EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΑΛΗΘΕΙΑ" ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (24/11/10/2012) απ τον Αρχηγ της Αστυνομας εναντον της εφημερδας «Αλθεια» για δημοσιεματα στις 4 και 5 Οκτωβρου, 2012, αναφορικ με υπθεση διαθεσιμτητας δο αστυνομικν για ανρμοστη συμπεριφορ λγω φερμενης εμπλοκς τους επεισδιο σε δημσιο χρο.

Το πρτο δημοσευμα της «Αλθειας» υπ τον ττλο «Η εκδκηση… του αρχηγο» ανφερε τι ο Αρχηγς της Αστυνομας, με ξαφνικ απφασ του θεσε σε διαθεσιμτητα τους δο αστυνομικος που φρονταν να εμπλκονται σε επεισδιο σε εστιατριο στη Λρνακα, μια μρα πριν απ την ορισθεσα κδοση απφασης του Ανωττου Δικαστηρου σε προσφυγ τους εναντον της διαθεσιμτητας, γεγονς που, πως γραψε η εφημερδα,  οι διοι θεωροσαν ως εκδικητικ στση.
Η εφημερδα παρθεσε το ιστορικ της υπθεσης απ τις 2 Δεκεμβρου, 2011 και σε φερμενες ενργειες του Αρχηγο της Αστυνομας.
Το δετερο δημοσευμα, στις 5 Οκτωβρου, 2012, υπ τον ττλο «Χαστοκι Ανωττου στον Αρχηγ» παρθεσε την απφαση του Ανωττου Δικαστηρου που εκδθηκε την προηγομενη ημρα, με την οποα ακυρθηκε η απφαση του Αρχηγο της Αστυνομας ημερομηνας 2ας Μαρτου, 2012, να παρατενει τη διαθεσιμτητα των δο αστυνομικν μχρι την περτωση της εις βρος τους πειθαρχικς ρευνας. Η αιτιολογα του Δικαστηρου ταν τι στη σχετικ πρξη δεν αναγρφονταν ειδικο λγοι στη βση των οποου θα μποροσε νομμως να δικαιολογηθε η απφαση για παρταση της περιδου διαθεσιμτητας.
Η εφημερδα παρθεσε το ιστορικ της υπθεσης πως αναφρθηκε στην απφαση του Δικαστηρου. Σμφωνα με το ιστορικ αυτ, οι δο αστυνομικο εχαν αρχικ τεθε σε διαθεσιμτητα για περοδο τριν μηνν, μετ το επεισδιο στη Λρνακα. Η διαθεσιμτητ τους παρατθηκε και εναντον της σχετικς απφασης οι δο αστυνομικο κατθεσαν προσφυγ στο Αντατο Δικαστριο, που τους δικαωσε με την  προαναφερθεσα απφασ του.
Οι δο αστυνομικο τθηκαν εκ νου σε διαθεσιμτητα μιαν ημρα πριν απ την κδοση της απφασης του Ανωττου Δικαστηρου, με το αιτιολογικ τι ταν αναγκαα για να μην επηρεσουν μρτυρες να καταστρψουν τεκμρια.
Η εφημερδα γραψε επσης τι ο Αρχηγς της Αστυνομας διταξε τρεις συνολικ πειθαρχικς ρευνες εναντον τους, αφο στις δο πρτες οι ερευνντες λειτουργο αποφνθηκαν τι δεν προκυπτε υπθεση εις βρος τους. Επσης ανφερε τι η νομικ υπηρεσα διαφνησε με τους χειρισμος του Αρχηγο της Αστυνομας και αρνθηκε να τον εκπροσωπσει στο Αντατο Δικαστριο, εν ιδιτης νομικς, πρην μλος της νομικς υπηρεσας, επσης αποχρησε.
Εξ λλου, ανφερε τι ο Τορκος που ενεπλκη στο επεισδιο καταζητετο απ την αστυνομα για σοβαρ εγκλματα.
Οι δο αστυνομικο, σμφωνα με την εδηση, εξακολουθοσαν να βρσκονται σε διαθεσιμτητα εν ψει της εκκρεμοσης πειθαρχικς ρευνας απ τρτο ερευνντα αξιωματικ.
Ο συντκτης της εδησης Γιργος Μιχαηλδης γραψε τι πριν απ την εδηση της 5ης Οκτωβρου επικοιννησε με το Αρχηγεο της Αστυνομας ζητντας τη θση του Αρχηγο για το λο θμα, αλλ του λχθηκε τι ο Αρχηγς δεν θελε να σχολισει ο,τιδποτε.
Ο Αρχηγς Αστυνομας  παραπονθηκε τι η εφημερδα καμε αναφορ «σε δθεν εκδικητικτητα προς τα δο μλη της Αστυνομας» και τι «οι ενργειες στις οποες προβη ο Αρχηγς Αστυνομας στο πλασιο διερενησης της καταγγελας, παρουσιζονται με παραπλανητικ, αρνητικ αλλ και ειρωνικ τρπο, αφο αφνονται αρκετς αιχμς στο πρσωπο του για δθεν εκδικητικτητα και λανθασμνο τρπο χειρισμο».  
