EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (18/22/7/2012) απ την Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο Λδα Κουρσουμπ τι η εφημερδα «Σημεριν» δημοσευσε φωτογραφα ανλικου παιδιο κατ παρβαση της σχετικς Πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας για προστασα των Παιδν (ρθρο 11).
Η Επτροπος ανφερε στο παρπον της τι σμφωνα με το ρθρο 3(1) της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, την οποα επικρωσε η Κυπριακ Δημοκρατα το 1991και, επομνως, τη δεσμεει με αυξημνη ισχ ναντι οποιουδποτε εθνικο νμου επιβλλεται πως: «Σε λες τις αποφσεις που αφορον τα παιδι, ετε αυτς λαμβνονται απ δημσιους ιδιωτικος οργανισμος κοινωνικς ευημερας, ετε απ τα δικαστρια, τις διοικητικς αρχς απ τα νομοθετικ ργανα, πρπει να λαμβνεται πρωτστως υπψη το συμφρον του παιδιο».
Περαιτρω αναφρει τι το ρθρο 16 της Σμβασης επιβλλει τι: «Καννα παιδ δεν θα αποτελε αντικεμενο αυθαρετων παρνομων παρεμβσεων στην ιδιωτικ του ζω, στην οικογνει του, στην κατοικα του στην αλληλογραφα του, οτε παρνομων προσβολν της τιμς και της υπληψς του».
πως αναφρεται στο παρπονο, οι πρνοιες του ρθρου 16 επιβλλουν στους επαγγελματες των ΜΜΕ να προστατεουν την ταυττητα του Παιδιο στις περιπτσεις που πρωταγωνιστς εναι παιδ σε ρλο θματος, θτη μρτυρα, ετε σε αναφορ με λλα μλη της οικογνεις του.
Η Επτροπος υποδεικνει τι τα δικαιματα, πως αναλονται στην Σμβαση των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, παρουσιζουν μεγλη αλληλεξρτηση και σημαντικ λειτουργικ συνοχ, και δεν ιεραρχονται με οποιοδποτε τρπο. Ως εκ τοτου, δεν εναι νοητ να καταγγλλονται παραβισεις των δικαιωμτων των παιδιν με τρπο ο οποος να συνιστ παραβαση λλων δικαιωμτων.
Το παρπονο επισημανει τι, το περιεχμενο του δημοσιεματος περιλαμβνει πληροφορες οι οποες αφορον την ιδιωτικ ζω των παιδιν της οικογνειας και, ειδικτερα, θματα υγεας 11χρονου παιδιο, του οποου οι φωτογραφες συνοδεουν το ρθρο αποκαλπτοντας την ταυττητ του. Επσης αναφρει τι για τους σκοπος του συγκεκριμνου ρθρου που ταν η ευαισθητοποηση των αρμδιων Αρχν για την οικονομικ δυσχρεια της οικογνειας, δεν χρειαζταν να αποκαλυφθε το πρσωπο του παιδιο και η εφημερδα θα πρεπε τουλχιστο να αλλοισει να αποκρψει το πρσωπο του παιδιο.
Η Επτροπος αναφρει τι παραβιστηκε το δικαωμα ιδιωτικς ζως και αξιοπρπειας του παιδιο και ενδεχομνως και της εθνικς νομοθεσας σε σχση με την  αποκλυψη και επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα, δεδομνου τι η προβολ παιδιν απ τα ΜΜΕ, υπ οποιεσδποτε συνθκες, πρπει να γνεται με μεγλη προσοχ και πντοτε με πλρη σεβασμ των δικαιωμτων κθε παιδιο του οποου η περπτωση προβλλεται, στε η προβολ να μην προκαλσει περαιτρω ζημι, πνο και στιγματισμ για το παιδ.
Ο αρχισυντκτης της εφημερδας και ο δημοσιογρφος που γραψε το ρεπορτζ ανφεραν στην παρθεση των θσεν τους τι αποδχονται το συμπρασμα της κ. Κουρσουμπ για παραβαση του δικαιματος του συγκεκριμνου παιδιο σε ιδιωτικ ζω και αξιοπρπεια.
