EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΞ ΑΠΟ ΚΑΜΠΑΡΕ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΔΩΝ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (11/4/5/2012) τι δημοσευμα στο περιοδικ TimeOut, τεχος Μαου, 2012, συνιστ απαρδεκτη διαφμιση καμπαρ, καθτι «προωθε και κανονικοποιε μσα απ το περιεχμενο και το φος του τη βιομηχανα του σεξ στην Κπρο, την πορνεα και πρξεις που συνδονται με σωρεα ποινικν αδικημτων, πως η εμπορα προσπων και η σεξουαλικ εκμετλλευση γυναικν».
Το παρπονο υποβλθηκε απ τις πιο κτω οργανσεις:
-Μεσογειακ Ινστιτοτο Μελετν Κοινωνικο Φλου - www.medinstgenderstudies.org
-Κυπριακς Σνδεσμος Οικογενειακο Προγραμματισμο - www.cyfamplan.org
-Σοσιαλιστικ Γυναικεα Κνηση
-Παρατηρητριο Ιστητας Κπρου – www.pik.org.cy
-Οργνωση για την Προστασα Θυμτων Σεξουαλικς Εκμετλλευσης --ΣΤΙΓΜΑ
-Κνηση για Ιστητα Στριξη Αντιρατσισμ –www.kisa.org.cy
-Hands Across the Divide – www.handsacrossthedivide.org
-Cyprus Stop Trafficking
-Σνδεσμος για την Πρληψη και Αντιμετπιση της Βας στην Οικογνεια - www.domviolence.org.cy
-AIPFE Κπρος
-Γυναικεος μιλος Πρωτοπορα και ξεχωριστ απ την κ.  Αντρολλα Χριστοφδου Henriques εκ μρους της οργνωσης Cyprus Stop Trafficking.
Στο παρπονο των οργανσεων, που διατυπθηκε και ως δημσια καταγγελα, αναφρεται τι το περιοδικ στην κδοσ του με τον ττλο “Sex Issue” αφιρωσε μια σελδα σε νυκτεριν κντρα (cabaret) και πρακτορεα συνοδν και στις υπηρεσες που προσφρουν σε συγκεκριμνη ρα, πως lap dance, strip shows και χορ topless. Επσης, ανφερε τι οι γυνακες περιγρφονται ως αντικεμενα του σεξ και διαφημζονται ως εμπορεματα με βση τη χρα καταγωγς τους και το πορνογραφικ θαμα και τις υπηρεσες που προσφρονται απ τα κντρα αυτ.
Περαιτρω ανφερε τι ττοια δημοσιεματα πρπει πντα να λαμβνονται υπψη μσα στο γενικτερο κοινωνικ πλασιο στο οποο στερετυπα με βση το φλο τοποθετον τις γυνακες στο επκεντρο κυκλωμτων πορνεας. Προσθτει τι παγκοσμως ο ρλος των πρακτορεων συνοδν στην στρατολγηση ευλωτων ομδων εναι τερστιος ειδικτερα στην σεξουαλικ εκμετλλευση και εμπορα γυναικν.
Το παρπονο ανφερε τι το δημοσευμα του περιοδικο προωθε και ενθαρρνει την ιδα τι οι γυνακες εναι προς πληση και ενθαρρνει τη ζτηση για σεξουαλικς υπηρεσες σε μια περοδο κατ την οποα Ευρωπακς Οδηγες και Συμβσεις, τις οποες η Κπρος υιοθτησε εναι στην διαδικασα υιοθτησης, τονζουν τι θα πρπει να παρθον μτρα για να αποθαρρυνθε η ζτηση για υπηρεσες απ θματα εμπορας.
Το περιοδικ στην απντησ του, την οποα εχε διαβιβσει και στις προαναφερθεσες οργανσεις ως απντηση σε επιστολ τους, πριν απ την υποβολ του παραπνου τους, ανφερε τι το αφιρωμα στην κδοση ‘Sex Issue’ ταν να life style ρθρο, που στχο εχε να καλψει «τους διφορους νμιμους τομες της κουλτορας του sex, σε μη επικριτικ φος».
Επσης ανφερε τι ως μρος του αφιερματος παρουσασε πντε καμπαρ, τα οποα εναι αδειοδοτημνα και λειτουργον μσα στα πλασια του νμου, πως επσης και δο ιστοσελδες, οι οποες παρχουν υπηρεσες συνοδν και που επσης λειτουργον νμιμα.
Το περιοδικ ανφερε τι δεν θελε να προωθσει ο,τιδποτε που θα μποροσε να θεωρηθε παρνομο, σμφωνα πντα με την κυπριακ νομοθεσα, «και σμφωνα με αυτ που πιστεουμε τι εναι η ευρτερη γνμη των αναγνωστν μας».
Σμφωνα με το περιοδικ, οι αναγνστες του «αντιπροσωπεουν μα πιο φιλελεθερη και ανοιχτ μερδα κοινο» και τι το Time Out εναι νας οδηγς διασκδασης, με στχο πντα την ενημρωση των αναγνωστν του για λα σα συμβανουν στην Κπρο, «σον αφορ πντα στην ξοδο και τη διασκδαση».