Επσης ανφερε τι απ τα δημοσιεματα «γεννιονται αρκετο  προβληματισμο ως προς τα κνητρα των συντακτν των ρθρων αυτν» και τι «ελογα διερωτται κανες ποιος εναι ο στχος των συντακτν τους, ταν μλιστα παρουσιζουν μια παραπλανητικ και αρνητικ εικνα εναντον του Αρχηγο της Αστυνομας, ως θεσμο».
Επσης ανφερε τι «ανυπστατα δημοσιεματα που καταφρονται με αρνητικ και ειρωνικ τρπο εναντον του Αρχηγο Αστυνομας… πλττουν τσο το πρσωπο του Αρχηγο Αστυνομας, σο και το κρος, την εικνα και την αποστολ της Αστυνομας».
Ο συντκτης της εδησης, Γιργος Μιχαηλδης, παραθτοντας τις θσεις του επ του θματος, ανφερε  τι εκ των υστρων αποδεχθηκε τι οι πληροφορες που εχε συλλξει ταν ορθς και τι τα δο ρεπορτζ ακριβ, γκυρα και αξιπιστα. Επσης ανφερε τι ταν εξασφλισε τις πληροφορες του επικοιννησε και στις δο περιπτσεις με το γραφεο Τπου του Αρχηγεου της Αστυνομας ζητντας την ποψη του Αρχηγο, αλλ του λχθηκε τι δεν θελε να σχολισει ο,τιδποτε.

Η Επιτροπ αποφσισε τι δεν θα ταν σκπιμο να υπεισλθει σε κρση επ των λεπτομερειν ως προς τα γεγοντα  σχετικ με τα οποα οι δο αστυνομικο τθηκαν σε διαθεσιμτητα, τα οποα και κατ τον ουσιδη χρνο αποτελοσαν  αντικεμενο διερενησης απ αρμδια ργανα.
Περαιτρω διαπστωσε τι δεν υπρχουν ανακρβειες στις πληροφορες που δημοσευσε η εφημερδα, οι οποες λλωστε δεν αμφισβητθηκαν ρητς απ τον παραπονομενο, οτε και παραπλνηση. Ως εκ τοτου κρινε τι οι θσεις του Αρχηγο της Αστυνομας  ως προς τα κνητρα, το φος και τις συνπειες απ δημοσιεματα που δεν ταν ανακριβ δεν μποροσαν να ευσταθσουν, δεδομνου τι στο πλασιο του δικαιματος της ελευθερας κφρασης η εφημερδα εχε δικαωμα να κρνει και να επικρνει ενργειες του Αρχηγο της Αστυνομας,  ως δημοσου προσπου, ακμη και με ειρωνικ φος σατιρικ διθεση, νοουμνου τι δεν θα παραβαζε την πρνοια του ρθρου 12 του Κδικα περ αποφυγς  χλευασμο, διαπμπευσης διασυρμο.
Στην προκειμνη περπτωση κρθηκε τι το περιεχμενο του δημοσιεματος, στω και αν θεωρηθε τι το φος του ταν ειρωνικ επικριτικ, δεν θα μποροσε να θεωρηθε τι συνιστοσε χλευασμ, (δηλαδ υβριστικ περιφρονητικ κοροδα, περγελο), διαπμπευση διασυρμ. Το δικαωμα της ελευθερας κφρασης περιλαμβνει την σκηση κριτικς και επκρισης για πρξεις παραλεψεις δημοσων προσπων οργνων που μπορον να θεωρηθον ως θεσμο, ακμη και με ειρωνικ φος.
Κατ συνπεια, απομνει να εξετασθε κατ πσο το δικαωμα της κριτικς ασκθηκε με αντικειμενικ τρπο και αν τηρθηκαν οι υποχρεσεις που εναι ρρηκτα συνυφασμνες με το δικαωμα της ελευθερας κφρασης, δηλαδ αν παραχωρθηκε στον Αρχηγ της Αστυνομας η ευκαιρα να παραθσει τις απψεις του, για δο λγους: Ο πρτος εναι τι στο δημοσευμα της 4ης Οκτωβρου παρατθενται γεγοντα τα οποα αποτελον τη βση κφρασης γνμης και κριτικς για τις ενργεις του με την παρουσαση της διαθεσιμτητας των δο αστυνομικν ως ξαφνικς και εκδικητικς (ττλος: «Η εκδκηση… του αρχηγο») εν στο δημοσευμα της 5ης Οκτωβρου, 2012, η απφαση του Ανωττου Δικαστηρου για τερματισμ της διαθεσιμτητας κρνεται ως «χαστοκι του Ανωττου στον Αρχηγ.» Ο δετερος λγος εναι τι στο δημοσευμα της 4ης Οκτωβρου παρατθηκε η ποψη των δο αστυνομικν τι η στση του Αρχηγο της Αστυνομας  ταν εκδικητικ προς αυτος, χωρς να υπρχει και η δικ του θση.