Υπδειξαν τι η παραβαση δεν ταν σκπιμη και γινε στο πλασιο της προσπθειας για ευαισθητοποηση των αρμδιων Αρχν για την οικονομικ δυσχρεια της οικογνειας, αλλ παραδχθηκαν τι πργματι δεν χρειαζταν να αποκαλυφθε στη φωτογραφα το πρσωπο του παιδιο, στω και αν αυτ γινε με τη συγκατθεση της μητρας.
Ανφεραν επσης τι: «Σε κθε περπτωση, αναγνωρζουμε τι δεν νομιμοποιεται η παραβαση απ οποιονδποτε, δικαιωμτων των παιδιν, στω και αν αυτ γνεται με καλ προαρεση – πως συνβη στο ρθρο μας της 10ης Ιουλου 2012 - για να προβληθε η ανγκη σεβασμο λλων δικαιωμτων των παιδιν. Εκτιμομε τι η παρμβαση της Επιτρπου Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο, μας βοηθ στην πληρστερη κατανηση του σχετικο νμου για τη διασφλιση των δικαιωμτων του παιδιο και μας ενισχει στον αγνα μας, ως λειτουργν του Τπου, που εναι εξλλου κοινς, για το καλ και το συμφρον των παιδιν και ολκληρης της κυπριακς κοινωνας».
Τλος ανφεραν τι μελλοντικ θα εναι πολ πιο προσεκτικο στη δημοσευση θεμτων που εμπλκονται παιδι, για αποφυγ τυχν στιγματισμο τους.
Στην ειδησεογραφα της για το συγκεκριμνο παιδ, η εφημερδα δημοσευσε φωτογραφα του παιδιο και της μητρας του, που εναι διαζευγμνη, στην πρτη σελδα η οποα παρπεμπε σε ολοσλιδη εδηση στη σελδα 7, που ανφερε τι η μητρα δεν εχε τους πρους να θρψει τα τρα παιδι της, γιατ οι Υπηρεσες Χορηγιν και Επιδομτων του Υπουργεου Οικονομικν της απκοψαν το επδομα.
Η εφημερδα δημοσευσε λλες δο φωτογραφες του παιδιο, καθς και το νομ του και επσης το νομα και το επθετο της μητρας και τον τπο διαμονς της στο προσφυγικ σπτι της μητρας της σε κατονομαζμενο προσφυγικ συνοικισμ. Εγραψε ακμη τι χει μια κρη 17 χρνων και δυο γιους, 15 και 11 ετν, απ τους οποους ο πιο μικρς γεννθηκε με σοβαρ κινητικ αναπηρα και δεν μπορε να περπατσει.
Η Επιτροπ, με βση και την αποδοχ των θσεων της Επιτρπου Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο απ τους καθ’ ων το παρπονο, υιοθτησε τις θσεις της στο σνολ τους. Επσης εξφρασε την ευαρσκει της για την νευ περιστροφν παραδοχ του λθους της εφημερδας στη δημοσευση των φωτογραφιν και των προσωπικν στοιχεων του παιδιο.
Η Επιτροπ εξτασε το περιεχμενο του υπ το πρσμα του συνλου των σχετικν προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, που αποτελε μρος του Κδικα, και των ερμηνευτικν σχολων διεθνν δικαιοδοτικν οργνων για τα ανθρπινα δικαιματα, ιδιατερα εκενα που αφορον στην προστασα του Παιδιο, τα οποα θεωρονται πλον ως διεθνς εθιμικ δκαιο.
Ο Κδικας προβλπει τι:
«Οι λειτουργο κατ καννα δεν παρνουν συνεντεξεις απ και δεν φωτογραφζουν παιδι κτω των 16 ετν σε σχση με θματα που αφορον την προσωπικ τους κατσταση ευημερα, χωρς τη συγκατθεση γονως των λλου ενηλκου που χει την ευθνη γι’ αυτ. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να τηρον τις πρνοιες της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο».
