EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (15/6/6/2012) απ την Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο για  παραβαση του δικαιματος στην ιδιωτικ ζω παιδιο, με δημοσευμα της εφημερδας «Φιλελεθερος» στις 6/6/2012, κατ παρβαση της πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας για τα Παιδι (ρθρο 11).
πως αναφρεται στο παρπονο, το δημοσευμα διεκτραγωδε με λεπτομρειες την τραγικ οικονομικ κατσταση στην οποα βρσκεται μητρα ενς βρφους ηλικας πεντμισι μηνν. Το εν λγω δημοσευμα συνοδεεται απ τρεις φωτογραφες της μητρας με το παιδ, στις οποες φανονται καθαρ τα πρσωπα και των δο.
Στο παρπονο αναφρεται τι, πως προκπτει απ το δημοσευμα, σκοπς του ταν η ευαισθητοποηση των αρμδιων αρχν για την οικονομικ δυσχρεια της οικογνειας, αλλ επισημανεται πως για να επιτευχθε ο σκοπς αυτς δεν χρειαζταν να αποκαλυφθε το πρσωπο του παιδιο.
Η Επτροπος αναφρει στο παρπον της τι η παραβαση της ιδιωτικς ζως των παιδιν συνιστ παραβαση των προνοιν του ρθρου 16 της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, την οποα επικρωσε η Κυπριακ Δημοκρατα το 1991  και επομνως τη δεσμεει με αυξημνη ισχ ναντι οποιουδποτε εθνικο νμου.  Το ρθρο 16 ορζει τι: «Καννα παιδ δεν θα αποτελε αντικεμενο αυθαρετων παρνομων παρεμβσεων στην ιδιωτικ του ζω, στην οικογνει του, στην κατοικα του στην αλληλογραφα του, οτε παρνομων προσβολν της τιμς και της υπληψς του».
Η Επτροπος υπδειξε επσης τι με βση το ρθρο 3(1) της Σμβασης κθε απφαση που αφορ σε παιδι θα πρπει να λαμβνεται υπ το φως του συμφροντος του παιδιο.
Εξ λλου, ανφερε τι, ενδεχομνως, περαιτρω, να παραβιζονται πρνοιες της εθνικς νομοθεσας σε σχση με την αποκλυψη και επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα καθς και του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Η εφημερδα απντησε τι σκοπς του δημοσιεματος ταν η ευαισθητοποηση και κινητοποηση των αρμοδων αρχν και τι η δημοσευση της φωτογραφας γινε στερα απ ρητ δεια συγκατθεση της μητρας.
Η εφημερδα ανφερε περαιτρω τι δεν μποροσε να γνει αντιληπτ πως η αποκλυψη του προσπου του παιδιο συνιστοσε αυθαρετη και παρνομη παρμβαση στην ιδιωτικ ζω του παιδιο, δεδομνης της ρητς εκ των προτρων δειας της μητρας.
Η Επιτροπ εξτασε το περιεχμενο του δημοσιεματος, το οποο περιγρφεται ανωτρω επακριβς στο παρπονο της Επιτρπου Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο, καθς και τις θσεις της Επιτρπου και κρινε τι το δημοσευμα θα πρπει να κριθε υπ το φως του συνλου των σχετικν προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, που αποτελε μρος του Κδικα, και των ερμηνευτικν σχολων διεθνν δικαιοδοτικν οργνων για τα ανθρπινα δικαιματα και ιδιατερα εκενα που αφορον στην προστασα του Παιδιο, τα οποα θεωρονται πλον ως διεθνς εθιμικ δκαιο.
Ο Κδικας προβλπει τι:
«Οι λειτουργο κατ καννα δεν παρνουν συνεντεξεις απ και δεν φωτογραφζουν παιδι κτω των 16 ετν σε σχση με θματα που αφορον την προσωπικ τους κατσταση ευημερα, χωρς τη συγκατθεση γονως των λλου ενηλκου που χει την ευθνη γι’ αυτ. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να τηρον τις πρνοιες της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο».
Στην περπτωση αυτ τεκμαρεται τι υπρξε η συγκατθεση της μητρας στη λψη φωτογραφιν του παιδιο για χρση στο δημοσευμα, με προφαν σκοπ την ευαισθητοποηση για την κακ κατσταση της οικογνειας.
Ωστσο, η Επιτροπ θεωρε τι το κρσιμο σημεο δεν εναι η παροχ συγκατθεσης απ οποιοδποτε για να δημοσιευθον προσωπικ στοιχεα του παιδιο, αλλ κατ πσο ελφθη υπψη το συμφρον του παιδιο, το οποο χει δικ του προσωπικτητα που χρζει ιδιατερης προστασα. Ως εκ τοτου, θα πρπει να ληφθε υπψη και το σνολο των σχετικν προνοιν της Σμβασης για το Παιδ. Το ρθρο 16 (1) προβλπει τι «Καννα παιδ δεν θα αποτελε αντικεμενο αυθαρετων παρνομων παρεμβσεων στην ιδιωτικ του ζω, στην οικογνει του, στην κατοικα του στην αλληλογραφα του, οτε παρνομων προσβολν της τιμς και της υπληψς του».