Ο Κδικας Δημοσιογραφικς Δεοντολογας ορζει τι «τα Μ.Μ.Ε. παρχουν στους επηρεαζομνους, στην κατλληλη περπτωση και ιδιαιτρως ταν χουν υποστε επθεση, την ευκαιρα να απαντσουν…».
Πγια θση της Επιτροπς εναι τι οσκις τα ΜΜΕ ασκον κριτικ βασισμνη σε πληροφορες επ γεγοντων για τα οποα δεν υπρχει αμφισβτηση το τεκμριο της γενικς αποδοχς δημοσιεουν δηλσεις λλων που περιχουν επκριση για τρτους, οφελουν να τηρον τον καννα της αντκρουσης, δηλαδ να ζητον και να παραθτουν και τη θση του μεσα επηρεαζομνου για ταυτχρονη δημοσευση.
Ο δημοσιογρφος Γιργος Μιχαηλδης υποστριξε τι επικοιννησε με το Αρχηγεο της Αστυνομας τσο πριν απ την εδηση της 4ης Οκτωβρου, σο και πριν απ την εδηση της 5ης Οκτωβρου..
Η θση αυτ του δημοσιογρφου τθηκε υπψη του Αρχηγο της Αστυνομας ο οποος με επιστολ του απντησε τι «δεν υπρχουν στοιχεα τι ο συντκτης των δο ρθρων» αποτθηκε στο Αρχηγεο Αστυνομας για να ζητσει τις θσεις του.
Περαιτρω ανφερε (σε σχση με επιστολ του προς δικαστ του Ανωττου Δικαστηρου) τι μετ τη δημοσευση των δο ειδσεων τηλεφνησε ο διος στο δημοσιογρφο και του ανφερε απψεις του σχετικ με το δικαωμα του να σχολιζει αποφσεις δηλσεις που επηρεζουν αρνητικ το ργο που επιτελε η Αστυνομα χωρς ο δημοσιογρφος να δημοσιοποισει τη θση του Αρχηγο της Αστυνομας για το θμα σε επμενες εκδσεις της εφημερδας.
Δεδομνου του γεγοντος τι κατ την υποβολ του παραπνου δεν αμφισβητθηκε η πληροφορα που δημοσιεθηκε στις 5 Οκτωβρου τι ο δημοσιογρφος εχε επικοινωνσει με το αρχηγεο της Αστυνομας, η Επιτροπ εναι υποχρεωμνη να δεχθε τη θση του συντκτη της εδησης τι ειδικ στην περπτωση εκενη εχε αποταθε στο Αρχηγεο της Αστυνομας.
Συνακλουθα, η Επιτροπ δε διαπστωσε παραβαση της πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας περ του δικαιματος απντησης στην περπτωση του δημοσιεματος στις 5 Οκτωβρου.
Ως προς το δημοσευμα της 4ης Οκτωβρου, η Επιτροπ διαπστωσε τι αυτ πσχει, ετε γνει αποδεκτ η θση του Αρχηγο της Αστυνομας τι δεν γινε επικοινωνα, ετε τη θση του δημοσιογρφου.
Σε περπτωση που δεν γινε επικοινωνα, η Επιτροπ θεωρε τι υπρξε παρλειψη να ζητηθον οι θσεις του μεσα θιγομνου απ το δημοσευμα προσπου πριν απ τη δημοσευση, κατ παρβαση της πρνοιας περ παροχς του δικαιματος απντησης (ρθρο 2). Σε περπτωση που ο δημοσιογρφος επικοιννησε με το Αρχηγεο της Αστυνομας, υπρξε παρλειψη παροχς πλρους ενημρωσης λγω παρλειψης ουσιδους λεπτομρειας, γιατ η θση του Αρχηγο της Αστυνομας  επ του θματος, στω και ρνησ του να σχολισει τις πληροφορες, συνιστοσε σημαντικ στοιχεο πληροφρησης των αναγνωστν. Αυτ λλωστε καταφανεται και απ το γεγονς τι η πληροφορα αυτ θεωρθηκε σημαντικ και περιλφθηκε στην εδηση της 5ης Οκτωβρου. Η Επιτροπ θεωρε τι η παρλειψη αυτ αντιβανει στην πρνοια του Κδικα, που ορζει τι «ο σεβασμς της αλθειας και του δικαιματος του πολτη για αντικειμενικ, ολοκληρωμνη και γκυρη πληροφρηση αποτελε υποχρωση λων των Μσων και των λειτουργν των».
Περαιτρω, η Επιτροπ διαπστωσε παραβαση του ρθρου 2 του Κδικα περ παροχς του δικαιματος απντησης λγω της παρλειψης δημοσευσης των απψεων του Αρχηγο τις Αστυνομας τις οποες παρθεσε ο διος στην τηλεφωνικ του συνομιλα με το δημοσιογρφο.
Η Επιτροπ σημεινει τι ο Αρχηγς της Αστυνομας διατηρε το δικαωμα της απντησης και μπορε να διαβιβσει στην εφημερδα τις θσεις του για το λο θμα για δημοσευση στην εφημερδα, με βση το ρθρο 2 του Κδικα.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...