Παρ τη συγκατθεση της μητρας στη λψη και δημοσευση των φωτογραφιν, η Επιτροπ θεωρε τι θα πρπει να ληφθε υπψη το σνολο των σχετικν προνοιν της Σμβασης για το Παιδ και ιδιατερα εκενων των ρθρων  3(1) και. 16 (1) πως παρατθενται στο παρπονο της κ. Κουρσουμπ.
Επομνως η συγκατθεση της μητρας πρπει να κριθε υπ το φως του συμφροντος του παιδιο και της απαγρευσης της παρμβασης στην ιδιωτικ του ζω και της επδειξης σεβασμο προς την τιμ και την αξιοπρπεια του παιδιο. Επειδ το παιδ δεν χει τη δυναττητα αντδρασης, πρπει να υπρχει αυξημνη ευαισθησα για το δικαωμ του να μην προσβλλεται η τιμ και η αξιοπρπει του με οποιοδποτε τρπο και επομνως τα ΜΜΕ οφελουν να του παρχουν αυξημνη προστασα, σε οποιοδποτε ρλο και αν βρσκεται το παιδ.
Η ρητ τεκμαιρμενη συγκατθεση οποιουδποτε χει την ευθνη για το παιδ δε σημανει τι επικαλπτει το συμφρον του παιδιο και δεν θα πρπει να εναι το βασικ κριτριο. Πολ πιο σημαντικ απ τη συγκατθεση του ατμου που χει την ευθνη για το παιδ εναι το κριτριο του συμφροντς του και εναι αυτ που πρπει να αποτελε τον καθοδηγητικ παργοντα στη λψη της απφασης δημοσευσης μη στοιχεων που πλττουν την τιμ και αξιοπρπεια του παιδιο.
Η Επιτροπ λαβε υπψη, ως μετριαστικ στοιχεο, το γεγονς τι το δημοσευμα αποσκοποσε στην ευαισθητοποηση για την κακ οικονομικ κατσταση της οικογνειας και την παροχ βοθειας σ’ αυτν. Ωστσο, η προαγωγ αυτς της πλευρς των δικαιωμτων του παιδιο δεν θα πρεπε να γνει με την παραβαση λλων ζωτικν δικαιωμτων του, πως εναι το δικαωμ του στην ιδιωτικ ζω και στην προστασα της τιμς και της αξιοπρπεις του. Εξ λλου, η προβολ της δεινς οικονομικς θσης της οικογνειας του παιδιο θα μποροσε να γνει και χωρς τη δημοσευση φωτογραφιν στις οποες φανεται το πρσωπ του στις οποες η ταυττητ του θα μποροσε να αποκαλυφθε μσω της φωτογραφας της μητρας.
Κατ συνπεια, η Επιτροπ αποφσισε τι η δημοσευση των φωτογραφιν δεν ταν προς το συμφρον του παιδιο και συνιστοσε παραβαση των δικαιωμτων του για μη παρμβαση στην ιδιωτικ ζω και μη προσβολ της τιμς και αξιοπρπεις του, κατ παρβαση των προνοιν του ρθρου 11 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Η Επιτροπ επισημανει τι οι δημοσιογρφοι και τα ΜΜΕ θα πρπει να χουν ως κατευθυντρια αρχ το κριτριο του συμφροντος του παιδιο ταν λαμβνουν αποφσεις ενεργον σε θματα στα οποα εμπλκονται παιδι απευθνονται σε παιδι, ειδικ σον αφορ τη θεματολογα αλλ και τον τρπο παρουσασης, ακμη και ταν υπρχει συγκατθεση των ατμων που χουν την ευθνη για το παιδ.  
Επομνως, ταν ασχολονται με θματα που αφορον σε παιδι θα πρπει να θεωρον τι η δημοσευση πληροφοριν και στοιχεων που αφορον στην ιδιωτικ ζω των παιδιν φωτογραφιν τους επιτρπεται μνο σε πολ εξαιρετικς και απλυτα δικαιολογημνες περιπτσεις.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...