Ιδιατερα βαρνουσα σημασα για κθε ενργεια απφαση που αφορ στο Παιδ χει η πρνοια του ρθρου 3 (1) που καθορζει τι:
«Σε λες τις αποφσεις που αφορον τα παιδι, ετε αυτς λαμβνονται απ δημσιους ιδιωτικος οργανισμος κοινωνικς ευημερας, ετε απ τα δικαστρια, τις διοικητικς αρχς απ τα νομοθετικ ργανα, πρπει να λαμβνεται πρωτστως υπψη το συμφρον του παιδιο».
Επομνως, ακμη και η συγκατθεση της μητρας στη φωτογρφηση του παιδιο πρπει να κριθε υπ το φως του συμφροντος του παιδιο και της απαγρευσης της παρμβασης στην ιδιωτικ του ζω και της επδειξης σεβασμο προς την τιμ και την αξιοπρπεια του παιδιο. Επειδ το παιδ δεν χει τη δυναττητα αντδρασης, πρπει να υπρχει αυξημνη ευαισθησα για το δικαωμ του να μην προσβλλεται η τιμ και η αξιοπρπει του με οποιοδποτε τρπο και επομνως τα ΜΜΕ οφελουν να του παρχουν αυξημνη προστασα, σε οποιοδποτε ρλο και αν βρσκεται το παιδ.
Η ρητ τεκμαιρμενη συγκατθεση οποιουδποτε χει την ευθνη για το παιδ δε σημανει τι επικαλπτει το συμφρον του παιδιο και δεν θα πρπει να εναι το βασικ κριτριο. Πολ πιο σημαντικ απ τη συγκατθεση του ατμου που χει την ευθνη για το παιδ εναι το κριτριο του συμφροντς του και εναι αυτ που πρπει να αποτελε τον καθοδηγητικ παργοντα στη λψη της απφασης δημοσευσης μη στοιχεων που πλττουν την τιμ και αξιοπρπεια του παιδιο.
Η Επιτροπ λαβε υπψη, ως μετριαστικ στοιχεο, το γεγονς τι το δημοσευμα αποσκοποσε στην ευαισθητοποηση για την κακ οικονομικ κατσταση της οικογνειας και την παροχ βοθειας σ’ αυτν. Ωστσο, η προαγωγ αυτς της πλευρς των δικαιωμτων του παιδιο δεν θα πρεπε να γνει με την παραβαση λλων ζωτικν δικαιωμτων του, πως εναι το δικαωμ του στην ιδιωτικ ζω και στην προστασα της τιμς και της αξιοπρπεις του. Εξ λλου, η προβολ της δεινς οικονομικς θσης της οικογνειας του παιδιο θα μποροσε να γνει και χωρς τη δημοσευση φωτογραφιν στις οποες φανεται το πρσωπ του στις οποες η ταυττητ του θα μποροσε να αποκαλυφθε μσω της φωτογραφας της μητρας.
Κατ συνπεια, η Επιτροπ αποφσισε τι η δημοσευση των φωτογραφιν δεν ταν προς το συμφρον του παιδιο και συνιστοσε παραβαση των δικαιωμτων του για μη παρμβαση στην ιδιωτικ ζω και μη προσβολ της τιμς και αξιοπρπεις του κατ παρβαση του ρθρου 11 του Κδικα.
Η Επιτροπ επισημανει τι οι δημοσιογρφοι και τα ΜΜΕ πρπει να χουν υπψη τι ακμη και ταν υπρχει συγκατθεση των ατμων που χουν την ευθνη για το παιδ, πρπει να επιδεικνουν αυξημνη μριμνα για την παροχ της προστασα που προνοεται για το παιδ και να χουν ως βασικ κριτριο το συμφρον του. Επομνως, ταν ασχολονται με θματα που αφορον σε παιδι θα πρπει να θεωρον τι η δημοσευση πληροφοριν και στοιχεων που αφορον στην ιδιωτικ ζω των παιδιν φωτογραφιν τους επιτρπεται μνο σε πολ εξαιρετικς και απλυτα δικαιολογημνες περιπτσεις.
Η Επιτροπ μελτησε επσης την απφαση του Επιτρπου Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα, σμφωνα με την οποα δεν θεωρε τι υπρξε παραβαση του νμου περ επεξεργασας προσωπικν δεδομνων, εφ’ σο για τη λψη και δημοσευση των φωτογραφιν  υπρξε προφανς η συγκατθεση της μητρας.
Επ του σημεου αυτο η Επιτροπ αποφσισε τι το ερος των προνοιν του Κδικα για προστασα του παιδιο και της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, η οποα επικυρθηκε με ειδικ νμο και επομνως χει αυξημνη τυπικ ισχ ναντι λλων νμων της Δημοκρατας, υπερβανει εκενο των τυπικν διατξεων της νομοθεσας περ προσωπικν δεδομνων.
Συνακλουθα, η Επιτροπ κρινε τι οι πρνοιες για κατοχρωση πρωτστως του συμφροντος του παιδιο υπερχουν και αποφσισε τι η τεκμαιρμενη συγκατθεση της μητρας δεν ρε την παραβαση των δικαιωμτων του παιδιο στην ιδιωτικ ζω και προστασα της τιμς και αξιοπρπεις του.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...