να συνβαλαν πολ περισστερο στο απονενοημνο διβημα.
Η Επιτροπ θεωρε τι οι πληροφορες για τους λγους της αυτοκτονας προερχμενες απ τομα που βρσκονταν ακμη κτω απ τη φρτιση του γεγοντος και σχεδν αμσως μετ το γεγονς, χωρς προηγομενη διερενηση στην απουσα αδιαμφισβτητης μαρτυρας, εναι δυνατ να συνιστοσαν προν εικασιν ελλιπος γνσης. Δεδομνης της παρξης λλων πληροφοριν για τα πιθαν ατια της φερμενης αυτοχειρας και στην απουσα πορσματος δικαστικς θανατικς ανκρισης, σαφος και μη αμφισβητομενης μαρτυρας για τα ατια της φερμενης αυτοχειρας, η Επιτροπ κρινε τι η δημοσευση πληροφοριν για τα ατια της φερμενης αυτοχειρας ταν ασυμββαστη με τις πρνοιες του ρθρου 1του Κδικα περ της υποχρωσης δημοσευσης εξακριβωμνων πληροφοριν, καθς εκενων του ρθρου 14 του Κδικα περ της υποχρωσης των δημοσιογρφων να βεβαινονται τι οι πηγς πληροφρησς τους και οι πληροφορες που παρχουν εναι γκυρες.
Η Επιτροπ κρινε τι η εφημερδα ορθς περιλαβε την ποψη ψυχολγου γρω απ το θμα των αυτοκτονιν, δηλαδ πως δεν πρπει τα ΜΜΕ να τονζουν ιδιατερα ττοιες περιπτσεις, γιατ υπρχουν τομα που μπορον να ταυτιστον με την απονενοημνη πρξη, αλλ διαπστωσε τι δυστυχς πραξε ακριβς το αντθετο, δημοσιεοντας τις πληροφορες της με πηχυαους ττλους και με εντυπωσιακ τρπο, μη επιδεικνοντας την επιβαλλμενη απ το ρθρο 5 του Κδικα επιβαλλμενη ευαισθησα και προσοχ στο χειρισμ θεμτων αυτοκτονας.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...