Στο δημοσευμ του, το περιοδικ, με την εισαγωγ τι «το σεξ εναι λλο πργμα να το λες και λλο να το κνεις», παρχει, πως αναφρει, 69 tips, συμβουλς, στους αναγνστες του για να αποκτσουν τη σεξουαλικ ζω που θλουν. Μεταξ των προτσεν του εναι καμπαρ και πρακτορεα συνοδν, που παρατθενται ονομαστικ. Για το καθνα απ αυτ, το περιοδικ κνει αναφορ στην εθνικ καταγωγ των γυναικν που εργζονται σ’ αυτ, αναφροντας τη χρα προλευσς τους και περιγρφει το εδος των υπηρεσιν που προσφρουν.
Η Επιτροπ εξτασε το παρπονο υπ το πρσμα της γνσης σωρεας δηλσεων κυβερνητικν επισμων και λλων αρμοδων, καθς και καταγγελιν απ οργανσεις, τι υποστατικ τα οποα ανκουν στην κατηγορα που αναφρεται στο παρπονο, καθς και πρακτορεα συνοδν, στω και αν λειτουργον νμιμα, αποτελοσαν και αποτελον χρους εκμετλλευσης γυναικν, οι οποες αναζητον εργασα σ’ αυτ, ετε γνωρζουν ετε χι το εδος της εργασας που θα προσφρουν.
Ελαβε επσης υπψη το γεγονς τι η Κπρος αντιμετπισε διεθνες επικρσεις και πισεις απ την Ευρωπακ Ενωση, διεθνες και τοπικος οργανισμος προστασας ανθρωπνων δικαιωμτων και παλαιτερα ακμα και απ προσωπικτητες πως ο Βασιλις του Βελγου, για τη λψη μτρων τερματισμο της διακνησης και εκμετλλευσης γυναικν σε υποστατικ πως τα αναφερμενα στο παρπονο. Εναι επσης γνωστ τι οι αρχς προσπαθον να εφαρμσουν Ευρωπακς οδηγες και λαμβνουν μτρα για να κλεσουν παρθυρα και να διορθσουν αδυναμες της νομοθεσας με στχο την αποτροπ της εμπορας γυναικν που ασχολονται σε καμπαρ και πρακτορεα συνοδν. Η Επιτροπ υιοθτησε τη θση των παραπονουμνων τι το δημοσευμα, με το φος και το περιεχμεν του τενει να κανονικοποισει τη βιομηχανα του σεξ και αποδχθηκε στο σνολ του το παρπονο των οργανσεων. Η Επιτροπ αποφσισε τι, ανεξρτητα απ τη θση του περιοδικο τι δεν θελε την  προβολ προθηση οτιδποτε που θα μποροσε να θεωρηθε παρνομο, στην πρξη το αφιρωμα αποτελοσε διαφμιση χρων στους οποους εναι γενικ παραδεκτ τι ασκεται εμπορα γυναικν.
Η αναφορ τι σκοπς του περιοδικο ταν να καλψει «τους διφορους νμιμους τομες της κουλτορας του sex, σε μη επικριτικ φος» συνιστ απ τη μια προσπθεια απσεισης ευθυνν απναντι στην ευρτερη κοινωνα και απ την λλη στοιχεο γνσης πως τα κντρα που παρουσιστηκαν προσφρουν υπηρεσες sex απ γυνακες που εργζονται σ’ αυτ. Η Επιτροπ θεωρε επσης τι θα αποτελοσε χι απλς αφελ παραγνριση της  πραγματικτητας αλλ και υποκρισα οποιοσδποτε ισχυρισμς τι υποστατικ που ανκουν στις προαναφερθεσες κατηγορες δεν εμπλκονται σε εμπορα γυναικν και τι οι γυνακες που προσφρουν τις υπηρεσες τους σ’ αυτ το πρττουν με την ελεθερη βολησ τους και χι επειδ βρσκονται στην ανγκη να το πρξουν.
Αυτ σημανει τι τυγχνουν εκμετλλευσης και τι τα ανθρπινα δικαιματα των γυναικν που αναγκζονται να προσφρουν τις υπηρεσες τους σε καμπαρ και σε πρακτορεα συνοδν παραβιζονται κατφωρα. Η διαφμιση προθησ τους κτω απ το πρσχημα παροχς πληροφρησης «σε μη επικριτικ φος» σε «μα πιο φιλελεθερη και ανοιχτ μερδα κοινο» για οποιοδποτε λλο λγο κρνεται ως λλειψη ευαισθησας και σεβασμο προς τα δικαιματα μιας μερδας γυναικν που οδηγονται εξ ανγκης στην προσφορ υπηρεσιν σεξ.
Με βση τα πιο πνω,  η Επιτροπ αποφσισε τι το δημοσευμα στο περιοδικ συνιστ παραβαση της πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας που επιβλλει στα ΜΜΕ και τους λειτουργν τους την υποχρωση να σβονται και «να προγουν…τις πανανθρπινες αξες…τα ανθρπινα δικαιματα και τις βασικς ελευθερες λων».
Επ πλον αποφσισε τι η αναφορ στην εθνικ καταγωγ των γυναικν που εργζονται στα καμπαρ συνιστ παραβαση της πρνοιας του Κδικα περ αποφυγς   δυσμενν διακρσεων με βση, μεταξ λλων, την εθνικ καταγωγ και το φλο.

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...